Tăng cường tham mưu xây dựng chiến lược, chính sách TN&MT

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 19:23, 26/12/2019

(TN&MT) - Tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch công tác năm 2020 của Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT diễn ra chiều ngày 26/12, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chỉ đạo, tập thể lãnh đạo, cán bộ của Viện cần tăng cường nghiên cứu khoa học, tham mưu xây dựng chiến lược, chính sách TN&MT, đáp ứng yêu cầu mới của ngành và đất nước.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Năm 2019: Gặt hái nhiều thành công trong nghiên cứu khoa học

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS.Nguyễn Thế Chinh – Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT cho biết, năm 2019 là năm đầu tiên Viện thực hiện cơ chế tự chủ, do vậy, còn gặp không ít khó khăn. Vượt lên những trở ngại đó, tập thể cán bộ của Viện đã đoàn kết, ra sức lao động với tinh thần nghiên cứu trách nhiệm, đóng góp vào thành công chung của ngành TN&MT.

PGS.TS Nguyễn Thế Chinh - Viện trưởng phát biểu khai mạc Hội nghị

Điểm lại những kết quả nổi bật trong năm 2019, TS. Nguyễn Trung Thắng – Phó Viện trưởng nhấn mạnh, trong hoạt động chuyên môn, Viện đã chú trọng nghiên cứu khoa học phục vụ xây dựng chiến lược, chính sách ngành TN&MT. Trong năm 2019, Viện tiếp tục thực hiện 06 đề tài cấp quốc gia; 14 đề tài cấp Bộ; 06 đề tài cấp cơ sở và 10 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng.

Những đề tài lớn, mang tính cấp bách hiện nay đang được Viện chủ trì nghiên cứu như: an ninh môi trường; lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi trường vào hệ thống pháp luật chuyên ngành; phát triển mô hình kinh tế xanh tại các làng nghề thuộc hạ lưu lưu vực sông Hồng và sông Thái Bình; xác lập phương pháp lượng giá và quy trình kết chuyển các giá trị của tài nguyên và môi trường và hệ thống hạch toán tài khoản quốc gia mới ở Việt Nam,…

Trong công tác tham mưu, xây dựng chính sách, chiến lược về quản lý TN&MT, năm qua, Viện đã Phối hợp, hỗ trợ Vụ Nông nghiệp Nông thôn, Ban Kinh tế Trung ương trong việc Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW thông qua việc xây dựng Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban cán sự Đảng Bộ TNMT và Ban cán sự Đảng Chính phủ. Kết quả là Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận 56-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW.

Viện cũng đã phối hợp với Văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT xây dựng báo cáo về thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước 2011 và tình hình thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ Đại hội XII của ngành tài nguyên, môi trường trình Tiểu ban Văn kiện Đại hội 10 của Đảng. Báo cáo đã được hoàn thành và trình Tiểu ban Văn kiện Đại hội.

Ngoài ra, Viện tập trung huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài Viện, các đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học nhiều kinh nghiệm để hoàn thành các nhiệm vụ phục vụ Xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Viện cũng hoàn thành đề cương Điều tra, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và xây dựng Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040”; thực hiện “Khảo sát, nghiên cứu, xây dựng Chiến lược quốc gia phát triển ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030, tầm nhìn 2040”.

Tham gia xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Viện là một đầu mối thực hiện nội dung liên quan đến các vấn đề kinh tế môi trường như kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các công cụ kinh tế và đề xuất các quy định về kinh tế trong bảo vệ môi trường…

TS. Nguyễn Trung Thắng - Phó Viện trưởng báo cáo kết quả công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Cũng trong năm 2019, Viện đã tích cực xây dựng mạng lưới đối tác quốc tế, thể hiện qua việc ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Viện Chiến lược Môi trường toàn cầu Nhật Bản (IGES); Hiệp hội đánh giá tác động môi trường Nhật Bản (JEAS); Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) và Tập đoàn TH.

Với những kết quả đã đạt được năm 2019, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của Viện. Theo Thứ trưởng, tập thể cán bộ Viện đã thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ liên quan đến xây dựng các văn bản, chiến lược, chính sách quan trọng của Đảng, Nhà nước và của Bộ, đóng góp vào thành công chung của ngành TN&MT. Đây chính là nền tảng để tạo đà cho một bước phát triển mạnh mẽ hơn vào năm 2020, tạo động lực lớn hơn cho giai đoạn mới 2021 – 2015.

Tạo sức bật mới cho năm 2020

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho rằng, năm 2020 là năm kết thúc của giai đoạn Năm 2020 là năm cuối kỳ của kế hoạch phát triển giai đoạn 2016 – 2020, cũng đồng thời chuẩn bị cho giai đoạn mới 2021 – 2025. Bởi vậy, bước sang năm 2020, Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT cần tăng cường hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học, tham mưu xây dựng chiến lược, chính sách TN&MT để đáp ứng yêu cầu mới của ngành và đất nước.

Theo đó, Viện cần tập trung nghiên cứu chính sách, phục vụ công tác quản lý của Bộ; hoàn thành các văn bản mà lãnh đạo Bộ đã giao. Tham mưu Bộ xây dựng cương lĩnh, chương trình hành động của Bộ trong nhiệm kỳ tới; đón trước và đưa ra những phương hướng hợp lý, tạo sự đột phá trong công tác quản lý TN&MT của Bộ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Thứ trưởng lưu ý, cán bộ của Viện cần đi sâu, nghiên cứu vào nội dung kinh tế tuần hoàn, công nghiệp môi trường, các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường. Phát huy tối đa tiềm năng của nhân tố con người để bắt nhịp với cơ chế mới, tạo sức bật mới cho một thời kỳ phát triển mới mạnh mẽ hơn.

Thứ trưởng cũng đồng ý với nhiệm vụ năm 2020 mà Viện đã đề ra, đó là tập trung củng cố, tăng cường năng lực nội tại để huy động được nhiều nguồn lực, từ nhiệm vụ giao, đặt hàng của cơ quan cấp trên, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ cũng như sẵn sàng cung cấp dịch vụ ra bên ngoài, huy động tốt hơn các nguồn lực về hợp tác quốc tế.

Viện sẽ tiếp tục hoàn thiện các nhiệm vụ phục vụ Xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà Viện được giao thực hiện, do vậy, Viện sẽ phải ưu tiên hàng đầu về nguồn lực, thời gian để hoàn thành đảm bảo chất lượng và tiến độ. Đồng thời, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nội dung về kinh tế môi trường và công cụ kinh tế cho việc sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường 2014 theo sự phân công của Bộ trưởng.

Viện cũng sẽ trình Bộ trình Chính phủ 2 nhiệm vụ về xây dựng chiến lược cho giai đoạn 2021-2030 là “ Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040” và  “Chiến lược quốc gia phát triển ngành TN&MT đến năm 2030, tầm nhìn 2040” vào Quý IV năm 2020.

Tống Minh