Ban Tuyên giáo TƯ và Bộ TN&MT: Tăng cường phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chính trị về TN&MT

Thời sự - Ngày đăng : 00:00, 30/10/2013

(TN&MT) - Chiều 29/10 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2013 -...
(TN&MT) - Chiều 29/10 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2013 - 2016. Tới dự, về phía Ban Tuyên giáo Trung ương có Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh; Phó Trưởng Ban Thường trực Vũ Ngọc Hoàng; về phía Bộ TN&MT có Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang; Thứ trưởng Trần Hồng Hà cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc của hai cơ quan.
   
  Đánh giá về mục tiêu của Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh cho rằng, việc ký kết Chương trình phối hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, giải quyết những vấn đề nảy sinh, tạo sự nhất trí cao trong nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân đối với chủ trương, chính sách về TN&MT phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. Từ đó, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành Tuyên giáo và ngành TN&MT trong công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, để đưa các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng đi vào cuộc sống, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường một cách hiệu quả, thiết thực.
   
   
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh phát biểu lại buổi lễ.
   
   
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang phát biểu.
   
  Nhấn mạnh vai trò của các bên tham gia, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang khẳng định, sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ TN&MT là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác tuyên truyền giữa hai cơ quan. Chương trình phối hợp đã xác định rõ các mục tiêu, yêu cầu; nội dung phối hợp cụ thể và trách nhiệm của các bên. Đặc biệt, nội dung của Chương trình tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò và trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị đối với việc chủ động ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước và hội nhập quốc tế.
   
   
Đại diện lãnh đạo hai đơn vị ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2013 - 2016
   
  Nhất trí và đồng thuận cao với các nội dung của Chương trình phối hợp công tác, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh và Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang tập trung đề nghị hai cơ quan cần tăng cường sự phối chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả trong việc chỉ đạo triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, cung cấp, trao đổi, phổ biến thông tin về những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành TN&MT, để Bộ TN&MT và Ban Tuyên giáo Trung ương hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao trong lĩnh vực TN&MT. Đồng thời, hai cơ quan tích cực phối hợp triển khai, thực hiện xây dựng kế hoạch, nội dung công tác hàng năm và giai đoạn phù hợp khả năng với chức năng nhiệm vụ nhằm đạt hiệu quả cao, vì mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.
   
  Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ TN&MT giai đoạn 2013 - 2016 tập trung vào 7 nội dung trọng tâm là: Phối hợp tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, xây dựng các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về lĩnh vực TN&MT và các lĩnh vực khác thuộc ngành TN&MT; xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án lớn về phát triển ngành báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về TN&MT trên các lĩnh vực: Quản lý đất đai; đo đạc bản đồ; tài nguyên nước; địa chất và khoáng sản; bảo vệ môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu và quản lý tổng hợp biển và hải đảo. Trong đó, tập trung tuyên truyền, thực hiện hiệu quả các chính sách lớn đối với ngành TN&MT như Nghị quyết 24 về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Nghị quyết 19 về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Nghị quyết 02 về định hướng Chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết 09 về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.
   
   
Toàn cảnh buổi lễ ký kết.
   
  Phối hợp hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các cấp ủy đảng; tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá và định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình triển khai Nghị quyết 41 về Bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và Chỉ thị 29 về Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 41.
   
  Phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề nhạy cảm, bức xúc, phản biện xã hội, các xung đột lợi ích… trong quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường hiện nay; Tổ chức khảo sát thực tiễn trong và ngoài nước về công tác quản lý TN&MT; Xây dựng và thực hiện các Đề án tuyên truyền trong lĩnh vực TN&MT; Phối hợp tổ chức khen thưởng, biểu dương, tuyên truyền nhân rộng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị về TN&MT.
   
Phương Anh
Ảnh: Hoàng Minh