Tây Ninh: Bảo vệ môi trường hướng tới phát triển bền vững

Môi trường - Ngày đăng : 00:00, 29/04/2017

(TN&MT) - Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế, bảo đảm và cải thiện an sinh xã hội, công tác bảo vệ môi trường cũng luôn...

 

(TN&MT) - Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế, bảo đảm cải thiện an sinh xã hội, công tác bảo vệ môi trường cũng luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tây Ninh đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện, từ đó tạo nhiều chuyển biến tích cực, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của Tây Ninh.

Tây Ninh đảm bảo 100% KCN đều có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường
Tây Ninh đảm bảo 100% KCN đều có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường

Đẩy mạnh phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm

Trong thời gian qua, công tác đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã được Tây Ninh thực hiện nề nếp, chú trọng nâng cao chất lượng để góp phần phòng ngừa ô nhiễm, giảm thiểu các tác động xấu đối với môi trường. Nội dung, quy trình, thủ tục thẩm định ĐTM được quy định rõ ràng, minh bạch hơn theo hướng cải cách hành chính nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu về chất lượng của công tác thẩm định.

Hoạt động quan trắc môi trường của Tây Ninh cũng đã đi vào nề nếp, chuyên nghiệp hơn. Công nghệ quan trắc ngày càng đa dạng, hiện đại với các thiết bị, phương pháp quan trắc được ứng dụng có hiệu quả, đặc biệt là việc tăng cường các hoạt động quan trắc môi trường bằng các thiết bị tự động liên tục để giám sát chất lượng các nguồn thải, có biện pháp quản lý và ngăn chặn mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường của tỉnh.

Công tác xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh luôn được UBND tỉnh Tây Ninh quan tâm thực hiện. Trong giai đoạn từ năm 2011 - 2014, UBND tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011 - 2015 đã đánh giá chất lượng môi trường của tỉnh đang được cải thiện nhưng có lúc, có nơi chưa ổn định.

Đây là cơ sở để góp phần cung cấp các thông tin, số liệu đáng tin cậy về hiện trạng chất lượng môi trường nói chung, những vấn đề môi trường nổi cộm nói riêng trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước về môi trường. Báo cáo cũng là tài liệu chính thống cung cấp thông tin, số liệu phục vụ cho việc xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia và phục vụ cho việc xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường của tỉnh Tây Ninh.

Đến nay, Tây Ninh đã hoàn thành kế hoạch xử lý triệt để 02 cơ sở sản xuất công nghiệp và 09 cơ sở y tế gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh Tây Ninh còn chỉ đạo các Sở, ngành và địa phương rà soát, đánh giá các nhà máy có nước thải gây ô nhiễn môi trường nghiêm trọng, khu công nghiệp (KCN) xả nước thải ra môi trường phải xử lý đạt cột A quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Trong giai đoạn 2011 - 2015, UBND tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở, ban, ngành, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường và UBND các huyện, thành phố liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra 1.893 lượt, phát hiện 565 vụ vi phạm và xử phạt hành chính với tổng số tiền là 29,025 tỷ đồng, tạm đình chỉ 28 cơ sở để khắc phục ô nhiễm môi trường.

Thực hiện các chỉ tiêu về môi trường theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2011 - 2015 đề ra, Tây Ninh đã duy trì tỷ lệ 100% KCN, khu chế xuất đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường;100% chất thải rắn đô thị, chất thải nguy hại và chất thải y tế cơ bản được thu gom xử lý; 100% hộ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh...

Theo đánh giá chung vể công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ  môi trường giai đoạn 2011 - 2015 của UBND tỉnh Tây Ninh, Tây Ninh đã ngăn chặn được xu hướng suy giảm nhanh chất lượng môi trường, giảm dần số lượng và mức độ tác động của các nguồn thải chủ yếu hiện đang gây ô nhiễm, tác động xấu lên môi trường thông qua các hoạt động thanh - kiểm tra, kiên quyết xử lý các vi phạm về bảo vệ môi trường, từ đó chất lượng môi trường của tỉnh đã được cải thiện.

Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh thường xuyên kiểm tra các doanh nghiệp có nguồn thải lớn
Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh thường xuyên kiểm tra các doanh nghiệp có nguồn thải lớn

Bảo vệ môi trường, phát triển bền vững

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu bảo vệ môi trường hướng tới phát triển bền vững và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), trong giai đoạn 2016 - 2020, Tây Ninh tập trung thực hiện các chỉ tiêu về môi trường theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ X đề ra: 100% hộ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh; 98% hộ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh.

Và tỷ lệ che phủ chung (bao gồm độ che phủ của cây cao su) đạt 36,2%; 100% cơ sở y tế, KCN, khu chế xuất xử lý chất thải rắn, nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; 50% nước thải, 100% chất thải rắn phát sinh ở đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; 100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý triệt để.

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, Tây Ninh tiếp tục cụ thể hóa các Nghị quyết, Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật của Trung ương để chỉ đạo, điều hành về bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế phù hợp với địa phương; từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy xã hội hoá hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển dịch vụ môi trường, triển khai thực hiện các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường.

Phát huy vai trò của khoa học và công nghệ và tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, chính phủ các nước về bảo vệ môi trường; thúc đẩy đổi mới công nghệ sản xuất theo hướng thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, ít chất thải khí gây hiệu ứng nhà kinh; nghiên cứu và tiếp nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến về bảo vệ môi trường.

Đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, đấu tranh phòng chống tội phạm về môi trường tại các khu kinh tế, KCN, cụm công nghiệp và hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản; thực hiện công khai thông tin các doanh nghiệp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo quy định; xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Năng cao năng lực quan trắc môi trường, giám sát BĐKH, dự báo, cảnh báo thiên tai; cập nhật, hoàn thiện kịch bản BĐKH, nước biển dâng của tỉnh Tây Ninh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng đề án thực đầu tư xây dựng từ 6 đến 8 trạm quan trắc nước mặt tại rạch Tây Ninh, sông Vàm Cỏ Đông, hồ Dầu tiếng và 1 đến 2 trạm quan trắc không khí tự động tại các đô thị đông dân cư; xây dựng cơ sở dữ lịệu thường xuyên, liên tục để theo dõi, quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; tăng cường năng lực quản lý Vườn quốc gia Lò gò - Xa mát theo quy định của Luật Đa dạng sinh học; tăng cường các biện pháp hiệu quả bảo vệ các loài hoang dã, loài nguy cấp, quý hiếm; thực hiện tốt chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trồng và bảo vệ rừng, nhất là rừng phòng hộ đầu nguồn.

Xây dựng và thực hiện lộ trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng hạn chế, hướng tới loại bỏ các loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; hạn chế, tiến tới không cấp phép đầu tư mới hoặc đầu tư mở rộng đối với các loại hình công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng chưa có công nghệ xử lý chất thải phù hợp, đặc biệt tại các khu vực tập trung dân cư, lưu vực sông Vàn Cỏ Đông, hồ Dầu Tiếng; khuyến khích các ngành kinh tế xanh, thân thiện môi trường…

Tường Tú