Giao đất cho dự án xã hội hóa

(TN&MT) - Bạn đọc Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Hiệu trưởng Trường Mầm non - Tiểu học Hạnh Phước. Địa chỉ: Số 5, đường Quang Trung, phường Vĩnh Thanh, Rạch Giá, Kiên Giang hỏi về việc vì sao Công ty cổ phần Đức Trí là đối tượng xã hội hóa lại được “Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất (như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất”) mà không theo hình thức cho thuê đất và miễn tiền thuê đất hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất?

Việc giao đất cho dự án xã hội hóa theo hình thức nào là do chính quyền hay do nhà đầu tư? Vì sao Nghị định 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ lại không cho dự án xã hội hóa được “Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất”) được ưu đãi như cơ sở thực hiện xã hội hóa đã được “Nhà nước giao đất mà được miễn tiền sử dụng đất”?

Để được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn sử dụng đất còn lại mà không phải chuyển sang thuê đất. Trong trường hợp chuyển sang thuê đất thì không phải nộp tiền thuê đất trong thời hạn đã được giao đất thì đơn vị chúng tôi phải khiếu nại ở đâu và tiến hành những thủ tục gì?

Tôi rất mong được quý báo tư vấn, giúp đơn vị làm sáng tỏ vấn đề trên. Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Ngày 04/01/2019, Báo Tài Nguyên và Môi trường nhận được “Tờ trình xin tư vấn pháp luật” của bà. Theo những thông tin, hồ sơ bạn đọc cung cấp, VPLS Hanel tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý: Gồm các văn bản pháp luật sau:

  1. Luật Đất đai năm 2013;
  2. Nghị định số: 59/2014/NĐ-CP, ngày 16/6/2014 của Chính phủ;
  3. Nghị định số: 69/2008/NĐ-CP, ngày 30/5/2008 của Chính phủ;
  4. Thông tư số: 135/2008/TT-BTC, ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính;
  5. Thông tư số:156/2014/TT-BTC, ngày 23/10/2014 của Bộ Tài chính;
  6. Quyết định số: 1466/QĐ-TTg, ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể:
1. Lý do Công ty CP Đức Trí thuộc đối tượng thực hiện xã hội hóa được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất:

Căn cứ vào Quyết định số 1909/QĐ-UBND, ngày 13/8/2009 của UBND tỉnh Kiên Giang về thu hồi và giao diện tích 4.126 m2 cho Công ty CP Đức Trí và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 990384 được UBND tỉnh Kiên Giang cấp ngày 18/9/2009 cho Công ty CP Đức Trí.

Theo đó, tại thời điểm nhà nước giao đất cho Công ty CP Đức Trí thì Công ty CP Đức Trí được xác định là cơ sở thực hiện xã hội hóa và có đủ điều kiện được hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa. Mặt khác, theo hướng dẫn tại Mục V Thông tư số: 135/2008/TT-BTC, ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính thì: “Cơ sở thực hiện xã hội hóa được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xem xét quyết định giao đất hoặc cho thuê đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình xã hội hóa theo các hình thức: Giao đất không thu tiền sử dụng đất; cho thuê đất và miễn tiền thuê đất; giao đất có thu tiền sử dụng đất và được miễn tiền sử dụng đất trong thời hạn được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật”.

Do đó, khi Công ty CP Đức Trí được hưởng chính sách ưu đãi về đất cho nhà đầu tư thì được UBND tỉnh Kiên Giang xem xét và quyết định giao đất không thu tiền sử dụng đất nên không thuộc trường hợp cho thuê đất và miễn tiền thuế đất hoặc giao đất đất có thu tiền sử dụng đất và được miễn tiền sử dụng đất trong cả thời gian thuê.
2. Về việc Trường Mầm non – Tiểu học Hạnh Phước không được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn còn lại mà không phải chuyển sang thuê đất:

