Sơn La: Thành lập tổ công tác đôn đốc BVMT trong sơ chế nông sản

Môi trường - Ngày đăng : 22:57, 23/11/2019

(TN&MT) - Sở TN&MT Sơn La vừa ban hành Quyết định số 319/QĐ-STNMT ngày 20/11/2019, về việc thành lập Tổ công tác đôn đốc việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 1539/UBND-KT ngày 14/5/2019 về tăng cường quản lý môi trường với các tổ chức, cá nhân sản xuất, sơ chế, chế biến nông sản năm 2019.

Tổ công tác sẽ thực hiện đôn đốc công tác bảo vệ môi trường từ nay đến hết niên vụ sản xuất, sơ chế, chế biến cà phê 2019-2020.

Theo đó, Tổ công tác sẽ tiến hành đôn đốc UBND các huyện, thành phố trong thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1539/UBND-KT.

Các nội dung chính gồm: Tham mưu với Ban thường vụ huyện, thành ủy ban hành kết luận tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn; việc ban hành kế hoạch của huyện, thành phố về tăng cường quản lý môi trường với các cơ sở sơ chế, chế biến nông sản; việc thành lập tổ công tác của huyện thực hiện giám sát, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước trong sơ chế, chế biến nông sản.

Việc thực hiện đúng quy định pháp luật trong thẩm định dự án đầu tư, cấp đăng ký kinh doanh, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường theo thẩm quyền với cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến nông sản. Tuyệt đối không cấp phép cho cơ sở không đảm bảo yêu cầu về môi trường. Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường với cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến nông sản trên địa bàn.

Việc chỉ đạo UBND cấp xã trực thuộc tăng cường quản lý, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền với các cơ sở sản xuất sơ chế, chế biến nông sản hoạt động trái phép, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường…

Trạm cấp nước Nà Sản, Xí nghiệp cấp nước Mai Sơn bị tạm dừng cấp nước từ ngày 18/11 do ô nhiễm

Đặc biệt, đôn đốc các cơ sở sơ chế, chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh có quy mô dự án thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh và các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Chỉ được phép hoạt động sản xuất sơ chế, chế biến nông sản khi đã thực hiện đầy đủ thủ tục (được cấp có thẩm quyền chấp thuận, phê duyệt) theo quy định; đầu tư xây dựng hoàn thành công trình bảo vệ môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận; vận hành dự án, chất thải phát sinh được xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Trong quá trình thực hiện đôn đốc, Tổ công tác có trách nhiệm phát hiện, kiến nghị cấp có thẩm quyền tiến hành thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm với các tổ chức, cá nhân không chấp hành hoặc chấp hành không đúng chỉ đạo của UBND tỉnh và quy định pháp luật về bảo vệ môi trường (nếu có).

Được biết, Tổ công tác sẽ thực hiện đôn đốc công tác bảo vệ môi trường từ nay đến hết niên vụ sản xuất, sơ chế, chế biến cà phê 2019-2020.

Nguyễn Nga