Tiền Giang: Giảm thiểu sử dụng và phòng chống rác thải nhựa

Thời sự - Ngày đăng : 11:26, 11/07/2019

(TN&MT) - UBND tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Kế hoạch Giảm thiểu sử dụng và phòng chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra và Văn bản của Bộ TN&MT về việc phát động phong trào thi đua “Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông”.
Anh 1 Giam thieu rac thai nhua
Giảm thiểu sử dụng và phòng chống rác thải nhựa nhằm góp phần bảo vệ cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp

Theo UBND tỉnh Tiền Giang, việc ban hành Kế hoạch có mục đích nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về nguy cơ ô nhiễm rác thải nhựa; vận động, kêu gọi cộng đồng thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa, túi ni lông dùng một lần, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái, làm thay đổi từ nhận thức thành hành động cụ thể để hạn chế dần việc sử dụng các sản phẩm từ nhựa và ni lông thay thế bằng sản phẩm thân thiện với môi trường.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư nhận thức được nguy cơ ô nhiễm sản phẩm nhựa, túi ni lông sử dụng một lần đối với môi trường, hệ sinh thái và sức khỏe con người. Đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa và ni lông trong các hoạt động thường niên tại đơn vị gắn với thói quen sinh hoạt và tiêu dùng trong cán bộ, công chức và người lao động.

Đồng thời, hạn chế việc sử dụng các sản phẩm từ nhựa trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị, thay thế bằng các sản phẩm phù hợp thân thiện môi trường, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ việc sử dụng các sản phẩm từ nhựa và ni lông. Giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông, phát huy mọi nguồn lực thực hiện có hiệu quả việc ngăn chặn ô nhiễm từ nhựa và ni lông.

Về nội dung thực hiện, UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu tuyên truyền, phổ biến đến công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp về phát động phong trào "Chống rác thải nhựa và ni lông", tác hại của rác thải nhựa để hạn chế việc sử dụng và thải ra môi trường. Khuyến khích sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường; các biện pháp nhằm hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa, túi ni lông khó phân hủy tại địa phương.

Lồng ghép phát động các chủ đề về tác hại của các sản phẩm nhựa, túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường, hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa, túi ni lông khó phân hủy, thu gom rác thải các sản phẩm nhựa, túi ni lông khó phân hủy vào các chiến dịch ra quân tuyên truyền vào các ngày kỷ niệm về môi trường như: Ngày Môi trường thế giới 5/6, Ngày Đất ngập nước, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học 22/5, Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường.

Theo Kế hoạch, tỉnh Tiền Giang yêu cầu không sử dụng nước uống đóng chai bằng nhựa tại các cuộc họp, cuộc làm việc tại cơ quan, đơn vị, sử dụng thiết bị đựng nước uống bằng các cốc thủy tinh hoặc các vật liệu khác có thể sử dụng nhiều lần thay chai nhựa hiện nay; hạn chế và tiến tới lộ trình không sử dụng các sản phẩm từ nhựa trong hoạt động và việc mua sắm văn phòng phẩm tại cơ quan, đơn vị; giảm thiểu việc sử dụng, tăng cường tái chế, tái sử dụng các sản phẩm từ nhựa.

Cùng với đó, khuyến khích công chức, viên chức, người lao động và các đơn vị sử dụng các sản phẩm từ nhựa sử dụng nhiều lần để hạn chế thải chất thải nhựa ra môi trường. Ngoài ra, nghiên cứu tìm vật liệu, thiết bị thay thế các việc sử dụng các sản phẩm từ nhựa hiện nay bằng các vật liệu dễ phân hủy trong môi trường, thân thiện với môi trường để nhân rộng.

Để tổ chức thực hiện, UBND tỉnh Tiền Giang giao Sở TN&MT có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ban, ngành và đoàn thể tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, doanh nghiệp về tác hại của chất thải từ các sản phẩm nhựa, túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường và khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Cùng với đó, làm cơ quan đầu mối tổng hợp nội dung đăng ký thực hiện các phong trào thi đua và báo cáo về UBND tỉnh Tiền Giang.

Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tăng cường quán triệt, phổ biến các văn bản thuộc lĩnh vực môi trường, tác hại của chất thải nhựa để thực hiện bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực cho việc hạn chế sử dụng các sản phẩm từ nhựa; có chính sách hỗ trợ, giới thiệu và tiêu thụ các sản phẩm tái chế thân thiện với môi trường…

Bạch Thanh