Bộ TN&MT ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 13:31, 05/11/2019

(TN&MT) - Bộ TN&MT vừa ban hành Kế hoạch số 14, ngày 4/11/2019 Triển khai Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”.

Kế hoạch nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý  thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; góp phần tích cực cải thiện tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng.

Ảnh minh họa 

Đồng thời, triển khai kịp thời nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả Luật PCTN, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật và loại bỏ các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng trong mọi hoạt động của Ngành; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham  nhũng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trung thực, công tâm, liêm khiết và chuyên nghiệp; hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhằm đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với Ngành.

Kế hoạch gồm 3 nội dung chính là: Tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng có thời gian thực hiện từ năm 2019 đến năm 2021; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác từ năm 2019 đến năm 2021; Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để kiến  nghị cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới cho phù hợp với Luật PCTN năm 2018, thực hiện năm 2020.

Bộ TN&MT yêu cầu, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, trong phạm vi trách nhiệm được giao và tình hình thực tiễn của đơn vị mình chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

 

Trường Giang