Đền bù, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

(TN&MT) - Câu hỏi: Dự án CSHT ưu tiên Tổ 13, 14 Phước Mỹ công bố triển khai 9/2015, đã tiến hành đo kiểm, lập hồ sơ đền bù và bố trí tái định cư. Vụ việc kéo dài 3 năm nhưng Ban giải tỏa đền bù không chịu sửa sai theo Luật đất đai và tham mưu ban hành văn bản trái luật khi quy định diện tích thu hồi đối với hộ giải tỏa đi hẳn phải lớn hơn diện tích thu hồi của hộ bị giải tỏa 1 phần mới được bố trí tái định cư tiêu chuẩn như nhau. Lý do trước đó theo bản đồ trích thửa diện tích thu hồi là 123,4m2 nhưng Ban giải tỏa đền bù lập hồ sơ “Đền bù 76m2, còn lại Hội đồng quyết định không đền bù”. Khi bị khiếu nại vi hiến và vi phạm Luật đất đai họ sửa hồ sơ Trang 1 ghi đền bù 86m2, trang 2 ghi đền bù 76m2 còn lại Hội đồng GPMB quyết định không đền bù... dĩ nhiên là không tính vào diện tích thu hồi để bố trí TĐC. Sau 3 năm tôi làm đơn khiếu nại họ ra quyết định công nhận Thu hồi diện tích 123,4m2...” nhưng sửa đổi Quyết định phương án bồi thường bố trí TĐC mà trong đó ghi Hộ bị thu hồi đi hẳn diện tích 200m2 trở lên mới được bố trí TĐC như hộ bị thu hồi 1  phần 150m2. Xin Quý báo tư vấn giúp. Tôi xin trân trọng cảm ơn!

(Trương Đức Thắng, Email: ThangtruongducCPC@gmail.com)

8b39cae30b1791258105f0e31d971556 3219 thu hoi
Ảnh minh họa

Vấn đề bạn hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau: 

Do thông tin bạn cung cấp chưa nêu rõ phần đất bị thu hồi của gia đình bạn và phần diện tích được cấp trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là bao nhiêu nên chúng tôi xin đưa ra ý kiến như sau:

Thứ nhất, về việc đền bù diện tích thực tế lớn hơn diện tích trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Phần đất bị thu hồi nằm ngoài diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải xác định rõ phần đất này có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2013 hay không? Trong trường hợp phần diện tích đất tăng thêm của gia đình bạn có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì khi Nhà nước thu hồi đất, gia đình bạn vẫn được bồi thường về đất theo quy định. Cụ thể, Điều 12 Nghị định 47/2014/NĐ-CP:

“Điều 12. Bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất.

2. Nếu diện tích đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất do việc đo đạc trước đây thiếu chính xác hoặc do khi kê khai đăng ký trước đây người sử dụng đất không kê khai hết diện tích nhưng toàn bộ ranh giới thửa đất đã được xác định là không thay đổi, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề, không do lấn, chiếm thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

3. Nếu diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất, được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do khai hoang hoặc nhận chuyển quyền của người sử dụng đất trước đó, đất đã sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì được bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.”

Nếu phần diện tích đất nhiều hơn diện tích đất ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất mà diện tích đất nhiều hơn là do hành vi lấn, chiếm mà có thì không được bồi thường về đất.

Thứ hai, về việc hỗ trợ tái định cư sau khi bị thu hồi đất.

Việc bồi thường và hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở được quy định trong luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành cụ thể là trong nghị định 47/2014/NĐ-CP. 

Theo Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP thì hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất ở mà có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi hoặc chưa có nhưng đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì đủ điều kiện để được bồi thường. Hộ gia đình, cá nhân có thể được hỗ trợ tái định cư trong trường hợp sau:

- Trường hợp là thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư.

Thứ ba, về việc không đồng ý với Phương án bố trí tái định cư.

Căn cứ vào Điều 199 Luật Đất đai năm 2013 quy định về việc Giám sát của công dân đối với việc quản lý, sử dụng đất đai, bạn có thể gửi đơn khiếu nại về Phương án hỗ trợ tái định cư của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để được giải quyết.

Vpls Hanel

  Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục