Sở TN&MT Đồng Nai: Xác định 110 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 19:44, 19/01/2018

(TN&MT) - Ngày 19/01 tại Đồng Nai, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ 2018. Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã xác định 110 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.
Chien si thi duaa
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh trao Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho các Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Thường – Phó Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Năm 2017, Sở TN&MT đã hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, đã xây dựng và báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai trình Chính phủ phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Cùng với đó, xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và đã được Quốc hội thông qua; đảm bảo đúng tiến độ, thời gian, chất lượng theo chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy Đồng Nai và UBND tỉnh Đồng Nai.

Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã tập trung thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; quan tâm, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm công tác quản lý, bảo vệ môi trường, kiểm soát được tình hình ô nhiễm, nâng cao chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh.

Song song đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước. Qua thanh tra, kiểm tra 181 trường hợp, Sở TN&MT đã phát hiện và quyết định xử phạt, đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt 225 trường hợp với tổng số tiền 16,5 tỷ đồng.

Thực hiện thí điểm theo Quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai về thực hiện phi địa giới hành chính trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; Sở TN&MT tiếp nhận, giải quyết 6.748 hồ sơ, đạt 96,8%; Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp nhận từ một cửa cấp huyện và giải quyết 195.560 hồ sơ, đúng và trước hạn đạt 97,9%.

Hiện nay, tất cả thủ tục hành chính của Sở TN&MT Đồng Nai được tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh Đồng Nai; hồ sơ Văn phòng Đăng ký đất đai giải quyết đều được tiếp nhận tại Bộ phận một cửa của cấp huyện, kể cả hồ sơ đo đạc, hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm.

Co thi dua
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh trao Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Đồng Nai cho các tập thể Sở TN&MT Đồng Nai tại Hội nghị

Ông Đặng Minh Đức – Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 82/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Đồng Nai, Chương trình công tác năm 2018 số 01/CTr-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2018, Sở TN&MT xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Theo đó, Sở TN&MT tập trung thực hiện có hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm theo phương châm hành động của Chính phủ trong năm 2018 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”; kiện toàn tổ chức, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm hành chính trong thực thi nhiệm vụ; tuyên truyền, phổ biến kịp thời, hiệu quả các quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, quyết liệt cải cách hành chính; điều hành tốt hoạt động quản lý của các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp, nhất là quan hệ phối hợp giữa các phòng, đơn vị; thực hiện tốt, đúng thời hạn các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai và Bộ TN&MT; hoàn thành các nhiệm vụ của Ngành được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai giao trong năm 2018.

Để thực hiện Kế hoạch số 177-KH/TU của Tỉnh ủy Đồng Nai về thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Sở TN&MT xây dựng chương trình công tác gồm 09 nhóm nhiệm vụ lớn, với 110 nhiệm vụ cụ thể và các giải pháp thực hiện, hoàn thành tốt năm 2018.

Tap the thi dua
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh trao Danh hiệu Lao động xuất sắc của UBND tỉnh Đồng Nai cho các tập thể Sở TN&MT Đồng Nai tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh đánh giá cao và biểu dương những kết quả quan trọng mà Sở TN&MT Đồng Nai đã đạt được trong năm 2017. Ông Võ Văn Chánh cũng đề nghị, phát huy những kết quả đạt được năm 2017, Sở TN&MT cần nỗ lực, tập trung, đoàn kết, phối hợp thật tốt để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018.

Trong đó, Sở TN&MT cần tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính như rà soát, sửa đổi, bổ sung bộ thủ tục hành chính ở cả 03 cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; hạn chế đến mức thấp nhất việc xử lý hồ sơ trễ hạn của người dân, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai; có giải pháp để hạn chế tình trạng khiếu nại, khiếu kiện trong việc ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, cần tập trung xử lý các nhiệm vụ tồn tại sau tổng kết Dự án tổng thể về đăng ký đất đai. Đặc biệt trong năm 2018, cần tập trung cho công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành cũng như các dự án trọng điểm khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ngoài ra, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nội dung tại Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai; đẩy mạnh công tác kiểm tra sau giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để kịp thời tham mưu xử lý những trường hợp chậm thực hiện.

Mặt khác, quyết liệt thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu về môi trường theo Nghị quyết của Tỉnh ủy Đồng Nai; rà soát lại danh sách các nguồn thải lớn trên địa bàn tỉnh và tổ chức kiểm tra, giám sát; giám sát chặt chẽ các cơ sở chăn nuôi, từ quy mô đánh giá tác động môi trường thuộc cấp tỉnh quản lý đến quy mô kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc cấp huyện để có giải pháp xử lý...

Ông Võ Văn Chánh cũng hy vọng và tin tưởng rằng, năm 2018, Sở TN&MT Đồng Nai sẽ tiếp tục phát huy, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra; tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về TN&MT trên địa bàn; hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Tỉnh ủy Đồng Nai đề ra, từ đó có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh nhà.