Nghệ An: Bảng giá đất KCN trong Khu kinh tế sẽ được sửa đổi

Đất đai - Ngày đăng : 09:00, 21/04/2020

(TN&MT) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 198/KH-UBND, ngày 15/4/2020 thực hiện việc xây dựng sửa đổi, bổ sung bảng giá đất khu công nghiệp trong Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 – 2024.

Việc sửa đổi, bổ sung bảng giá đất khu công nghiệp trong Khu kinh tế nhằm khuyến khích, tạo thuận lợi để các doanh nghiệp trong nước, quốc tế thực hiện việc đầu tư các dự án vào khu công nghiệp trong Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu việc sửa đổi, bổ sung bảng giá đất khu công nghiệp trong Khu kinh tế theo đúng quy định của Luật đất đai năm 2013, các Nghị định, Khung giá đất do Chính phủ quy định; đảm bảo tính khách quan, toàn diện, kế thừa, dễ hiểu, dễ áp dụng.

Để thực hiện, các sở, ngành sẽ khảo sát, tổng hợp kết quả xây dựng và ban hành bảng giá đất khu công nghiệp trong Khu kinh tế của một số tỉnh, thành phố trong cả nước giai đoạn 2020 – 2024; đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất khu công nghiệp trong Khu kinh tế giai đoạn 2015 - 2019.

Bảng giá đất các KCN trong KKT trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ có sự thay đổi

Tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan liên quan và ý kiến phản biện xã hội về bảng giá đất sửa đổi, bổ sung; Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh tổ chức thẩm định, UBND tỉnh cho ý kiến về dự thảo bảng giá đất sửa đổi, bổ sung; trình HĐND tỉnh thông qua bảng giá đất sửa đổi, bổ sung; UBND tỉnh ban hành bảng giá đất sửa đổi, bổ sung.

UBND tỉnh giao Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm giúp UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện theo các nội dung trong Kế hoạch này.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan liên quan trong công tác xây dựng bảng giá đất sửa đổi, bổ sung theo Kế hoạch này, báo cáo UBND tỉnh nội dung vượt thẩm quyền để chỉ đạo xử lý. Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch này đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đề ra.

Theo kế hoạch, bảng giá đất sửa đổi bổ sung sẽ được trình Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An thông qua trước ngày 30/11/2020, sau đó UBND tỉnh Nghệ An sẽ ban hành quyết định bảng giá đất này trước ngày 31/12/2020.

Phạm Tuân