Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường: Khí thế mới, quyết tâm cao

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 12:03, 04/02/2020

(TN&MT) - Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định bảo đảm sự thành công của công cuộc đổi mới. Xác định rõ tầm quan trọng đó, những năm qua, công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị của Ðảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục được chú trọng với sự chuyển biến mạnh mẽ, gặt hái được những dấu ấn quan trọng, từ đó, tạo đà thực hiện các mục tiêu cho năm 2020 và những năm tiếp theo.

Chuyển biến tích cực và toàn diện

Nhìn lại chặng đường năm 2019 - năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, là năm trước thềm Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường để lại nhiều dấu ấn quan trọng. Đúng như đánh giá của ông Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 vừa qua là Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện nhiệm vụ chính trị với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm và trách nhiệm cao, luôn hướng về cơ sở, bám sát hoạt động thực tiễn. Qua đó, Đảng ủy Bộ đã tạo nên những chuyển biến tích cực, toàn diện, đúng hướng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đổi mới để đưa đất nước vươn tới tầm cao

Minh chứng là Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường đã bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới. Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể phát huy tinh thần trách nhiệm, tính sáng tạo, khắc phục khó khăn, tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện hoàn thành cơ bản nhiệm vụ đề ra trong Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Bộ.

Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động nghiên cứu, đề xuất, tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ của năm 2019. Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch công tác của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành ngay từ đầu năm để tổ chức triển khai thực hiện. Đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, triển khai và thực hiện các Nghị quyết của Đảng các cấp về công tác xây dựng Đảng.

 Đáng chú ý, năm 2019 là năm cuối của nhiệm kỳ, chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ diễn ra vào năm 2020 nên công tác tổ chức xây dựng đảng tiếp tục được Đảng ủy Bộ và các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cấp ủy cho phù hợp và thống nhất với tổ chức, bộ máy chính quyền, tạo điều kiện để các tổ chức đảng sớm ổn định hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Việc chuyển các tổ chức đảng thuộc các địa phương về Đảng bộ Bộ đã có rất nhiều nỗ lực, cố gắng. Việc nâng cao chất lượng chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chuyên đề đã dần đi vào nền nếp, nội dung sinh hoạt phong phú, hình thức sinh hoạt đa dạng, có nhiều đổi mới. Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc tập trung cho việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư của Đảng ủy Bộ cũng như của các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, để chuẩn bị kỹ càng về công tác nhân sự cho nhiệm kỳ mới. Công tác phát triển đảng và nghiệp vụ đảng viên tiếp tục được duy trì thực hiện tốt, đúng quy định.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường, phương pháp kiểm tra, giám sát đã thực hiện theo đúng quy trình, quy định; hình thức, nội dung kiểm tra, giám sát tiếp tục được đổi mới, thiết thực; chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng trong việc cảnh báo, phòng ngừa sai phạm, tạo sự đoàn kết, nhất trí, thống nhất trong nội bộ, củng cố lòng tin của quần chúng đối với sự lãnh đạo của Đảng; thúc đẩy thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng.

Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể tiếp tục được Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc quan tâm chỉ đạo, kết quả đạt được có ý nghĩa thiết thực, từ đó, nâng cao không khí dân chủ, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, đoàn thể, chính quyền, người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Xung lực mới hướng tới thành công

Bước sang năm 2020 - năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, 75 năm thành lập Nước, 45 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và cũng là năm về đích hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, các cấp ủy tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời, khắc phục những yếu kém, khuyết điểm, nhất là trong vệc nâng cao chất lượng phê bình, tự phê bình; sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ trong Đảng. Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung triển khai 4 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng năm 2020.

Cụ thể, Đảng ủy Bộ tiếp tục tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động tuyên truyền, thi đua lập thành tích cao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020 và Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt quan tâm làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội.

Cùng với đó, Đảng ủy Bộ tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Bộ về Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ và Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025, đảm bảo theo đúng Điều lệ Đảng và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Ngoài ra, Đảng ủy Bộ tổ chức tốt việc thực hiện Hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát đã đề ra.

Cuối cùng, Đảng ủy Bộ chỉ đạo các tổ chức đoàn thể xây dựng và triển khai thực hiện tốt Chương trình công tác năm 2020.

Với 4 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, với khí thế mới, niềm tin mới, cùng những nền tảng đã xây dựng trong những năm qua, chúng ta hoàn toàn tin tưởng Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cấp ủy đảng cùng nhau quyết tâm hành động, chung sức, đồng lòng, thi đua sáng tạo để đưa đưa ngành Tài nguyên và Môi trường hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đặt ra trong kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 và chuẩn bị tốt nền tảng cho giai đoạn đến năm 2030, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Chính phủ và Nhân dân giao phó.

Thiên Trường - Khải Minh