Sở TN&MT TP.Hồ Chí Minh triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 15:19, 23/01/2018

(TN&MT) – Năm 2018,  ngành TN&MT TP. Hồ Chí Minh sẽ tập trung triển khai 04 chỉ tiêu, 17 nhiệm vụ do UBND Thành phố giao; đồng thời Ban Giám đốc Sở TN&MT cũng đề ra 28 nhiệm vụ chính trong công tác quản lý nhà nước về TN&MT.

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ 2018 ngày 22/1, ông Nguyễn Toàn Thắng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM cho biết: Năm 2017, bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, Sở TN&MT được UBND Thành phố giao 37 nhiệm vụ về lĩnh vực đất đai, môi trường hết sức nặng nề. Với sự chỉ đạo của Bộ TN&MT,  Thành ủy – HĐND - UBND Thành phố; sự phối hợp, giúp sức của các Sở ngành, đặc biệt là sự hỗ trợ, tổ chức thực hiện trực tiếp của Quận – Huyện cùng với sự quyết tâm, phấn đấu của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Ngành, các nhiệm vụ đã được hoàn thành với nhiều sự kiện nổi bật.

Theo đó, ngành TN&MT TP.HCM đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; làm tốt công tác chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; phát huy hiệu quả nguồn lực tài nguyên; tăng cường công tác bảo vệ môi trường…

IMG 3950
Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN&MT TP. Hồ Chí Minh 

Hoàn thiện chính sách, pháp luật về TN&MT

Ông Nguyễn Toàn Thắng nhấn mạnh, năm 2017 Sở TN&MT đã tập trung nghiên cứu, tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố kịp thời ban hành nhiều văn bản thi hành chính sách, pháp luật về TN&MT, đảm bảo phù hợp với điều kiện đặc thù của Thành phố trên cơ sở bám sát các quy định của Luật, Nghị định và Thông tư hướng dẫn, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công tác quản lý nhà nước về TN&MT của TP.HCM.

Về lĩnh vực đất đai, Sở TN&MT đã tham mưu cho Thành ủy ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU về tăng cường lãnh đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án có thu hồi đất, góp phần ổn định tình hình chính trị - kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2018 – 2020.

Tham mưu cho UBND Thành phố ban hành Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 về phối hợp giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại GCN QSDĐ, QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn TPHCM.

IMG 3916
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến và Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Toàn Thắng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2017

Tham mưu cho UBND Thành phố ban hành Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 5/12/2017 về quy định diện tích tối thiểu được tách thửa  (thay thế QĐ 33/2014 ngày 15/10/2014).

Về lĩnh vực môi trường, Sở TN&MT đã tham mưu cho HĐND hành phố ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 11/6/2017 về công tác BVMT đô thị, khu dân cư và quản lý chất thải trên địa bàn Thành phố.

Tham mưu cho UBND Thành phố ban hành Quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 về phân cấp cho UBND 24 quận – huyện quản lý và thực hiện công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận, huyện

Theo ông Thắng, các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đều bám sát chủ trương đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, chuẩn bị tốt các điều kiện để hội nhập quốc tế, phát huy nguồn lực tài nguyên và môi trường cho phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, của đất nước; đồng thời góp phần ngăn ngừa, hạn chế tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, làm giảm khiếu kiện, các yếu tố dẫn đến sự mất ổn định xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực TN&MT.

Tập trung hoàn thành 4 chỉ tiêu, 17 nhiệm vụ  năm 2018

Tại Hội nghị, Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn  Toàn Thắng  đã yêu cầu toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động ngành TN&MT TP.HCM tập trung mọi nỗ lực, hoàn thành 4 chỉ tiêu, 17 nhiệm vụ do UBND TP.HCM giao; 28 nhiệm vụ do Ban Giám đốc Sở giao trong năm 2018.

Trong đó, Sở  sẽ bám sát việc thực hiện  Kết luận số 21 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 54 của Quốc hội cho phép thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù để TP.HCM phát triển nhanh, bền vững hơn. Tập trung triển khai  Nghị quyết  Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình giảm ô nhiễm môi trường, Nghị quyết số 03 của HĐND về công tác BVMT đô thị, khu dân cư và quản lý chất thải trên địa bàn; gắn tăng trưởng kinh tế với BVMT; xây dựng TP.HCM sạch, xanh, phát triển bền vững.

IMG 3936
Ban Giám đốc Sở TN&MT tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2017

Đặc biệt, đến tháng 3/2018, Sở TN&MT sẽ trình UBND Thành phố các Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, bao gồm: Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất lúa trên 10ha để trình HĐND thành phố quyết định; Kế hoạch đề xuất tăng một số loại môi trường trên địa bàn thành phố; Kế hoạch đề xuất được ủy quyền cho chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 24 quận huyện được ký và đóng dấu đối với cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM biểu dương những kết quả  mà  Sở TN&MT đã đạt được trong năm 2017, góp phần quan trọng vào kết quả phát triển KT –XH chung của thành phố; đồng thời đánh giá cao công tác triển khai nhiệm vụ, kế hoạch, phân công công việc năm 2018.

Ông Trần Vĩnh Tuyến cũng đề nghị Sở TN&MT tiếp tục phát huy, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nhằm tạo điệu kiện thuận lợi nhất phục vụ người dân và doanh nghiệp.