Thanh Hóa: Xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt

Xã hội - Ngày đăng : 14:03, 07/05/2020

(TN&MT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 1523/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách các hộ gia đình thuộc đối tượng được hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lũ theo Quyết định 48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tham gia Hợp phần 1- dự án do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) tài trợ thực hiện năm 2020 - 2021 tại các huyện ven biển tỉnh Thanh Hoá.

Theo đó, 573 là số các hộ được phê duyệt hỗ trợ xây dựng nhà ở trong đợt này. Trong đó huyện Nga Sơn có 324 hộ, Hoằng Hoá 185 hộ và huyện Hậu Lộc có 64 hộ. Năm 2020 có 500 hộ được hỗ trợ, năm 2021 (đợt 1) có 73 hộ được hỗ trợ.

Từ năm 2020-2021, tỉnh Thanh Hóa có 573 hộ được phê duyệt hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt

Nguồn vốn hỗ trợ được thực hiện theo Quyết định 4810/QĐ-UBND, ngày 15/11/2019 và Quyết định số 514/QĐ-UBND, ngày 11/2/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. Với mức hỗ trợ là 1.700 USD/hộ đối với hỗ trợ từ nguồn vốn ODA của dự án và theo Quyết định 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ đối với hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Về tổ chức thực hiện, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chủ dự án thành phần) chỉ đạo Ban quản lý dự án GCF tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương lập hồ sơ xây dựng nhà; đồng thời, thực hiện việc giám sát, giải ngân, thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ từ dự án bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng quy định.

Đồng thời giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ vốn đối ứng từ nhân sách Nhà nước để kịp thời hỗ trợ cho các hộ gia đình. Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với ban quản lý dự án GCF tỉnh tiếp tục tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách các hộ gia đình tham gia dự án GCF theo kế hoạch tổng thể của dự án được duyệt.

Bênh cạnh đó, UBND các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa phối hợp với Ban quản lý dự án GCF tỉnh trong công tác lập hồ sơ tham gia dự án và giải ngân vốn ODA hỗ trợ cho các hộ gia đình. Thực hiện giải ngân kịp thời nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh sau khi có quyết định giao vốn của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thu Thủy