Cần sức mạnh từ Ban điều phối để quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ biển

(TN&MT) - Sáng 31/7, Bộ TN&MT đã tổ chức Họp Ban điều phối thực hiện “Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” về việc triển khai xây dựng Nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ. Tới dự có Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Qúy Kiên, đại diện lãnh đạo các thành viên trong ban điều phối thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, các Bộ GTVT,  Văn hóa – TT& DL,  Kế hoạch Đầu tư, KH&CN cùng đại diện 28 tỉnh, thành phố có biển.

TT Kiên
Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu tại cuộc họp


Tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019, Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ. Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường hiện đã hoàn thành việc xây dựng Nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ trên cơ sở các ý kiến góp ý của các bộ, cơ quan ngang bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển.

Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ có mối quan hệ chặt chẽ với Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, là cơ sở, công cụ hỗ trợ triển khai hiệu quả Chiến lược thông qua việc lập và triển khai thực hiện các chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển.       

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 35, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13, Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ là một trong ba căn cứ quan trọng để lập Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ cấp tỉnh.

Tại cuộc họp Ban điều phối lần này, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên mong muốn nhận được các ý kiến góp ý sâu sắc và có trách nhiệm để triển khai thực hiện việc lập Quy hoạch khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ một cách có hiệu quả, trong một số nội dung sau:

Phối hợp thực hiện việc điều tra, thu thập các thông tin, dữ liệu, tài liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, tài nguyên và môi trường, đặc biệt là tại các địa phương có biển. Chủ trì, phối hợp thực hiện các phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên; điều tra, khảo sát, thăm dò tài nguyên và hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với tài nguyên và môi trường vùng bờ.

Chủ trì, phối hợp xây dựng các hợp phần quy hoạch có liên quan để tích hợp vào Quy hoạch khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ (ví dụ như các chủ trương, định hướng phát triển của ngành; kinh tế - xã hội của tỉnh trong phạm vi vùng bờ; các quy hoạch ngành quốc gia có liên quan, quy hoạch cấp tỉnh…).

Toàn cảnh cuộc họp
Toàn cảnh cuộc họp

Phối hợp xây dựng và lựa chọn phương án tích hợp nội dung quy hoạch do các bộ, cơ quan ngang bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển đề xuất vào quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ; điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện nội dung quy hoạch được phân công nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả của Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ.

Phối hợp trong việc thực hiện phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ; xác định nguyên tắc và cách thức tích hợp các nội dung quy hoạch vào quy hoạch; xác định các nội dung quy hoạch chồng chéo, mâu thuẫn, các đề xuất không hợp lý và thiếu khả thi trong thời kỳ quy hoạch;

Cùng nhau xem xét, xử lý các vấn đề liên ngành, liên vùng; xác định các khu vực ưu tiên, khuyến khích và hạn chế phát triển về kinh tế, xã hội, hạ tầng, đô thị hóa; xây dựng tiêu chí xác định dự án ưu tiên đầu tư trong thời kỳ quy hoạch, luận chứng xây dựng danh mục các dự án quan trọng và thứ tự ưu tiên thực hiện.

Tham gia, có ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo quy hoạch và các tài liệu khác có liên quan trước khi trình Hội đồng thẩm định quy hoạch và Chính phủ xem xét, quyết định và phối hợp thực hiện các nội dung của Nhiệm vụ lập Quy hoạch khi có đề nghị phối hợp của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Kim Liên

  Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục