Xây dựng chiến lược sử dụng đất cấp quốc gia đến năm 2045

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 14:06, 19/05/2020

(TN&MT) -Sáng 19/5, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân đã có buổi làm việc với Tổng cục Quản lý đất đai về Đề án lập nhiệm vụ xây dựng chiến lược sử dụng đất cấp quốc gia đến năm 2045.

Tham dự có  đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch tài chính, Viện Chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường, Văn phòng Bộ; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai.

Thứ trưởng Lê Minh Ngân phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Theo ông Chu An Trường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, căn cứ Quyết định số 3027/QĐ-BTNMT ngày 27/11/2019 của Bộ trưởng TN&MT phê duyệt danh mục nhiệm vụ chuyên môn mở mới năm 2020, trong đó giao Tổng cục lập nhiệm vụ “Xây dựng chiến lược sử dụng đất cấp quốc gia có tầm nhìn dài hạn đến năm 2045, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh”, Tổng cục đã phê duyệt dự toán kinh phí lập đề cương nhiệm vụ.

Đồng thời, đã chỉ đạo tổ chức xây dựng đề cương nhiệm vụ “Xây dựng chiến lược sử dụng đất cấp quốc gia có tầm nhìn dài hạn đến năm 2045, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh”.

Theo đó, đã thực hiện một số hoạt động để xây dựng đề cương nhiệm vụ, cụ thể: điều tra, thu thập thông tin đã điều tra thu thập trong Bộ về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam; đề cương nhiệm vụ Chiến lược quốc gia phát triển ngành TNMT đến năm 2030, tầm nhìn 2040; chiến lược bảo vệ môi trường; kịch bản biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, về các Bộ ngành, Tổng cục đã nghiên cứu thu thập các tài liệu định hướng phát triển đô thị Việt Nam; Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam, chiến lược quản lý bảo vệ hệ thống rừng đặc dụng, khu bảo tồn Biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa Việt Nam đến năm 2030, chiến lược phát triển Thủy sản...; Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải, chiến lược phát triển đường sắt đến năm 2050; Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam...

Quang cảnh buổi làm việc

Qua đó, đã xây dựng dự thảo đề cương nhiệm vụ xây dựng Chiến lược sử dụng đất cấp quốc gia có tầm nhìn dài hạn đến năm 2045, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của nhiệm vụ là, tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên đất nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2045; Phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, lãnh thổ và các ngành, lĩnh vực sử dụng đất đảm bảo tính liên kết, phát triển hài hòa, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu tiêu cực từ thiên tai và đa dạng sinh học.

Tạo nền tảng cơ sở lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh; Phát huy nguồn lực đất đai, tăng giá trị kinh tế, tài chính đất đai đem lại hiệu quả sử dụng đất cao nhất; Góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh và giữ vững chủ quyền; Bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia cả trước mắt và lâu dài.

Về nội dung, nhiệm vụ xây dựng chiến lược sử dụng đất cấp quốc gia có tầm nhìn dài hạn đến năm 2045 gồm 8 nội dung chính là: Điều tra, khảo sát thu thập các thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ xây dựng chiến lược sử dụng đất; Khảo sát học tập kinh nghiệm tại nước ngoài; Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng đất qua các giai đoạn theo mục đích sử dụng và các vùng kinh tế xã hội; Phân tích các yếu tố tác động đến sử dụng đất; Đánh giá tiềm năng đất đai và phân vùng sử dụng đất thích hợp.

 Xây dựng Chiến lược sử dụng đất đến năm 2045; Đánh giá tác động của chiến lược sử dụng đất đến kinh tế, xã hội, môi trường và bảo đảm quốc phòng, an ninh; Xây dựng hệ thống bản đồ chuyên đề và bản đồ chiến lược sử dụng đất đến năm 2045 theo các vùng kinh tế - xã hội và quốc gia; Xây dựng các chương trình mục tiêu, khung thể chế, kế hoạch hành động, nhiệm vụ cụ thể để thực hiện chiến lược sử dụng đất đến năm 2045 (theo giai đoạn 2021-2030; 2030-2040 và đến năm 2045).

Sản phẩm của nhiệm vụ là Báo cáo tổng hợp Chiến lược sử dụng đất cấp quốc gia có tầm nhìn dài hạn đến năm 2045; Khung chương trình, nhiệm vụ để thực hiện chiến lược sử dụng đất đến năm 2045 (theo giai đoạn 2021-2030; 2030-2040 và đến năm 2045).

Báo cáo Phân tích các yếu tố tác động đến sử dụng đất: Bối cảnh quốc tế và khu vực; Định hướng phát triển kinh tế xã hội, chiến lược các ngành đến năm 2045 tác động đến việc sử dụng; Biến đổi khí hậu và nước biển dâng; Vai trò nguồn lực đất đai trong phát triển KTXH đất nước; Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược.

Ngoài ra còn có hệ thống các bản đồ về: Bản đồ phân vùng thích hợp sử dụng đất 06 vùng kinh tế - xã hội; Bản đồ chiến lược sử dụng đất đến năm 2045 của cả nước; Bản đồ chiến lược sử dụng đất 06 vùng kinh tế - xã hội; Bản đồ chiến lược sử dụng đất 06 vùng kinh tế - xã hội theo các kịch bản biến đổi khí hậu.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận về tính cấp thiết, mục tiêu chiến lược, giải pháp… của nhiệm vụ xây dựng quy hoạch nhằm góp ý cho Tổng cục hoàn thiện dự thảo nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đánh giá cao tinh thần chủ động triển khai thực hiện việc lập nhiệm vụ xây dựng chiến lược sử dụng đất cấp quốc gia đến năm 2045 của Tổng cục Quản lý đất đai trong thời gian qua.

Thứ trưởng đề nghị, Tổng cục tiếp thu ý kiến các đại biểu nhằm hoàn thiện nhiệm vụ xây dựng chiến lược sử dụng đất cấp quốc gia đến năm 2045. Về mục tiêu phải làm rõ mục tiêu của chiến lược làm sao đáp ứng đòi hỏi, yêu cầu phát triển của đất nước, nhất là việc nâng cao hiệu quả sử dụng đất đến năm 2045.

Về nội dung, Thứ trưởng yêu cầu, Tổng cục cần xây dựng nhiệm vụ có tầm nhìn lâu dài, định hướng, làm cơ sở cho việc cho việc hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai như: quy mô sử dụng đất, bảo tồn các loại đất, sử dụng đất ngầm…

Trường Giang