Sơn La: Tăng cường tiếp công dân, giải quyết đơn thư lĩnh vực TN&MT

Đất đai - Ngày đăng : 08:52, 18/07/2019

(TN&MT) - Sở TN&MT Sơn La vừa ban hành Công văn số 1911/STNMT-TTr về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư và ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
a1
Sơn La: Tăng cường tiếp công dân, giải quyết đơn thư lĩnh vực TN&MT

Theo đó, Giám đốc Sở TN&MT Sơn La đã giao thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ công chức, viên chức tham mưu, giúp việc trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức trong thực thi công vụ; việc chấp hành quy định pháp luật về những việc công chức, viên chức không được làm.

Tiếp tục quán triệt, yêu cầu công chức, viên chức, lao động thực hiện nghiêm túc Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh khi thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ với doanh nghiệp, công dân.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Quan tâm phối hợp trong công tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm, đúng thời hạn các đơn thư khiếu nại, tố cáo. Trực tiếp tham mưu giải quyết các đơn thư kiến nghị, phản ánh trong lĩnh vực được giao phụ trách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Thường xuyên rà soát, phát hiện các vướng mắc, bất cập, tồn tại trong cơ chế, chính sách, các quy định pháp luật; các thủ tục hành chính hoặc trong các văn bản đã tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ, để kịp thời đề xuất bổ sung, chỉnh sửa hoặc khắc phục; phòng ngừa phát sinh đơn thư, khiếu kiện.

Thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch phòng chống tham nhũng, Kế hoạch cải cách hành chính, Kế hoạch nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và các Kế hoạch công tác tháng, quý, năm của Sở đã ban hành.

Giao Thanh tra Sở tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Là đầu mối tiếp nhận, phân loại, giao tham mưu và tổng hợp kết quả giải quyết các đơn thư kiến nghị, phản ánh của các phòng, đơn vị.

Tổng hợp, cập nhật kết quả giải quyết đơn thư lên Hệ thống phần mềm quốc gia về khiếu nại, tố cáo và báo cáo theo quy định. Kịp thời đề xuất thanh tra, kiểm tra hoặc xử lý các vi phạm trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phán ánh.

Giao Văn phòng Sở kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc, việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ; đề xuất xử lý vi phạm theo qui định.

Việc triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ trên sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; hướng tới mục tiêu phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.