Ban hành Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Tài nguyên nước - Ngày đăng : 00:00, 27/07/2017

(TN&MT) - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 16/2017/TT-BTNMT hành Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế- kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước áp dụng cho các công việc sau: Một là, quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt và nước dưới đất. Hai là, định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt và nước dưới đất tương ứng với bản đồ theo các tỷ lệ: 1:200.000; 1:100.000; 1:50.000; và 1: 25.000.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan quản lý nhà nước, các công ty, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2017 và thay thế Thông tư số 02/2009/TT-BTNMT ngày 05/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

PV