Đề xuất 3 nhóm quy định thuê dịch vụ xử lý nước thải y tế

Môi trường - Ngày đăng : 00:00, 30/04/2017

(TN&MT) - Đây là điểm mới trong dự thảo Quyết định quy định về thuê dịch vụ xử lý nước thải (XLNT) y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập đang được Bộ Y tế soạn thảo.

     Theo Dự thảo, việc thuê dịch vụ XLNT y tế được thực hiện theo các nguyên tắc: Bảo đảm nước thải đầu ra sau xử lý đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về môi trường; Không sử dụng công nghệ không được pháp luật Việt Nam cho phép (Khuyến khích sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường); Đơn vị cung cấp dịch vụ được hưởng các chính sách ưu đãi về đầu tư theo quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật

 Đơn vị thuê dịch vụ xác định phạm vi, quy mô thuê dịch vụ XLNT y tế thuộc một trong ba nhóm dưới đây:

     Nhóm 1: Đơn vị có hệ thống XLNT y tế bảo đảm XLNT y tế đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường, thực hiện thuê quản lý, vận hành hệ thống XLNT y tế.

     Nhóm 2: Đơn vị có hệ thống XLNT y tế nhưng đã xuống cấp hoặc quá tải, thực hiện thuê cải tạo, nâng cấp và quản lý, vận hành hệ thống XLNT y tế.

     Nhóm 3: Đơn vị chưa có hệ thống XLNT y tế, thực hiện thuê hệ thống XLNT và quản lý, vận hành hệ thống XLNT y tế.

     Thời gian thuê quản lý, vận hành hệ thống XLNT y tế tối thiểu là 3 năm; Thời gian thuê cải tạo, nâng cấp và quản lý, vận hành hệ thống XLNT y tế tối thiểu là 10 năm; Thời gian thuê hệ thống XLNT và quản lý, vận hành hệ thống XLNT y tế tối thiểu là 15 năm.

Công trình xử lý nước thải bệnh viện nhi Thành phố Hồ Chí Minh
Công trình xử lý nước thải bệnh viện nhi Thành phố Hồ Chí Minh

     Đơn vị cung cấp dịch vụ có trách nhiệm chuyển giao công nghệ, đào tạo vận hành, bão dưỡng hệ thống XLNT y tế cho đơn vị thuê dịch vụ. Sau khi bàn giao, đơn vị thuê dịch vụ tổ chức quản lý vận hành công trình hoặc thuê quản lý, vận hành hệ thống XLNT y tế.

     Về kinh phí chi trả thuê dịch vụ XLNT y tế do đơn vị thuê dịch vụ chi trả và được hạch toán vào giá dịch vụ khám, chữa bệnh hoặc từ nguồn ngân sách nhà nước cấp theo quy định sau: Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư sử dụng nguồn thu để chi trả chi phí thuê dịch vụ XLNT y tế; Đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên sử dụng nguồn thu và ngân sách giao tự chủ để chi trả chi phí thuê dịch vụ XLNT y tế; Đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên sử dụng ngân sách nhà nước giao tự chủ để chi trả chi phí thuê dịch vụ XLNT y tế.

     Đơn giá thuê dịch vụ XLNT y tế được tính trên cơ sở toàn bộ các chi phí hợp lý và hợp lệ để xử lý 1 m3 nước thải y tế đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trong 24 giờ và được tính theo nguyên tắc bảo đảm lợi ích giữa bên cung cấp dịch vụ, bên thuê dịch vụ và Nhà nước, tạo điều kiện để bên cung cấp dịch vụ thu hồi vốn, lợi nhuận.

Thu Hà - Thụy Anh