Đối với trường hợp này của Trường Mầm non – Tiểu học Hạnh Phước, do đây chỉ là hợp đồng nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất là Trường Mầm non Đức Trí của Công ty CP Đức Trí mà không thực hiện việc nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án (Bao gồm: toàn bộ diện tích đất được giao và trường Mầm non). Mặt khác, ngày 09/3/2015 Công ty CP Đức Trí có Tờ Trình tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước quản lý. Và căn cứ vào nội dung của Quyết định số 2105/QĐ-UBND, ngày 06/12/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang thì UBND tỉnh Kiên Giang đã có quyết định thu hồi lại toàn bộ diện tích đất đã giao cho Công ty CP Đức Trí. Vì vậy, Trường Mầm non – Tiểu học Hạnh Phước sẽ không được kế thừa việc sử dụng đất được giao không thu tiền sử dụng đất của Nhà nước đối với Công ty CP Đức Trí của dự án Trường Mầm non Đức Trí.
3.Trường hợp muốn chuyển sang thuê đất mà được miễn nộp tiền thuê đất trong thời hạn được giao đất thì Trường Mầm non – Tiểu học Hạnh Phước cần thực hiện theo quy định sau:

Do đã có quyết định thu hồi toàn bộ diện tích 4.126 m2 của Công ty CP Đức Trí vì lý do chính công ty này tự nguyện trả lại đất khi không có nhu cầu sử dụng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 của Luật Đất đai năm 2013 và việc nhận chuyển nhượng của Trường Mầm non – Tiểu học Hạnh Phước chỉ là nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất là Trường tiểu học Đức Trí. Hơn nữa, căn cứ vào Quyết định số 2105/QĐ-UBND, ngày 06/12/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang thì hiện nay Trường Mầm non – Tiểu học Hạnh Phước đang được Nhà nước cho thuê đất, trả tiền hàng năm.

Do đó, để được miễn tiền thuê đất hàng năm thì Hạnh Phước phải là cơ sở thực hiện xã hội hóa, tức được Sở Giáo dục và Đào tạo cấp Giấy xác nhận cơ sở thực hiện xã hội hóa và đáp ứng điều kiện được hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa tại Điều 2 Nghị định số: 69/2008/NĐ-CP, ngày 30/5/2008 của Chính phủ. Cụ thể Điều này được hướng dẫn bởi Mục II Thông tư 135/2008/TT-BTC như sau: “Cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực: Giáo dục - đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hoá; thể dục thể thao; môi trường phải thuộc danh mục loại hình và đáp ứng các tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ được hưởng các chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP”.

Căn cứ vào Quyết định số: 1466/QĐ-TTg, ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số: 1466/QĐ-TTg, ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ thì đối với Cơ sở giáo dục phải đáp ứng điều kiện:

+/ Quy mô: Tối thiểu 50 trẻ em;

+/ Số trẻ em, học sinh tối đa/1 lớp, nhóm trẻ: 3-12 tháng tuổi: 15 trẻ em; 13-24 tháng tuổi: 20 trẻ em; 25-36 tháng tuổi: 25 trẻ em; 3- 4 tuổi: 25 trẻ em; 4- 5 tuổi: 30 trẻ em; 5 - 6 tuổi: 35 trẻ em;

+/ Diện tích sử dụng tối thiểu: 8 m2/trẻ em;

+/ Tiêu chuẩn: Quyết định ban hành điều lệ trường mầm non học theo văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13/02/2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+/ Điều kiện khác: Thẩm định thành lập, định kỳ kiểm tra bảo đảm quy mô tối thiểu của trường là 50 trẻ em ít nhất 3 năm liên tục.

Khi đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn đó thì Trường Mầm non Hạnh Phước có thể làm Tờ trình gửi Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Kiên Giang để xin chủ trương hưởng các chính sách ưu đãi về đất là miễn tiền thuê đất theo Điều 6 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 59/2014/NĐ-CP của Chính phủ.       

Ý kiến tư vấn pháp lý được Văn phòng luật sư Hanel đưa ra trên cơ sở các thông tin, tài liệu và yêu cầu tư vấn của bạn đọc cung cấp phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. VPLS Hanel không có trách nhiệm xác minh tính xác thực của các thông tin, tài liệu này không đảm bảo tính đầy đủ, trung thực, chính xác.

 

VPLS Hanel

  Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục