Đảng ủy BSR hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018

Doanh nghiệp - doanh nhân - Ngày đăng : 16:11, 27/08/2018

(TN&MT) - Đảng uỷ Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã hoàn thành mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm 2018. Bên cạnh kết quả sản xuất kinh doanh đạt chỉ tiêu, vận hành nhà máy ở công suất ổn định 110%, các mặt công tác khác cũng đạt nhiều thành quả. Phát huy thành quả đạt được, 6 tháng cuối năm 2018, Đảng uỷ BSR phấn đấu tiếp tục đạt và vượt mục tiêu năm 2018 đã đề ra.
BSR1
Một trong những nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc của BSR 6 tháng đầu năm 2018 là hoàn thành công tác cổ phần hóa. Trong ảnh: HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn ra mắt

Nhà máy luôn vận hành tối ưu

Thực hiện Nghị quyết số 159-NQ/ĐU ngày 21/2/2018 của Đảng uỷ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018, Đảng uỷ BSR ban hành Chương trình hành động số 273 - Ctr/ĐU ngày 30/3/2018 về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 với nhiều kết quả trong 6 tháng đầu năm.

Theo đó, Đảng ủy BSR phát huy tối đa và hiệu quả mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ hoá các giải pháp ngay từ những ngày đầu năm 2018 để hoàn thành và vượt mức tất cả chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm.

BSR2
Bảo dưỡng phao Rót dầu không bến một điểm neo (SPM)

Công ty đã vận hành nhà máy an toàn, ổn định và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản lượng (gồm sản xuất và tiêu thụ); lợi nhuận. Công tác an ninh an toàn, môi trường và phòng chống cháy nổ của BSR luôn được đảm bảo tuyệt đối. BSR đã đạt hơn 16,8 triệu giờ công an toàn.

6 tháng đầu năm, nhà máy vận hành liên tục và ổn định với công suất 110%. Công ty luôn triển khai các giải pháp năng lượng và công nghệ cho công tác tối ưu chi phí vận hành nhằm mục đích tiết kiệm năng lượng. Công tác bảo dưỡng sửa chữa luôn giữ vững ổn định nhà máy, đảm bảo không có sự cố ảnh hưởng đến vận hành. Đảm bảo an toàn tuyệt đối, không có sự cố thiết bị quan trọng, không có tai nạn mất giờ công. Công tác kiểm tra thiết bị có yêu cầu rất cao về việc giám sát ăn mòn và đảm bảo tính toàn vẹn thiết bị nhằm duy trì nhà máy vận hành an toàn, liên tục ổn định. BSR tập trung và tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý, lập kế hoạch và kiểm tra, đánh giá đường ống, thiết bị thường xuyên, khoa học.

Về cung ứng dầu thô, 6 tháng đầu năm nhà máy nhập khoảng 49 lô dầu thô trong nước và nhập khẩu với tổng khối lượng trên 3,9 triệu tấn, đạt 56% kế hoạch cả năm.

Một trong những công tác trọng tâm của BSR là tối ưu hoá năng lượng. BSR đã thực hiện 16 giải pháp năng lượng trong đó triển khai thành công 3 giải pháp giúp công ty tiết kiệm chi phí dự kiến 680.000 USD/năm. Về công tác tối ưu hoá công nghệ, công ty luôn tối ưu hoá vận hành, sản xuất tăng, tối ưu hoá sản xuất xăng RON 95 nhằm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

BSR cũng luôn đẩy mạnh triển khai hoạt động khoa học công nghệ. Công ty chuẩn bị xét duyệt các giải pháp đăng ký sáng kiến cấp công ty đột 1 năm 2018 và bổ sung, sửa đổi quy chế liên quan đến sử dụng kinh phí từ Quỹ phát triển khoa học công nghệ. 6 tháng đầu năm, BSR cũng tiết kiệm chi phí ước đạt hơn 491 tỷ đồng, vượt 1,8% so với kế hoạch cả năm.

Công tác Đảng có nhiều đổi mới

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Đảng uỷ BSR kịp thời chỉ đạo các cấp uỷ luôn lắng nghe, nắm bắt diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Đồng thời chỉ đạo chính quyền thường xuyên tổ chức đối thoại với các tổ chức chính trị xã hội; gặp gỡ, động viên, thăm hỏi người lao động.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Đảng uỷ BSR chỉ đạo đổi mới nội dung và hình thức. Đảng uỷ BSR đã tổ chức, quán triệt và triển khai sâu rộng Kế hoạch 205 - KH/ĐU ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh”. Đảng uỷ chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung chuyên đề năm 2018 gắn với phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018. Đồng thời tăng cường nâng cao thời lượng, chất lượng chuyên mục tuyên truyền về nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, tập trung nội dung gắn với cơ sở, biểu dương cá nhân, mô hình hay.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Đảng uỷ BSR quán triệt nguyên tắc: Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy biên chế. Các cấp uỷ, tổ chức đảng lãnh đạo cơ quan, đơn vị, đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt nội dung chỉ thị, nghị quyết của Đảng uỷ Tập đoàn được triển khai kịp thời, đúng tiến độ đảm bảo chất lượng. Từ đó góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, giáo dục đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên và đảy mạnh thực hành chống lãng phí. Trong quá trình thực hiện, vai trò của cấp uỷ các cấp và người đứng đầu được thể hiện rõ nét để có sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm và bổ sung giải pháp cụ thể gắn với mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của công ty do Tập đoàn giao.

6 tháng cuối năm, tập trung các nhiệm vụ then chốt

6 tháng cuối năm, BSR tập trung tối ưu hoá kế hoạch sản xuất, họat động sản xuất của nhà máy an toàn, liên tục, ổn định và hiệu quả. BSR thực hiện nhiệm vụ cho công tác cổ phần hoá, tái cơ cấu theo đúng kế hoạch được phê duyệt. Theo đó, hoàn thiện thủ tục chuyển đổi công ty TNHH một thành viên sang Công ty cổ phần theo quy định hiện hành của pháp luật.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của BSR là triển khai đầu tư dự án nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra.

Công ty nâng cao năng lực tự chủ trong quá trình thực hiện công tác vận hành, bảo dưỡng sửa chữa bằng chính năng lực, nội lực của BSR. Đội ngũ cán bộ công nhân viên tiếp tục nghiên cứu các giải  pháp nâng cao độ tin cậy của hệ thống, thiết bị, các giải pháp giám sát để đảm bảo kéo dài thời hạn bảo dưỡng tổng thể mà vẫn tuân thủ yêu cầu, quy định của nhà nước, chuẩn bị đầu mục công việc chính cho bảo dưỡng tổng thể lần tiếp theo. Tăng cường nghiên cứu và chia sẻ kinh nghiệm định kỳ giữa các chuyên gia với nhân viên nhằm nâng cao chất lượng nguồn lực, góp phần nâng cao độ tin cậy, an toàn cho nhà máy.

BSR thực hiện rà soát, cập nhật để có chỉnh sửa cho phù hợp với hoạt động hiện tại của NMLD Dung Quất, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, tiết giảm chi phí sản xuất.

Công ty tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng năng lượng hàng ngày, triển khai thực hiện các giải pháp tối ưu hoá năng lượng và vận hành đã được phê duyệt trong năm 2018. Tiếp tục tìm kiếm các giải pháp năng lượng và vận hành nhằm giảm chi phí vận hành, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh công ty và nghiên cứu khoa học theo kế hoạch đề ra.

Với đà tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy BSR tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2018, tạo đà phát triển cho các năm tiếp theo của nhiệm kỳ 2015 - 2020.