Nghệ An: Ứng dụng CNTT giải quyết hồ sơ đất đai

Đất đai - Ngày đăng : 12:27, 01/04/2020

(TN&MT) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Văn yêu cầu các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành và tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai.

Theo đó, tại văn bản số 1875/UBND-NN, ngày 30/3/2020, UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ Công văn số 1598/BTNMT-TCQLĐĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thực hiện.

Trước đó, ngày 26/3/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 1598/BTNMT-TCQLĐĐ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung cao độ, tăng cường ứng dụng CNTT trong chỉ đạo, điều hành và tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai để góp phần phòng chống dịch Covid-19, làm tốt công tác cách ly, không để dịch bệnh lây lan làm ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống nhân dân; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh đảm bảo an sinh xã hội, nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Cùng với đó, tạo điều kiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ.

Người dân vẫn tập trung đông làm thủ tục đất đai tại UBND TP Vinh ngày 31/3/2020

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Nghệ An cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Viễn thông Nghệ An đảm bảo các hạ tầng kỹ thuật, phần mềm để Hệ thống Cổng dịch vụ công của tỉnh phục vụ các cơ quan, đơn vị thực hiện các dịch vụ công trực tuyến hiệu quả. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên truyền người dân và doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến để giảm thiểu đi lại, giao tiếp với các cơ quan, đơn vị.

UBND tỉnh giao Cổng Thông tin điện tử tỉnh hỗ trợ các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Đình Tiệp