Bước chuyển trong công tác đo đạc bản đồ và lập hồ sơ địa chính ở Điện Biên

Đất đai - Ngày đăng : 16:10, 18/12/2018

(TN&MT) - Công tác đo đạc bản đồ và lập hồ sơ địa chính có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên với nền kinh tế nông nghiệp là chủ yếu. Để có những tài liệu bản đồ chính xác phục vụ cho mục tiêu quản lý, khai thác sử dụng đất, cần phải tiến hành đo đạc bản đồ địa chính chính quy trong toàn tỉnh.

Trong những năm qua, Sở TN&MT tỉnh Điện Biên đã thẩm định 13 hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động Đo đạc và Bản đồ gửi Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đề nghị cấp giấy phép hoạt động Đo đạc và Bản đồ cho 10 tổ chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Nhờ đó, công tác đo đạc bản đồ và lập hồ sơ địa chính đã được đẩy mạnh thực hiện và có những chuyển biến tích cực. Tính đến tháng 9/2018, tỉnh Điện Biên đã triển khai đo đạc, lập, chỉnh lý bản đồ địa chính với diện tích là 346.019ha chiếm 36,3% diện tích tự nhiên (trong đó, diện tích đo đạc bản đồ địa chính chính quy 73.837,48ha trên địa bàn 70 xã, phường, thị trấn; đo đạc đất lâm nghiệp có rừng là 272.182ha); xây dựng lưới địa chính đưa vào khai thác, sử dụng trên địa bàn các huyện: Tủa Chùa, Mường Ảng, Điện Biên Đông, Mường Nhé, TP. Điện Biên Phủ, thị xã Mường Lay với tổng số điểm địa chính là 895 và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ (huyện điểm) đưa vào vận hành, khai thác sử dụng tại 9 xã, phường cho 54.570 thửa đất).

Điện Biên tăng cường công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính
Điện Biên tăng cường công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính

Sở TN&MT Điện Biên đã tiến hành đo đạc bản đồ địa chính phục vụ Dự án di dân TĐC thủy điện Sơn La (giai đoạn 2005-2007) với tổng diện tích 2.430ha trên địa bàn các huyện Mường Chà, Tủa Chùa và thị xã Mường Lay. Đo đạc thành lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính 745 công trình phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư để xây dựng phát triển kinh tế, xã hội với tổng diện tích trích đo, trích lục, chỉnh lý là: 21.266,0ha (tỷ lệ 1/500; 1/1000; 1/2000; 1/5000; 1/10.000; trích lục, chỉnh lý 8.358 thửa đất với diện tích là 1.948,1ha). Trích đo thành lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính cho 1.496 thửa đất với tổng diện tích đo vẽ là 356ha của các tổ chức phục vụ Kiểm kê đất đai.

Cùng với đó, đo đạc, trích lục bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính khu đất trồng cây cao su trên địa bàn các huyện: Điện Biên, Mường Chà, Mường Nhé, Tuần Giáo, Mường Ảng và TP. Điện Biên Phủ với tổng diện tích là 7.522,27ha. Trong đó: Tỷ lệ 1/2000 là 5.058,02ha; tỷ lệ 1/5000 là 1.873,76ha; trích lục 1.528 thửa đất với diện tích là 590,50ha.

Từ những chuyển biến tích cực của lĩnh vực đo đạc, lập bản đồ địa chính, công tác quản lý nhà nước về đất đai được tăng cường, hoạt động đo đạc bản đồ đi vào nề nếp; kết quả của công tác đo đạc đã góp phần đẩy nhanh công tác giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hỗ trợ đắc lực cho công tác giải phóng mặt bằng và các ngành kinh tế, kỹ thuật của tỉnh.

Thực hiện Luật Đất đai 2013, công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu tiếp tục được UBND tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật về đất đai, đưa công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh từng bước đi vào nề nếp, làm rõ những nội dung quy hoạch của từng cấp, từng ngành.

Từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh đã tạo thuận lợi cho công tác quản lý đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đã tạo thuận lợi cho công tác quản lý đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Bên cạnh những mặt đã làm được, công tác đo đạc bản đồ địa chính và lập hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên vẫn còn một số vấn đề cần được khắc phục. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có một số tổ chức, cá nhân thực hiện công tác đo đạc bản đồ còn chưa tự giác chấp hành các quy định pháp luật; người dân tại địa bàn các xã, huyện trong tỉnh chủ yếu là đồng bào dân tộc, do đó trình độ nhận thức về công tác đo đạc bản đồ địa chính chưa cao, dẫn đến công tác đo đạc diễn ra chậm và hiệu quả của công tác đo đạc lập bản đồ còn nhiều hạn chế. Cùng với đó, điều kiện địa hình, giao thông đi lại khó khăn cũng là những trở ngại trong công tác đo đạc bản đồ địa chính.

Để đảm bảo công tác đo đạc và lập bản đồ địa chính trong toàn tỉnh được thực hiện đúng kế hoạch, đạt hiệu quả và chất lượng cao, Sở TN&MT tỉnh Điện Biên đã phối hợp với các cấp, ban ngành trong tỉnh để giải thích, tuyên truyền về công tác đo đạc và lập bản đồ địa chính đến người dân trong toàn tỉnh, để người dân nắm được, phối hợp cùng Sở trong thực hiện tốt công tác đo đạc và lập bản đồ địa chính.

Từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh đã tạo thuận lợi cho công tác quản lý đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, tạo tính chủ động, linh hoạt đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu chung của tỉnh Điện Biên.