Bộ trưởng Trần Hồng Hà dự Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của Tổng cục Quản lý đất đai

(TN&MT) - Sáng 5/1/2019 tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 2019. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đến dự, chủ trì và chỉ đạo Hội nghị.

BT chủ trì
Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu chủ trì Hội nghị

Đồng chủ trì Hội nghị với Bộ trưởng có Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Lê Thanh Khuyến, Các Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai: Lê Văn Lịch, Đào Trung Chính, Mai Văn Phấn. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai.

Phát biểu gợi ý nội dung Hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Quản lý đất đai là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất của ngành Tài nguyên và Môi trường. Những  năm qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác quản lý đất đai.

Tại Hội nghị này, Bộ trưởng đề nghị lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai cũng như lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT phát biểu, tham luận một cách cụ thể để đánh giá hoạt động năm 2018 đặc biệt là phân tích những tồn tại, tìm ra các giải pháp cho công tác quản lý đất đai năm 2019 theo tinh thần “sáng tạo, bứt phá và hiệu quả” mà Chính phủ đã đề ra.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà
Bộ trưởng Trần Hồng Hà gợi ý nội dung Hội nghị

Bám sát mục tiêu, chỉ tiêu trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018

Phát biểu tại hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Đất đai Lê Thanh Khuyến cho biết: Trong năm 2018, Tổng cục đã quán triệt, thực hiện nghiêm chỉnh sự chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ TN&MT để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nổi bật nhất là Tổng cục đã phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương hoàn thiện Báo cáo sơ kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 19 và trình Bộ Chính trị Ban hành Kết luận số 36-KL/TW ngày 06/9/2018 về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Xây dựng hoàn thành dự thảo dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị và gửi xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, hiện đã hoàn thành việc tổng hợp và hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, trong năm 2108, Tổng cục đã hoàn thành và trình Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cho 63/63 tỉnh, thành phố, Chính phủ đã có Nghị quyết phê duyệt cho 58 tỉnh, thành phố. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện việc lập điều chỉnh quy hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện để làm cơ sở cho việc quản lý, sử dụng đất đai.

Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng, Tổng cục cũng đã phối hợp Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức hội nghị Tổng kết mô hình thí điểm liên thông giữa Văn phòng đăng ký đất đai và Cục Thuế.

Ô Khuyến
Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, ông Đào Trung Chính, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai cho biết, trong năm 2018, bám sát chỉ đạo của Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ, tập thể Lãnh đạo Tổng cục đã bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ để xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế. Trên cơ sở xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để có sự chỉ đạo phù hợp, kịp thời, kết quả thực hiện một số nhiệm vụ đã đạt được những thành công nhất định; các nhiệm vụ đột xuất do Lãnh đạo Bộ giao được xử lý kịp thời, đảm bảo chất lượng; các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách pháp luật về đất đai của các địa phương, các kiến nghị, phản ánh của công dân được xử lý kịp thời, hiệu quả.

Đơn cử như, về xây dựng các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đã hoàn thành các thủ tục và trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực đất đai theo đúng kế hoạch đề ra. Đồng thời thực hiện việc rà soát, sửa đổi để hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin đất đai và Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai theo Kết luận chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Thông báo số 390/TB-VPCP ngày 05/10/2018 của Văn phòng Chính phủ.

 Về xây dựng các Thông tư, trong năm 2018, Tổng cục được giao xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành 03 Thông tư, hiện nay, Tổng cục đã hoàn thành và trình Bộ trưởng ban hành Thông tư số 27 ngày 14/12/2018 quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất (thay thế Thông tư số 28/2014). Đề nghị đưa ra chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của năm 2018 đối với 02 Thông tư hướng dẫn Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai và Nghị định quy định về xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống thông tin đất đai, do đến nay Nghị định chưa được Chính phủ ban hành.

         
         Đ
ến 31/12/2018, cả nước đã đo đạc lập bản đồ địa chính đạt trên 77% tổng diện tích tự nhiên; tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận lần đầu đạt trên 97,2% tổng diện tích các loại đất cần cấp.

