Đồng Tháp: Người dân dễ dàng khai thác thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

Đất đai - Ngày đăng : 17:39, 16/07/2018

(TN&MT) - Từ ngày 18/7, Quy chế việc phối hợp cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp bắt đầu có hiệu lực. Quy chế này được ban hành kèm Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Theo Quy chế này, Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư Pháp; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Cục thuế tỉnh; Cục Thống kê tỉnh; Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh; Tổ chức hành nghề công chứng; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp cấp xã…có trách nhiệm phối hợp trong công tác cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ định kỳ hàng quý cung cấp các thông tin, dữ liệu về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà tại các huyện, thị xã, thành phố gồm: số lượng giấy chứng nhận đã cấp trong quý báo cáo và số lượng cấp giấy chứng nhận chuyển dịch quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà theo quy định gửi về Sở Xây dựng trước ngày 10 tháng đầu tiên của quý sau quý báo cáo.

Đồng thời,  định kỳ 6 tháng, Sở Tài nguyên & Môi trường cung cấp các thông tin, dữ liệu về sử dụng đất ở tại các huyện, thị xã, thành phố gồm: cơ cấu sử dụng đất ở theo quy hoạch được duyệt và cơ cấu sử dụng đất ở đã thực hiện xây dựng theo quy định gửi về Sở Xây dựng trước ngày 15 tháng đầu tiên của kỳ sau kỳ báo cáo.

Môt góc quy hoạch mới của thành phố Vinh Nghệ An
Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Các phương pháp khai thác thông tin, dữ liệu

Theo Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp, tổ chức, cá nhân sẽ có 3 phương pháp khai thác thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản đó là: Qua mạng internet, trang điện tử; Qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu; Theo hình thức hợp đồng.

Trong đó, việc tổ chức, cá nhân được khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản qua mạng Internet, trang điện tử sẽ  không phải trả chi phí khai thác, sử dụng đối với danh mục thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của pháp luật được công khai, phổ biến rộng rãi. Đối với các thông tin, dữ liệu khác, tổ chức, cá nhân được đăng ký cấp quyền truy cập khai thác, sử dụng qua mạng Internet, trang điện tử, Sở Xây dựng xem xét, cấp quyền truy cập cho các tổ chức, cá nhân đăng ký phù hợp với đối tượng và mục đích sử dụng theo quy định.

Tổ chức, cá nhân cũng có thể yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản bằng hiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu đến Sở Xây dựng theo các hình thức sau: Nộp trực tiếp tại Sở Xây dựng; Gửi qua đường công văn, fax, bưu điện; Gửi qua hộp thư điện tử quanlynhadongthap.@gmail.com.

Đối với các thông tin, dữ liệu phải qua quá trình tổng hợp, xử lý của Sở Xây dựng, việc cung cấp cho tổ chức, cá nhân những thông tin này phải thực hiện bằng hình thức hợp đồng. Việc ký kết hợp đồng giữa Sở Xây dựng và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản thực hiện theo quy định của Bộ Luật Dân sự và các quy định pháp luật khác có liên quan.