Sổ đỏ có coi là tài sản chứng minh tài chính nhà thầu?

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 00:00, 21/01/2017

Bà Phạm Thị Tố Hoài (Hà Nội) hỏi: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có được coi là tài sản có khả năng thanh khoản cao để chứng minh khả năng đáp ứng nguồn lực...

 

Bà Phạm Thị Tố Hoài (Hà Nội) hỏi: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có được coi là tài sản có khả năng thanh khoản cao để chứng minh khả năng đáp ứng nguồn lực tài chính để thực hiện gói thầu của nhà thầu?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Việc đánh giá hồ sơ dự thầu (trong đó có năng lực tài chính) thực hiện theo nguyên tắc đánh giá quy định tại Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo hướng dẫn tại Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp ban hành kèm Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tài sản có khả năng thanh khoản cao là tiền mặt và tương đương tiền mặt, các công cụ tài chính ngắn hạn, các chứng khoán sẵn sàng để bán, chứng khoán dễ bán, các khoản phải thu thương mại, các khoản phải thu tài chính ngắn hạn và các tài sản khác mà có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm.

Chinhphu.vn