         Đối với các công ty nông, lâm nghiệp đã rà soát ranh giới, cắm mốc được 85,7% khối lượng; đo đạc, lập bản đồ địa chính được 95,1% khối lượng; có 46,3% diện tích các công ty nông nghiệp, 78% diện tích các công ty lâm nghiệp và 70% diện tích ban quản lý rừng, vườn Quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên đã được cấp Giấy chứng nhận; thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận theo kết quả đo đạc địa chính chính quy được 16,9% khối lượng nhu cầu.

Đặc biệt, về công tác thanh tra và kiểm tra đất đai, trong năm 2018, Tổng cục đã triển khai thực hiện xong các nội dung thanh tra tại 04 địa phương (Thái Nguyên, Đồng Nai, Đắk Lắk và Tp. Cần Thơ), đạt 100% kế hoạch đề ra. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra do Tổng cục ban hành trong các năm 2016, 2017. Cử cán bộ tham gia 06 đoàn thanh tra do Thanh tra Chính phủ và Thanh tra Bộ chủ trì. Tổ chức thực hiện việc kiểm tra thi hành Luật Đất đai tại 05 tỉnh, thành phố; kiểm tra việc xử lý các dự án đầu tư chậm đưa đất vào sử dụng tại 05 thành phố; kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường tại 05 tỉnh Tây Nguyên; kiểm tra việc thực hiện Đề án “tăng cường xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020” tại 15 tỉnh, thành phố; kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại 10 tỉnh, thành phố; kiểm tra việc thực hiện công tác định giá đất và phát triển quỹ đất tại 08 tỉnh, thành phố; kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật đất đai trong việc tích tụ đất đai tại 08 tỉnh, thành phố.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện và xử lý những vi phạm của cơ quan quản lý và người sử dụng đất. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật về đất đai để bảo đảm chính sách phù hợp với thực tiễn.

Ngoài ra, Tổng cục còn tổ chức kiểm tra, làm rõ một số vụ việc nổi cộm báo chí phản ánh và theo chỉ đạo đột xuất của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, như: vụ việc chuyển mục đích rừng ở tỉnh Lâm Đồng, vụ việc chuyển mục đích sử dụng đất tại tỉnh Khánh Hòa... kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đối với các dự án Khu đô thị, Khu du lịch nghỉ dưỡng có quy mô lớn tại 07 tỉnh, thành phố; hoàn thiện kết quả kiểm tra và báo cáo Bộ ban hành văn bản chỉ đạo, xem xét giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.
 

Ô Chính
Phó Tổng cục trưởng Đào Trung Chính trình bày báo cáo tại Hội nghị

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, Phó Tổng cục trưởng cũng chỉ ra một số hạn chế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao và đề ra các kế hoạch, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

Tập trung vào 9 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Trong năm 2019, Tổng cục sẽ tiếp tục nỗ lực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch Bộ TN&MT giao, cụ thể: Thứ nhất, về công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và cải cách hành chính, hoàn thành và trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về khuyến khích tích tụ và tập trung đất đai trong tháng 6/2019; trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về Khung giá đất trong tháng 10 năm 2019. Xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 42/2014/TT-BTNMT quy định định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê - kiểm kê đất đai. Thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung, kiểm soát chặt chẽ các quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật.

Thứ 2, về công tác quy hoạch, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất, sẽ hoàn thành công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh cho các tỉnh, thành phố còn lại; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện hoàn thành việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cho cấp huyện và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019 theo đúng kế hoạch được duyệt. Thực hiện công tác kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đặc biệt là các dự án đã được giao đất nhưng chưa đưa đất vào sử dụng.

Thứ 3, công tác đo đạc, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tiếp tục đẩy mạnh để hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận lần đầu. Đôn đốc các địa phương thực hiện tốt công tác rà soát, cắm mốc giới, đo đạc, cấp giấy chứng nhận đối với các công ty nông, lâm nghiệp...

