Bộ TN&MT: Tăng cường tuyên truyền hàng hóa thương hiệu Việt, thân thiện môi trường

Thông tin cần biết - Ngày đăng : 17:34, 08/04/2019

(TN&MT) - Bộ TN&MT vừa ban hành chỉ thị (Công văn số 1604/BTNMT-TĐKTTT) về việc tổ chức tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên cơ sở hướng dẫn hành Hướng dẫn số 86-HD/BTGTW ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Tuyên giáo Trung ương ban tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
20150614hangVN
Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc phổ biến, quán triệt, tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò, kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; về cơ chế hỗ trợ của Nhà nước trong phát triển các mô hình sản xuất sạch theo chuỗi giá trị, đặc biệt là sản phẩm nông nghiệp giá trị cao; sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường; doanh nghiệp đi đầu trong đổi mới công nghệ, nhất là công nghệ đảm bảo môi trường.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phát động toàn cơ quan, đơn vị xây dựng văn hóa tiêu dùng và sử dụng sản phẩm hàng hóa thương hiệu Việt; kịp thời thực hiện hoặc đề xuất, hỗ trợ cơ chế, chính sách để góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động, Chương trình, Đề án có liên quan.

Đặc biệt, Bộ giao các cơ quan báo chí tăng cường dung lượng, đổi mới nội dung và đa dạng các hoạt động tuyên truyền, truyền thông về Cuộc vận động; ưu tiên tập trung tuyên truyền cơ chế, chính sách; cổ vũ các mô hình, doanh nghiệp sản xuất hàng hóa chất lượng cao, thân thiện môi trường, đổi mới công nghệ và phong trào ưu tiên sử dụng hàng hóa thương hiệu Việt.

Tại Hướng dẫn số 86-HD/TW của Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các cơ quan thông tấn báo chí tập trung cổ vũ, động viên các mô hình, chương trình tôn vinh, biểu dương sản phẩm thương hiệu Việt, doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu; phát hiện, biểu dương tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong lao động sản xuất; phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; phê phán các hành vi buôn lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng.