Ngành TN&MT phát huy trí tuệ hoàn thành nhiệm vụ quý II/2015

Thời sự - Ngày đăng : 00:00, 06/04/2015

(TN&MT) - Đó là phát biểu chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang khi ông chủ trì Hội nghị giao ban công tác quý I/2015 và triển khai nhiệm vụ quý II/2015 của ngành TN&MT vừa diễn ra tại Hà Nội chiều 06/4.

Dự và đồng chủ trì Hội nghị còn có các Thứ trưởng: Trần Hồng Hà, Bùi Cách Tuyến, Nguyễn Thái Lai, Nguyễn Thị Phương Hoa, Chu Phạm Ngọc Hiển và Nguyễn Linh Ngọc. Thạm dự phiên họp còn có lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các Tổng cục, các Cục, Vụ, Viện, các Trung tâm, các Trường Đại học, Cao đẳng… trực thuộc Bộ TN&MT.

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác quý I/2015
Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác quý I/2015

Những tín hiệu tích cực đầu năm 2015

Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2015 do Thứ trưởng Trần Hồng Hà nêu rõ: kết quả đạt được trong 3 tháng đầu năm là hết sức tích cực, hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước ngành TN&MT. Cụ thể:

Trong quý I/2015, các đơn vị trực thuộc Bộ đã tích cực, chủ động phối hợp và tổ chức triển khai kịp thời các nhiệm vụ theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, hầu hết các nhiệm vụ được giao tại các văn bản chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ đã được triển khai theo kế hoạch và tiến độ. Tuy nhiên, vẫn còn một số nhiệm vụ chưa hoàn thành theo tiến độ, cụ thể:

Bộ đã ban hành Chương trình công tác năm 2015, gồm: 20 Đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 67 Thông tư và Thông tư liên tịch. Tuy nhiên, việc xây dựng và trình ban hành các Thông tư chưa đạt yêu cầu, trong quý I/2015 có 03 Thông tư chậm trình so với tiến độ đề ra.

Thứ trưởng Trần Hồng Hà trình bày báo cáo quý I/2015 và phương hướng nhiệm vụ quý II/2015
Thứ trưởng Trần Hồng Hà trình bày báo cáo quý I/2015 và phương hướng nhiệm vụ quý II/2015

Trong quý I/2015, Bộ được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện 142 nhiệm vụ. Kết quả rà soát cho thấy các đơn vị được giao đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện, đến nay đã hoàn thành 99 nhiệm vụ, 28 nhiệm vụ đang xử lý trong thời hạn, còn 05 nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành.

Việc triển khai công tác CCHC của Bộ vẫn còn hạn chế như còn có lãnh đạo đơn vị chưa quan tâm đúng mức, thiếu quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành; việc xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch CCHC còn chậm; chế độ thông tin báo cáo về CCHC còn chưa đầy đủ, kịp thời; chưa bố trí kinh phí hoặc bố trí kinh phí rất hạn chế cho công tác CCHC; công tác giám sát, kiểm tra việc giải quyết các thủ tục hành chính ở địa phương, cơ sở chưa được quan tâm đúng mức.

Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thời giờ họp, tổ chức Hội nghị, Quy chế làm việc của Bộ của một số đơn vị, bộ phận cán bộ, công chức và người lao động chưa nghiêm, vẫn còn để xảy ra tình trạng đi muộn, về sớm, đi họp muộn, không dự họp hoặc dự họp không đúng thành phần, lãng phí trong sử dụng điện, nước tại trụ sở.

Bộ TN&MT đã tiếp nhận và xử lý 853 lượt đơn khiếu nại

Trong quý I, Bộ TN&MT đã tiếp nhận, phân loại và xử lý 853 lượt đơn khiếu nại, tố cáo, trong đó có 42% đơn đủ điều kiện xử lý; tiếp 119 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo với tổng số 479 người, trong đó có 36 đoàn khiếu nại đông người. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải quyết khiếu nại của 02 vụ việc (tại Long An và TP. Hồ Chí Minh); đã thẩm tra, xác minh 15 vụ việc thuộc thẩm quyền của Bộ (tại TP. Đà Nẵng, tỉnh Nghệ An, TP. Hà Nội).

Bộ TN&MT cũng đã triển khai đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai, môi trường, tài nguyên nước tại các khu công nghiệp trên địa bàn các tỉnh: Nghệ An, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa; thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về TN&MT tại tỉnh Hà Tĩnh. Rà soát, đề nghị địa phương giải quyết lại 02 vụ việc tồn đọng kéo dài…

 

8 nhiệm vụ chủ yếu trong Quý II/2015

Để hoàn thành bảo đảm tiến độ và chất lượng kế hoạch, nhiệm vụ năm 2015 của toàn ngành tài nguyên và môi trường, trong tháng 4 và Quý II năm 2015, Bộ TN&MT yêu cầu các đơn vị  tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể trên từng lĩnh vực:

Trong lĩnh vực đất đai: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai, tập huấn nghiệp vụ triển khai Luật. Tổng hợp những vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành Luật đất đai trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định bổ sung các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai; đôn đốc các địa phương khẩn trương hoàn thành việc ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật theo thẩm quyền. Triển khai rà soát, lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia. Tổ chức kiểm tra các địa phương trong việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015).

Rà soát trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các công trình, dự án. Đôn đốc, hướng dẫn các địa phương: triển khai công tác kiểm kê đất đai đảm bảo chất lượng, tiến độ theo Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; lập phương án sử dụng đất, hồ sơ ranh giới sử dụng đất, đo đạc, lập bản đồ địa chính, xác định giá thuê đất, giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của các công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tổng hợp tình hình thực hiện dự án tổng thể đo đạc lập hồ sơ địa chính tại các địa phương để xây dựng phương án phân bổ kinh phí năm 2015 và chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị sơ kết về tình hình thực hiện dự án tổng thể. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc các địa phương hoàn thành, đóng gói giai đoạn 1 và khẩn trương xây dựng văn kiện giai đoạn 2 của Dự án VLAP. Hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong quá trình áp dụng bảng giá đất, xác định giá đất cụ thể; thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án, các công trình trọng điểm. Tổng hợp kết quả và xây dựng báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình và kết quả xây dựng bảng giá đất năm 2015.

 

Toàn cảnh Hội nghị chiều 06/4
Toàn cảnh Hội nghị chiều 06/4

Trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước: Tiếp tục hoàn thiện quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa cạn hằng năm trên các lưu vực sông. Triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác với Ủy ban sông Mê Công các quốc gia thành viên; đẩy nhanh tiến độ thự hiện Nghiên cứu tác động của các công trình thủy điện trên dòng chính sông Mê Công. Triển khai thực hiện quá trình tham vấn trước công trình thủy điện Đôn Sa-hông cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Bộ, ngành và các cơ quan có liên quan. Tiếp tục phối hợp với Ban Thư ký Ủy hội sông Mê Công quốc tế và các quốc gia thành viên thực hiện Tuyên bố thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự Phiên họp lần thứ 41 của Uỷ ban liên hợp Uỷ hội Mê Công và Phiên họp với các Đối tác đối thoại của Uỷ hội.

Đối với lĩnh vực địa chất và khoáng sản: Tập trung xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, quyết định phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản theo quy định của Luật khoáng sản. Triển khai xây dựng 30 tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia; hoàn thành xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; kiểm tra, giám sát, thẩm định các nhiệm vụ, đề án địa chất, đề án thăm dò khoáng sản.

Với lĩnh vực bảo vệ môi trường: Tập trung hoàn thiện các dự thảo thông tư hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường. Triển khai các đoàn thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; kiểm tra tiến độ triển khai, việc quản lý, sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước cho thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm triệt để được hỗ trợ kinh phí theo Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg. Tiếp tục tổ chức thẩm định đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng đối với các báo cáo ĐMC, ĐTM, các dự án ký quỹ, cải tạo phục hồi môi trường đối với các dự án khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của Bộ; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đa dạng sinh học, quản lý chất thải và cải thiện môi trường. Tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường.

Công tác quản lý trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn và biến đổi khí hậu: Rà soát, hoàn thiện nội dung Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) giai đoạn 2016-2020. Triển khai điều tra đánh giá tiềm năng thu gom và tiêu hủy ODS và HFC. Chuẩn bị tổ chức Hội thảo khởi động điều tra tiêu thụ HCFC để xây dựng dự án kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC giai đoạn II. Chuẩn bị tốt công tác tổ chức Hội thảo cuối của dự án tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện và sẵn sàng cho các hoạt động giảm nhẹ phát thải (FIRM) do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) tài trợ.

Hoàn thiện kế hoạch và tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Bộ. Tăng cường phối hợp với Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão các tỉnh; nâng cao chất lượng công tác dự báo khí tượng thủy văn, cảnh báo thiên tai dự báo chính xác, kịp thời để các Bộ, ngành, địa phương chủ động phương án ứng phó và sản xuất kinh doanh.

Đói với lĩnh vực đo đạc và bản đồ: Chuẩn bị kế hoạch cho Hội nghị Địa danh khu vực Đông Nam Á diễn ra vào tháng 5. Tổ chức triển khai và hoàn thành dự án cơ sở dữ liệu biên giới Việt Nam - Trung Quốc; phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức triển khai thực hiện Quy chế quản lý biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Tập trung chỉ đạo và triển khai giải quyết các tồn tại trên thực địa có liên quan tới đường biên giới trên đất liền Việt Nam-Lào; phối hợp với Ủy Ban biên giới, các Bộ, ngành và Lào thực hiện tốt công tác nội nghiệp phục vụ cho xây dựng Nghị định thư phân giới cắm mốc và các Hiệp định về quản lý biên giới. Hoàn thành triển khai công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam-Campuchia địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp. Duy trì hoạt động của các trạm định vị GPS, làm tốt công tác truyền số liệu và xử lý thông tin, tính toán xử lý số liệu. Tiếp tục triển khai Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ. 

Với lĩnh vực biển và hải đảo: Tập trung hoàn thiện Dự án Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo trình Quốc hội; xây dựng Đề án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực điều tra, đánh giá và bảo tồn các hệ sinh thái biển, quản lý rủi ro thiên tai và ô nhiễm môi trường các vùng biển và ven biển Việt Nam đến năm 2020; Đề án hợp tác quốc tế trong điều tra, khảo sát khoa học trên thềm lục địa và hai khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Tiếp tục thực hiện Đề án hợp tác quốc tế về biển đến 2020 và một số nhiệm vụ trong khuôn khổ hợp tác với Tổ chức quản lý môi trường biển Đông Á (PEMSEA) và Tổ chức điều phối các nước biển Đông Á (COBSEA). Chuẩn bị tổ chức Đại hội biển Đông Á lần thứ 5 tại Việt Nam.

lĩnh vực viễn thám: Bộ TN&MT yêu cầu tập trung xây dựng thể chế, cơ chế quản lý nhà nước trong lĩnh vực viễn thám; hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia. Đẩy mạnh công tác điều tra, đánh giá, giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường bằng công nghệ viễn thám và địa tin học…

 

Bộ trưởng tặng hoa Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến nhân dịp ông được phong hàm Giáo sư trong quý I/2015
Bộ trưởng tặng hoa Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến nhân dịp ông được phong hàm Giáo sư trong quý I/2015

Sau khi các Thứ trưởng cùng lãnh đạo các Tổng cục, các Cục, Vụ, Viện… phát biểu, góp ý kiến cho báo cáo Quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II/2015, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đã phát biểu, tóm tắt và giải đáp ngay từng thắc mắc của các đơn vị liên quan. Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đánh giá cao những cố gắng của từng đơn vị cũng như sự phối hợp của các đơn vị trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ Quý I/2015.

Về nhiệm vụ tháng 4 và quý II, Bộ trưởng cũng đã phân tích từng thuận lợi, khó khăn trong công việc của từng đơn vị liên quan cũng như bàn biện pháp tháo gỡ. Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang yêu cầu từng đơn vị trực thuộc phát huy cao độ hơn nữa trí tuệ, sáng tạo, tăng tốc để hoàn thành những nhiệm vụ đã đề ra. “Quý II là lúc toàn ngành cùng tăng tốc hướng đến chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước Ngành TN&MT lần thứ III năm 2015. Thay mặt lãnh đạo Bộ TN&MT, tôi kêu gọi mỗi cán bộ, viên chức, người lao động đặc biệt là mỗi cán bộ lãnh đạo phát huy sức sáng tạo, cùng lập thành tích để hoàn thành nhiệm vụ quý II/2015 một cách xuất sắc…” - Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh.

Cũng trong Hội nghị chiều 06/4, thay mặt lãnh đạo Bộ TN&MT, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đã tặng hoa chúc mừng PGS-T.S Bùi Cách Tuyến, người vừa được Hội đồng chức danh Giáo sư của Việt Nam phong hàm Giáo sư trong quý I/2015. Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang mong muốn GS-TS Bùi Cách Tuyến tiếp tục mang trí tuệ, tâm huyết của mình đóng góp cho ngành TN&MT nói riêng và đất nước nói chung.

Bộ TN&MT sẽ gao lưu trực tuyến với người dân và doanh nghiệp vào quý II/2015

Trong quý II/2015, Bộ TN&MT sẽ phối hợp với các Sở TN&MT chuẩn bị tổ chức tốt buổi giao lưu trực tuyến với người dân và doanh nghiệp vào quý II năm 2015; phối hợp với Vụ Kế hoạch chuẩn bị tổ chức Hội nghị giao ban vùng.

Cũng trong quý II/2015, Bộ TN&MT yêu cầu Vụ Thi đua khen thưởng và tuyên truyền tăng cường phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai tốt hoạt động thông tin, tuyên truyền về TN&MT năm 2015. Đặc biệt là việc triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài nguyên và Môi trường lần III.


Bài &ảnh: Việt Hùng - Hoàng Minh