Thủ tướng Chính phủ

Phó thủ tướng Chính phủ

Bộ trưởng, Trưởng ngành

Cơ cấu nhân sự

Created with Highcharts 9.0.1 50 - 60: 20 50 - 60: 20 > 60: 6 > 60: 6 < 50: 2 < 50: 2 50 - 60 > 60 < 50