Thông tin về kết quả kiểm tra bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại số 8A Mạc Đĩnh Chi, quận 1, TP.HCM

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 06:25, 15/05/2020

(TN&MT) - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất số 8, số 8A Mạc Đĩnh Chi, số 19 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TP.HCM theo đúng Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đúng pháp luật về quản lý tài sản nhà nước và bán đấu giá tài sản, bảo đảm công khai, khách quan, không có biểu hiện vụ lợi, lợi ích nhóm hoặc có hành vi cố tình làm trái quy định gây thất thoát tài sản Nhà nước.

 

Khu đất số 8, 8A Mạc Đĩnh Chi, quận 1, TP.HCM

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Công văn số 4044/VPCP-V.I ngày 27/5/2016 về việc kiểm tra làm rõ nội dung đơn thư liên quan đến việc bán, tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại số 8 Mạc Đĩnh Chi, 19 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1 TP.HCM, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính và UBND TP.HCM đã phối hợp với Đoàn kiểm tra làm rõ các nội dung về bán, tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà đất nêu trên.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo Thanh tra Chính phủ các nội dung liên quan theo yêu cầu, trong đó khẳng định Bộ đã thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất số 8, số 8A Mạc Đĩnh Chi, số 19 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TP.HCM theo đúng Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đúng pháp luật về quản lý tài sản nhà nước và bán đấu giá tài sản, đảm bảo công khai, khách quan, không có biểu hiện vụ lợi, lợi ích nhóm hoặc có hành vi cố tình làm trái quy định gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Trên cơ sở báo cáo của Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 446/VPCP-V.I ngày 30/12/2016 và Văn bản số 30/TB-VPCP ngày 06/3/2019, thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, trong đó yêu cầu:

Bộ Tài nguyên và Môi trường không bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với nhà, đất số 8 Mạc Đĩnh Chi và số 19  Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TP.HCM và có văn bản thông báo cho Ban Liên lạc Hội Cựu cán bộ viên chức ngành Khí tượng thủy văn biết việc không bán, chuyển nhượng các cơ sở nhà, đất số 8 Mạc Đĩnh Chi và số 19  Nguyễn Thị Minh Khai.

Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc đã để xảy ra một số thiếu sót trong quá trình lập, phê duyệt phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với nhà đất số 8A Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP.HCM

Thực hiện Kết luận nêu trên của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã dừng ngay việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với nhà, đất số 8 Mạc Đĩnh Chi và số 19  Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TP.HCM và đã có Văn bản thông báo cho Ban Liên lạc Hội Cựu cán bộ viên chức ngành Khí tượng thủy văn biết việc không bán, chuyển nhượng cơ sở nhà, đất số 8 Mạc Đĩnh Chi và số 19  Nguyễn Thị Minh Khai; đồng thời rút kinh nghiệm đối với thiếu sót về trình tự thủ tục, do cơ chế chính sách thiếu cụ thể, chưa đồng bộ trong hệ thống pháp luật và thủ tục hành chính tại thời điểm triển khai thực hiện.

Về việc bán, chuyển nhượng nhà, đất số 8A được tách từ số 8 Mạc Đĩnh Chi, quận 1, TP.HCM,  trong báo cáo gửi Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình (Báo cáo số 171/TTCP-C.III ngày 11/2/2020), Thanh tra Chính phủ cho biết việc Bộ Tài nguyên và Môi trường xin bán, chuyển nhượng nhà, đất số 8A được tách từ số 8 Mạc Đĩnh Chi, quận 1, TP.HCM năm 2011, cơ bản là phù hợp với các quy định của pháp luật…Theo Thanh tra Chính phủ, việc Bộ Tài nguyên và Môi trường sắp xếp lại và xin bán cơ sở nhà, đất số 8A Mạc Đĩnh Chi phù hợp với quy định tại Khoản 2, Điều 23 Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 03/6/2008. Việc tổ chức bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng phần đất số 8A (được tách từ số 8 Mạc Đĩnh Chi) đã thực hiện xong từ năm 2013…

Ngày 31/3/2020, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 2486/VPCP-V.I về việc xử lý kết quả kiểm tra việc đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 2 cơ sở nhà, đất số 8, 8A Mạc Đĩnh Chi và số 19 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP.HCM, trong đó Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính  và UBND TP.HCM tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm hành chính đối với các tập thể, cá nhân có liên quan trong việc để ra các thiếu sót, vi phạm trong quá trình tham mưu, lập phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với nhà, đất số 8, 8A Mạc Đĩnh Chi và số 19  Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP.HCM.

Thực hiện yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo rà soát lại toàn bộ quy trình, quá trình thực hiện, kiểm điểm xác định rõ thiếu sót, nguyên nhân để rút kinh nghiệm, trong trường hợp nếu có vi phạm sẽ xử lý hành chính theo quy định.

Đối với nội dung quy hoạch xây dựng và sử dụng đất văn phòng vào kinh doanh khách sạn, Phó Thủ trướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã giao cho UBND TP.HCM có biện pháp xử lý theo quy định và báo cáo kết quả với Thanh tra Chính phủ.

PV