Bắc Giang: Các cơ quan ký kết tăng cường phối hợp công tác thanh tra, kiểm tra giám sát

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 05:35, 30/04/2018

(TN&MT) – Vừa qua, Thanh tra tỉnh Bắc Giang cùng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Giang, Ban Nội chính Tỉnh ủy vừa kiểm điểm, đánh giá hoạt động kiểm tra, giám sát và thanh tra trên địa bàn tỉnh trong quý I năm 2018.

Toàn ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai 36 cuộc thanh tra hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước, 39 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Phát hiện sai phạm hơn 6,3 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 1,95 tỷ đồng, số còn lại xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị xử lý bằng biện pháp tài chính khác. Ngoài ra, các cấp, ngành đã ban hành 158 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1,72 tỷ đồng.
 

bà hồng
Bà Lê Thị Thu Hồng - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Qua số liệu thống kê cho thấy, quý I năm 2018, các đơn vị trên đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, tham mưu và xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát,thanh tra, triển khai thực hiện đúng kế hoạch đề ra.
 

Uỷ ban Kiểm tra các cấp tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra chấp hành đối với 7 tổ chức đảng, 15 đảng viên. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 6 tổ chức đảng và 13 đảng viên, kết luận 3 tổ chức đảng và 11 đảng viên vi phạm. Cấp ủy, Uỷ ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 34 đảng viên. 

 

Trên cơ sở tổng kết đánh giá, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Giang, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2018. Trong đó, các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai các cuộc kiểm tra, thanh tra theo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền. 
 

ảnh ký kết
Cácđơn vị ký kết tăng cường giám sát, kiểm tra và trao đổi thông tin

 

Thanh tra tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế phối hợp trong tổ chức thực hiện quyết định, kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra theo Thông báo Kết luận số 282 của Thường trực Tỉnh ủy. Thực hiện nghiêm Quy định 397, ngày 9/3/2018 của Tỉnh ủy về chế độ báo cáo các cuộc kiểm tra, thanh tra trên địa bàn.

 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Giang, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh chú trọng kiểm tra, thanh tra đột xuất đối với các tổ chức đảng, đơn vị, cá nhân khi có dấu hiệu vi phạm. Thực hiện hiệu quả việc thanh tra các dự án đầu tư chợ, trung tâm thương mại theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Tăng cường củng cố, kiện toàn tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra...

 

Được biết, đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Giang, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh có thảo luận để nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, thanh tra, gồm một số nội dung như: Tăng cường thực hiện quy chế phối hợp giữa cơ quan kiểm tra, thanh tra với các đơn vị liên quan; xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra tránh trùng lặp về đối tượng, địa bàn.

 

Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Giang, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh cũng chỉ ra những mặt hạn chế như: Một số cuộc  thanh tra kéo dài, chưa bảo đảm thời gian theo kế hoạch; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm tra, thanh tra ở một số đơn vị hạn chế, tỷ lệ thu hồi tài sản thấp; gửi kết luận một số cuộc kiểm tra, thanh tra chưa kịp thời, đầy đủ...
 

a nam
Thanh tra Tỉnh phát hiện sai phạm của ông La Văn Nam - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Lục Ngạn trong lĩnh vực đất đai

 

Bà Lê Thị Thu Hồng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho biết, thời gian tới, giữa ba cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, nhất là về chế độ thông tin, báo cáo, phối hợp xử lý thi hành kỷ luật đảng.

 

Bà Lê Thị Thu Hồng khẳng định, thời gian tới, các cơ quan sẽ tập trung nghiên cứu để thực hiện tốt các nội dung, yêu cầu trong Thông báo Kết luận số 282 của Thường trực Tỉnh ủy. Bàn bạc và thống nhất xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra nhằm hạn chế tối đa sự chồng chéo về địa bàn và đối tượng. Quan tâm bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác này ở các cấp. Tăng cường kiểm tra thực hiện các kết luận sau kiểm tra, thanh tra.

 

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức ký kết quy chế phối hợp công tác với Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh. Theo đó, 3 cơ quan thực hiện phối hợp công tác trong việc trao đổi thông tin, những biểu hiện, dấu hiệu vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên được phát hiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Việc phối hợp căn cứ vào Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị; thực hiện các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan. 

Theo quy chế, các cơ quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo nội dung, phương pháp phối hợp nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020.