Khẩn trương xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 21:00, 16/11/2018

(TN&MT) - Bộ TN&MT vừa có văn bản thông báo Kết luận của Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại buổi làm việc với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và kế hoạch năm 2019. Trước đó, tại cuộc họp do Bộ trưởng Trần Hồng Hà chủ trì ngày 5/11/2018, lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã có báo cáo về nội dung này, cùng góp ý của các đơn vị có liên quan.
44566093 2952933484732833 4028255968721633280 o


Kết luận nêu rõ, Lãnh đạo Bộ TN&MT đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, đặc biệt là đồng chí Tổng cục trưởng và các thành viên Tổ biên tập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về Chiến lược Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2020; và xây dựng, trình Hội nghị Trung ương 8 khóa XII ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Nghị quyết đã mở ra nhiều cơ hội mới, đặt ra nhiều yêu cầu mới, đòi hỏi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Tổng cục phải tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hơn nữa để thể hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển, chủ động tham mưu với Bộ trong triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết.
 

Trong năm 2019, Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam tập trung hoàn thành một số nhiệm vụ cấp bách. Về triển khai Nghị quyết số 36/NQ-TW, Tổng cục cần khẩn trương xây dựng các kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ, của Bộ thực hiện Nghị quyết; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng Đề án kiện toàn, thành lập cơ quan điều phối quản lý tổng hợp và thống nhất về biển do Thủ tướng Chính phủ đứng đầu, trình lãnh đạo Bộ vào quý I/2019.

Tổ chức tổng kết bước đầu Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý TN&MT biển đến năm 2010, tầm nhìn 2020 trong tháng 12/2018 và xây dựng Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản TNMT biển và hải đảo, trình lãnh đạo Bộ trong quý I/2019. Lập nhiệm vụ, xây dựng, hoàn thiện Quy hoạch không gian biển quốc gia và Quy hoạch tổng thể khai thác sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ của cả nước theo quy định. Đồng thời, phối hợp với Vụ KH&CN, các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Chương trình KHCN biển giai đoạn 2021 - 2026, Đề án hợp tác quốc tế và Đề án tăng cường năng lực hiện đại hóa cơ sở vật chất kĩ thuật đến năm 2030 để trình lãnh đạo Bộ trong năm 2019.

Về quản lý rác thải nhựa đại dương, Tổng cục sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng Kế hoạch Hành động quốc gia về Quản lý rác thải nhựa đại dương, trình lãnh đạo Bộ trong quý I/2019. Về xây dựng mạng lưới quan trắc, giám sát TN&MT biển và cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục bám sát Quy hoạch mạng lưới quan trắc TN&MT quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Nghị quyết 36/NQ-TW để đề xuất đầu tư xây dựng và triển khai các nhiệm vụ, dự án khai thác, sử dụng quản lý hiệu quả các trạm radar biển hiện có; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các trạm radar còn lại, các trạm quan trắc tổng hợp TN&MT biển và các trạm phao biển theo quy hoạch. Tổng cục cũng cần phối hợp với Cục Đo đạc, Bản đồ thông tin địa lý Việt Nam thống nhất trình Bộ xem xét, phê duyệt đề án và bố trí kinh phí thay thế, nâng cấp thiết bị Trạm định vị DGPS Đồ Sơn và các trạm Đà Nẵng, Vũng Tàu (nếu cần thiết), thực hiện tốt việc khai thác, sử  dụng và quản lý các trạm này.