Thanh Hóa: Kiểm tra kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019

Xã hội - Ngày đăng : 19:36, 20/05/2020

(TN&MT) - Trước những tồn tại chưa phản ánh chính xác đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Công văn số 6250/UBND-VX yêu cầu kiểm tra kết quả rà soát các đối tượng này.

Theo đó, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung, quyết liệt trong chỉ đạo công tác kiểm tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, phân công các thành viên trong Ban chỉ đạo cấp huyện bám sát cơ sở và chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn; Chỉ đạo các xã, phuờng, thị trấn thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, công khai minh bạch công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định, đảm bảo phản ánh đúng thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo ở địa phuơng.

Người dân tỉnh Thanh Hóa nhận hỗ trợ do dịch bệnh COVID-19

Thuờng xuyên chỉ đạo kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng tháng, quý trên địa bàn quản lý, nhất là những nơi có thông tin phản ánh việc thực hiện chính sách hộ nghèo, hộ cận nghèo không đảm bảo theo quy định; Kiểm soát chặt chẽ đối với trường hợp có hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh cần được xét duyệt, bổ sung vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo để thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Nhà nước; Không để xảy ra tình trạng đưa đối tượng không đảm bảo điều kiện theo quy định vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm trục lợi chính sách của Nhà nước; Đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đối với các hộ không thuộc đối tượng theo quy định; đồng thời làm rõ trách nhiệm, kiểm điểm, xử lý nghiêm theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan nếu để xảy ra sai phạm.

Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo của địa phương mình; Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp trước ngày 29/5/2020.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai tổ chức việc kiểm tra, phúc tra kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 trên địa bàn toàn tỉnh; Yêu cầu kiểm tra, rà soát kỹ đối với các huyện, thị xã, thành phố có kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo không phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hoặc có thông tin phản ánh, đơn, thư tố cáo, khiếu nại; Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu làm rõ trách nhiệm, kiểm điểm, xử lý nghiêm theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan nếu để xảy ra sai phạm. Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện chậm nhất trước ngày 15/6/2020.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường công tác giám sát và phối hợp với các sở, ngành liên quan giám sát việc triển khai thực hiện công tác rà soát, tổng hợp, báo cáo hộ nghèo, hộ cận nghèo và việc thực hiện các chính sách hỗ trợ của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đức Duy