Đắk Nông: Phối hợp bảo vệ môi trường trong các Khu công nghiệp

Môi trường - Ngày đăng : 16:44, 06/06/2018

(TN&MT) – Từ ngày 10/6/2018, Ban Quản lý các khu công nghiệp và các cơ quan như Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, UBND cấp huyện có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông sẽ  áp dụng quy chế phối hợp mới về bảo vệ môi trường trong các Khu công nghiệp.

Quy chế này được ban hành kèm trong Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Nông, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Phối hợp tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường

Theo Quy chế, Ban Quản lý các khu công nghiệp là cơ quan đầu mối phối hợp, được tham gia và tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện tốt các hoạt động quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Ban Quản lý các khu công nghiệp sẽ phối hợp cùng các cơ quan như Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, UBND cấp huyện có khu công nghiệp để tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; hướng dẫn, kiểm tra chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong khu công nghiệp về việc thực hiện các quy định bảo vệ môi trường.

Đồng thời, các cơ quan trên sẽ có cơ chế phối hợp cùng thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường đối với các hoạt động của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong khu công nghiệp;  Giải quyết các tranh chấp về môi trường giữa các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong khu công nghiệp hoặc với các tổ chức, cá nhân ngoài phạm vi khu công nghiệp; Phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường xảy ra trong phạm vi khu công nghiệp.

nhân cơ
Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Trong khi đó, công tác quản lý chất thải trong các khu công nghiệp; Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án đối với các dự án đầu tư vào khu công nghiệp; Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các nội dung trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; kiểm tra việc thực hiện các nội dung của kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp cũng được các cơ quan có thẩm quyền phối hợp thực hiện để đạt hiệu quả tốt nhất…

Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường

Theo Quy chế, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp, Công an tỉnh, UBND cấp huyện có khu công nghiệp thực hiện các nhiệm vụ sau:

Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp; báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với các dự án đầu tư vào khu công nghiệp thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh (trường hợp UBND tỉnh chưa ủy quyền cho Ban Quản lý các khu công nghiệp); tổ chức kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án của các dự án nêu trên.

Đồng thời, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho các dự án đầu tư vào khu công nghiệp theo thẩm quyền (trường hợp chưa ủy quyền cho Ban Quản lý các khu công nghiệp); kiểm tra việc thực hiện các nội dung của kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản do Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận.

nguon thai
Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Hơn nữa, Sở phải phối hợp với các cơ quan khác để cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện thu hồi, xử lý các sản phẩm hết hạn sử dụng hoặc thải bỏ đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong khu công nghiệp theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó là: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả thải nước thải vào nguồn tiếp nhận của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong khu công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh;  Thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong khu công nghiệp và thông báo số phí phải nộp đối với các đối tượng nêu trên.

Tổ chức thu thập và thẩm định dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại đối với môi trường; đồng thời tham mưu UBND tỉnh yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với môi trường do chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong khu công nghiệp gây ra (trường hợp thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh)…