Sơn La: Ban hành quy chế phối hợp quản lý hoạt động KTTV và giám sát BĐKH

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 10:00, 30/09/2018

(TN&MT) – UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định 2305/QĐ-UBND ngày 20/9/2018, về quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn (KTTV) và giám sát biến đổi khí hậu (BĐKH) trên địa bàn tỉnh.
Sơn La: Ban hành quy chế phối hợp quản lý hoạt động KTTV và giám sát BĐKH
Sơn La ban hành quy chế phối hợp quản lý hoạt động KTTV và giám sát BĐKH

Trong công tác phối hợp về quản lý KTTV gồm 12 nội dung: Xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện pháp luật về KTTV; Thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo KTTV đối với tổ chức, cá nhân thực hiện dự báo, cảnh báo KTTV theo quy định; Quản lý các hoạt động quan trắc, dự báo, cảnh báo, thông tin, dữ liệu, cung cấp dịch vụ KTTV tại địa phương; Theo dõi, đánh giá việc khai thác, sử dụng tin dự báo, cảnh báo KTTV phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh; Tổ chức thẩm định, thẩm tra, đánh giá việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu KTTV trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về KTTV; Xử lý vi phạm hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn và các hành vi vi phạm pháp luật khác về KTTV trên địa bàn tỉnh…

Phối hợp về giám sát BĐKH gồm 4 nội dung: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về giám sát BĐKH; Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền về giám sát BĐKH; Tổ chức đánh giá tác động của BĐKH, xây dựng các giải pháp ứng phó với BĐKH của tỉnh và các ngành, lĩnh vực, địa phương; Điều phối việc thực hiện, hướng dẫn lồng ghép các nội dung giám sát BĐKH vào chiến lược, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như của từng ngành.

Nội dung phối hợp còn gồm việc lập dự toán ngân sách nhà nước và các nguồn khác hàng năm đảm bảo thực hiện các hoạt động KTTV phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, phòng chống thiên tai của các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh theo quy định của Luật KTTV và Luật Ngân sách nhà nước.

Mục đích của quy chế là thiết lập cơ chế phối hợp đồng bộ và quy định trách nhiệm phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động KTTV và giám sát BĐKH trên địa bàn tỉnh Sơn La, đảm bảo tính chặt chẽ và tuân thủ quy định của pháp luật. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực KTTV và giám sát BĐKH. Hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ, cung cấp và trao đổi thông tin, dữ liệu KTTV nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương liên quan xây dựng trình UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về KTTV. Chủ trì, tổ chức thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép cảnh báo dự báo KTTV thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện. Quản lý các hoạt động quan trắc, dự báo, cảnh báo, thông tin dữ liệu, cung cấp dịch vụ KTTV tại địa phương; theo dõi đánh giá việc khai thác, sử dụng tin dự báo, cảnh báo KTTV phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thẩm định, thẩm tra, đánh giá việc khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu KTTV trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; việc thực hiện lồng ghép kết quả giám sát BĐKH trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở NN&PTNT quản lý việc tổ chức quan trắc, thu thập, truyền tin và lưu giữ tài liệu về các yếu tố khí tượng, thủy văn trên các hồ chứa của công trình thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tuyên truyền, phổ biến các thông tin, kiến thức và văn bản quy phạm pháp luật về KTTV, phòng, chống, giảm nhẹ rủi ro do thiên tai tới các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trực thuộc tỉnh và nhân dân.

Mục đích của quy chế là thiết lập cơ chế phối hợp đồng bộ và quy định trách nhiệm phối hợp giữa đơn vị có liên quan trong hoạt động KTTV và giám sát BĐKH
Mục đích của quy chế là thiết lập cơ chế phối hợp đồng bộ và quy định trách nhiệm phối hợp giữa đơn vị có liên quan trong hoạt động KTTV và giám sát BĐKH

Sở NN&PTNT phối hợp Sở TN&MT, Đài KTTV khu vực Tây Bắc thu thập, cập nhật và tổng hợp các thông tin, số liệu về tác động của BĐKH ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản; đánh giá tác động của BĐKH và đưa ra các giải pháp ứng phó trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh. Lồng ghép các nội dung giám sát BĐKH vào chiến lược, kế hoạch, quy hoạch của ngành. Chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT, Đài KTTV khu vực Tây Bắc trong việc xây dựng kế hoạch phát triển, đề xuất mạng lưới KTTV chuyên dùng của tỉnh phục vụ công tác PCTT & TKCN.

Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương, các cơ quan có liên quan theo dõi, nắm bắt tình hình diễn biến của thời tiết, thủy văn, thiên tai trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó để tham mưu cho UBND tỉnh Quy hoạch PCTT&TKCN của tỉnh và đề xuất phương án phòng, chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đài KTTV khu vực Tây Bắc cung cấp kịp thời, chính xác các thông tin, số liệu về KTTV trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai và đánh giá, giám sát BĐKH trên địa bàn tỉnh; phối hợp Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh và Sở TN&MT xây dựng phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Phát, báo kịp thời các hiện tượng khí hậu thời tiết thủy văn nguy hiểm (rét đậm, rét hại kéo dài, áp thấp nhiệt đới, bão, lốc, mưa đá, mưa lớn, lũ, lũ quét và sạt lở đất...) cho các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thông tin đại chúng theo quy định; thu nhận thông tin dữ liệu, phát báo bổ sung các tin về các hiện tượng thời tiết nguy hiểm theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Chủ động xác định hành lang kỹ thuật công trình KTTV thuộc quyền quản lý, phối hợp với Sở TN&MT, UBND các huyện thành phố xác định hành lang kỹ thuật công trình KTTV ngoài thực địa, cắm mốc, công bố để phối hợp quản lý, bảo vệ.

UBND cấp huyện, xã theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng để chỉ đạo các hoạt động sản xuất đời sống của địa phương. Khi có thông báo của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh và thông tin dự báo về bão, lốc, mưa, lũ phải khẩn trương triển khai phương án chủ động phòng, chống, giảm nhẹ hậu quả thiên tai. Chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị hoạt động KTTV tại địa bàn để nắm vững diễn biến thời tiết, kịp thời chỉ đạo huy động lực lượng phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Phối hợp với Sở TN&MT thực hiện thanh, kiểm tra việc thực thi pháp luật, xử lý các vi phạm pháp luật về KTTV theo quy định. Tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin về KTTV và giám sát BĐKH, PCTT & TKCN tại địa phương.