Thuê xử lý chất thải nguy hại, DN có phải giám sát quy trình?

Bạn đọc - Pháp luật - Ngày đăng : 12:37, 22/12/2017

Chủ nguồn thải chất thải nguy hại không phải kiểm tra, giám sát quá trình vận chuyển hay quy trình công nghệ xử lý chất thải nguy hại của đơn vị xử lý chất thải...

 

 

Ông Phạm Đức Mạnh (Ninh Bình) dự định mở công ty, có phát sinh chất thải nguy hại nên đã ký hợp đồng với đơn vị có đủ năng lực xử lý rác thải nguy hại. Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ông Mạnh hỏi, sau khi có biên bản bàn giao rác thải nguy hại thì công ty của ông có phải kiểm tra giám sát đường đi của rác thải hay quy trình xử lý rác của đơn vị mà công ty của ông đã ký hợp đồng hay không?
 

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:
 

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 7 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, trong trường hợp không tự tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại tại cơ sở, chủ nguồn thải chất thải nguy hại phải ký hợp đồng để chuyển giao chất thải nguy hại với các tổ chức, cá nhân có giấy phép phù hợp.
 

Đồng thời, theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại, chủ nguồn thải chất thải nguy hại phải sử dụng chứng từ chất thải nguy hại sau mỗi lần chuyển giao chất thải nguy hại và sau thời hạn 6 tháng kể từ ngày chuyển giao chất thải nguy hại nếu không nhận được 2 liên cuối cùng của chứng từ chất thải nguy hại mà không có lý do hợp lý bằng văn bản từ phía tổ chức, cá nhân tiếp nhận chất thải nguy hại thì chủ nguồn thải chất thải nguy hại báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Tổng cục Môi trường để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, theo các quy định hiện hành, chủ nguồn thải chất thải nguy hại không phải kiểm tra, giám sát quá trình vận chuyển hay quy trình công nghệ xử lý chất thải nguy hại của đơn vị xử lý chất thải nguy hại.