TP. Lai Châu: Hiệu quả từ công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Đất đai - Ngày đăng : 15:11, 06/01/2019

(TN&MT) – Thực hiện Luật đất đai 2013, công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn TP. Lai Châu từng bước đi vào nề nếp, mang lại hiệu quả tích cực trong công tác quản lý đất đai, tạo điều kiện quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, năm 2013, TP. Lai Châu đã hoàn thành việc lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) và được UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt tại Quyết định số 1622/QĐ-UBND ngày 11/12/2013.
 

Công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội địa phương
Công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội TP. Lai Châu

UBND TP. Lai Châu đã tổ chức công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại trung tâm hành chính của thành phố và các xã, phường nhằm tạo sự đồng thuận chung trong tổ chức thực hiện, làm cơ sở thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch được duyệt.

Ông Đàm Vũ Hùng, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Lai Châu, cho biết: Xác định vai trò quan trọng công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, những năm qua Phòng TN&MT Lai Châu đã triển khai hiệu quả và đồng bộ công tác này trên địa bàn thành phố. Năm 2018, công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn TP. Lai Châu tiếp tục được quan tâm. Phòng đã tham mưu cho UBND TP. Lai Châu thông báo công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018; công bố đăng ký danh mục, dự án phải thu hồi đất, mức vốn bối thường giải phóng mặt bằng; danh mục đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang mục đích khác để xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố. Cùng với đó, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của TP. Lai Châu.
 

TP. Lai Châu đã và đang đẩy nhanh tiến độ để công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TP. Lai Châu đã và đang đẩy nhanh tiến độ để công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Để Kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn TP. Lai Châu sát với nhu cầu thực tế thì UBND thành phố cũng đã đề ra một số giải pháp như tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, đẩy mạnh sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị, tổ chức trong việc triển khai lập kế hoạch sử dụng đất. Xác định mục tiêu, nhiệm vụ của công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố, việc quản lý, sử dụng đất phải gắn với cải tạo, bảo vệ đất, đặc biệt là bảo vệ nghiêm ngặt đất chuyên trồng lúa, giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp đất đai và nâng cao hiệu quả sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

Hiện tại, TP. Lai Châu đã và đang đẩy nhanh tiến độ để công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn TP. Lai Châu; Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 đảm bảo tiến độ và chất lượng theo quy định.