Đồng Nai: Triển khai thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường 2018

Tin tức - Ngày đăng : 16:44, 23/04/2018

(TN&MT) - Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch...
(TN&MT) - Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch số 3575/KH-UBND về BVMT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2018.
Kế hoạch bảo vệ môi trường 2018
Đồng Nai quan tâm đầu tư nâng cao năng lực quan trắc, nhất là quan trắc nước thải tự động tại các KCN 
Trong năm 2017, Đồng Nai đã tập trung cho công tác phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm, quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý chất thải, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu xử lý theo quy hoạch; nước thải công nghiệp đã được xử lý và kiểm soát chặt chẽ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát các cơ sở sản xuất, khai thác khoảng sản, chăn nuôi..., góp phần hạn chế nguồn ô nhiễm môi trường.
 
Cùng với đó, quan tâm đầu tư nâng cao năng lực quan trắc, nhất là quan trắc tự động liên tục để theo dõi chặt chẽ diễn biến chất lượng môi trường. Công tác quan trắc các thành phần môi trường cũng đã luôn được quan tâm, kịp thời phản ánh chất lượng môi trường để các cấp chính quyền ra quyết định quản lý, công khai cảnh báo cộng đồng về chất lượng môi trường để có những biện pháp thích ứng phù hợp...
 
Kết quả cho thấy, các nhóm chỉ tiêu cơ bản về môi trường đều đạt và vượt so với mục tiêu Kế hoạch đề ra; các nhiệm vụ, dự án về BVMT đã được triển khai thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ, hiệu quả. Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp không nguy hại, chất thải rắn nguy hại và chất thải y tế đều đạt và vượt các chỉ tiêu tại Nghị quyết số 06/NQ-TU của Tỉnh ủy Đồng Nai.
 
Bên cạnh đó, hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về BVMT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng đã được đẩy mạnh và tăng cường, kết quả từ các hoạt động giáo dục truyền thông, nhận thức các cấp, các ngành và ý thức BVMT của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng đã có những chuyển biến rõ rệt, góp phần tích cực thúc đẩy công tác BVMT trên địa bàn tỉnh.
 
Ngoài ra, việc khắc phục ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường đã được thực hiện có hiệu quả, các “điểm nóng” về ô nhiễm môi trường đã được kiểm tra, giám sát thường xuyên; việc triển khai thực hiện dự án tổng thể về bảo tồn đa dạng và an toàn sinh học, công tác trồng rừng và bảo vệ rừng đã được đẩy mạnh, góp phần gìn giữ đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái ở mức ổn định.
1Kế hoạch bảo vệ môi trường 2018
Đồng Nai cũng đảm bảo các KCN đang hoạt động đều có trạm xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn môi trường
Trong năm 2018, về công tác BVMT trên địa bàn tỉnh, Đồng Nai tập trung hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu: Thu gom và xử lý chất thải y tế đạt 100%; chất thải nguy hại đạt 98%; chất thải công nghiệp không nguy hại đạt 100%; chất thải rắn sinh hoạt đạt 98%; tỷ lệ các KCN đang hoạt động trên địa bàn có trạm xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn môi trường đạt 100%; KCN có nước thải ổn định lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động đạt 100%...
 
Để hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tiếp tục tổ chức thực hiện Luật BVMT 2014, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực BVMT do UBND tỉnh Đồng Nai ban hành không còn phù hợp để đề xuất bãi bỏ, bổ sung, sửa đổi phù hợp với các quy định mới về môi trường.
 
Song song đó, tổ chức hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về BVMT năm 2018 theo Chương trình Liên tịch giai đoạn 2016 - 2020 đã được ký kết; triển khai thực hiện các dự án thành phần thuộc Dự án tổng thể về truyền thông nâng cao nhận thức BVMT; tổ chức tập huấn, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về BVMTvà tài nguyên; tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn đa dạng và an toàn sinh học.
 
Mặt khác, tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 833/KH-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về BVMT; thực hiện Nghị quyết số 185/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Đồng Nai điều chỉnh bổ sung Nghị quyết số 125/2008/NQ-HĐND của HĐND tỉnh thông qua Đề án BVMT trên địa bàn tỉnh đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.
 
Ngoài ra, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về BVMT, tiếp tục thực hiện phân loại cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm tại các cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và ô nhiễm môi trường; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và chứng nhận khắc phục ô nhiễm, xử lý và tạm thời đình chỉ hoạt động sản xuất đối với các cơ sở cố tình không khắc phục theo quy định…