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị  sáng 5/1/2019 tại Trụ sở Bộ TN&MT

Thứ 4,  về công tác giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phát triển quỹ đất, hoàn chỉnh các đề xuất, định hướng lớn liên quan đến kinh tế đất phục vụ sửa đổi, bổ sung luật đất đai năm 2013. Thực hiện tốt việc hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về định giá đất, cấp chứng chỉ định giá đất cho các cá nhân đủ điều kiện. Tổ chức thực hiện thẩm tra Khung Chính sách, bồi thường hỗ trợ, tái định cư. Thực hiện công tác kiểm tra việc thi hành chính sách pháp luật về giá đất và phát triển quỹ đất theo kế hoạch.

Thứ 5, về công tác thống kê, thanh tra, kiểm tra đất đai, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác thống kê đất đai năm 2018 và công tác kiểm kê đất đai năm 2019. Tổ chức thực hiện hoàn thành công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch được duyệt. Tăng cường công tác tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng các vi phạm về lĩnh vực đất đai; nắm bắt, xử lý kịp thời các thông tin mà báo chí và dư luận quan tâm.

Thứ 6, về công tác tổ chức, cán bộ và thi đua khen thưởng, hoàn thành công tác sắp xếp lại tổ chức, bộ máy và nhân sự tại các đơn vị có thay đổi về cơ cấu tổ chức, tiếp tục kiện toàn nhân sự cho một số đơn vị thuộc Tổng cục; thực hiện các thủ tục luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Tổng cục theo hướng dẫn của Bộ. Xây dựng, điều chỉnh quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2017 - 2021, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021 - 2026 theo quy định.

Thứ 7, về công tác kế hoạch, tài chính, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện đối với các đề án, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng phê duyệt. Kiểm tra, xét duyệt quyết toán chi ngân sách năm 2018 cho các đơn vị trực thuộc; tổng hợp báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng cục. Xây dựng Kế hoạch và Dự toán chi ngân sách năm 2020 của Tổng cục.

Thứ 8, về khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, tiếp tục tập trung để hoàn thiện thủ tục, tiếp nhận các dự án đang chuẩn bị và tập trung mở rộng hợp tác trao đổi thông tin để xây dựng các dự án mới; tổ chức đoàn ra, đoàn vào theo kế hoạch được Bộ phê duyệt.

Thứ 9, về công tác văn phòng, tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và xử lý văn bản cũng như điều hành các công việc của Tổng cục; xây dựng và theo dõi đôn đốc các đơn vị thực hiện Chương trình công tác năm 2019; chuẩn bị tốt các nội dung báo cáo phục vụ Bộ trưởng tham dự tại các kỳ họp Quốc hội, Chính phủ thường kỳ và làm việc với các địa phương. Tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ, ngày truyền thống trong năm 2019. Tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục trong công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Tổng cục bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Bộ giao.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2019, ông Đào Trung Chính, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai kiến nghị lãnh đạo Bộ TN&MT tiếp tục quan tâm chỉ đạo các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai đặc biệt là các nhiệm vụ cần chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện như tổ chức triển khai thi hành Luật đất đai năm 2013, ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền, kiểm tra, đánh giá kết quả thi hành Luật; quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường, quản lý quỹ đất công, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai.

Đồng thời, kiến nghị, Lãnh đạo Bộ tăng cường làm việc với một số địa phương để xử lý những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là trong việc phối hợp để tiếp tục đề xuất sửa đổi Luật đất đai năm 2013.

       
     Trong năm 2018, Tổng cục đã tiếp tục duy trì tốt công tác tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp về những hành vi vi phạm trong quản lý và sử dụng đất thông qua đường dây nóng của Tổng cục.

     Tổng cục đã tiếp nhận 692 trường hợp phản ánh, đã ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương kiểm tra, giải quyết 234 trường hợp phản ánh. Các thông tin phản ánh chủ yếu tập trung tại các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa...nội dung phán ánh tập trung nhiều về các lĩnh vực như: đăng ký, cấp giấy chứng nhận, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất và các dự án chậm triển khai.

Hội nghị đang tiếp tục diễn ra, Báo Điện tử baotainguyenmoitruong.vn sẽ cập nhật đến bạn đọc trong các bản tin tiếp theo.

Việt Hùng - Trường Giang - Hoàng Minh

  Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục