Giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB dự án đường dây 220kV Quảng Ngãi - Quy Nhơn

Xã hội - Ngày đăng : 17:45, 28/09/2018

​(TN&MT) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn chỉ đạo giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường dây 220kV Quảng Ngãi - Quy Nhơn.
Tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB dự án đường dây 220kV Quảng Ngãi - Quy Nhơn
Tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB dự án đường dây 220kV Quảng Ngãi - Quy Nhơn

Theo đó, đối với trường hợp của hộ ông Châu Quá, ở thôn Tú Sơn 1, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức: Đề nghị Ban QLDA các công trình điện Miền Trung (chủ đầu tư dự án đường dây 220kV Quảng Ngãi - Quy Nhơn), Công ty TNHH Thiên Tân (chủ đầu tư dự án đường dây 110kV Quảng Ngãi - Đăkre) làm việc với UBND huyện Mộ Đức để thống nhất phương án dịch chuyển mố trụ ra ngoài phạm vi thu hồi đất của hộ ông Châu Quá (trong quá trình điều chỉnh móng trụ cần thực hiện các thủ tục điều chỉnh hàng lang trên không của 02 đường dây trên ra khỏi khu vực đất do hộ ông Châu Quá đang sử dụng).

Đối với các vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường dây 220kV Quảng Ngãi - Quy Nhơn, đoạn qua địa bàn huyện Mộ Đức: Yêu cầu UBND huyện Đức Phổ khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 190/TB-UBND ngày 22/6/2018 và kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4029/STNMT-ĐĐBĐVT ngày 31/8/2018. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, UBND huyện Đức Phổ có trách nhiệm chủ động báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành có liên quan tích cực phối hợp với UBND các huyện: Mộ Đức, Đức Phổ, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung để kịp thời hướng dẫn và tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền đối với các vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB dự án đường dây 220kV Quảng Ngãi - Quy Nhơn.

Đề nghị Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chức năng của tỉnh và chính quyền địa phương các huyện trong quá trình giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, GPMB của dự án để sớm hoàn thành việc đóng điện, đưa dự án vào vận hành, khai thác.