--Quảng cáo---

Thi đua để tạo thêm động lực và khí thế mới

Xã hội - 00:00 01/01/2015

(TN&MT) - Trước thềm năm mới, Báo TN&MT đã phỏng vấn ông Lê Văn Hợp, Vụ trưởng Vụ TĐKT và tuyên truyền về phương hướng của năm bản lề 2015.

   
(TN&MT) - Cùng với việc triển khai hoạt động quản lý Nhà nước, Bộ TN&MT luôn coi trọng công tác thi đua khen thưởng và được Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng T.Ư đánh giá là một trong những Bộ, ngành dẫn đầu công tác này. Trước thềm năm mới, Báo TN&MT đã phỏng vấn ông Lê Văn Hợp, Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng và tuyên truyền, Bộ TN&MT về những thành công, bài học kinh nghiệm và phương hướng của năm bản lề 2015.  
   
   
Ông Lê Văn Hợp, Vụ trưởng Vụ TĐKT và tuyên truyền, Bộ TN&MT
   
PV: Xin ông cho biết những nét mới và nổi bật của phong trào thi đua yêu nước của ngành TN&MT năm 2014?
   
Ông Lê Văn Hợp: Phát huy thành tựu các phong trào thi đua yêu nước trong những năm trước, năm 2014, ngành TN&MT tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm gắn với việc tiếp tục học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các khối, cụm, các đơn vị trực thuộc Bộ và các Sở TN&MT đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, góp phần động viên cán bộ, công nhân viên chức trong toàn ngành hăng hái thi đua, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.
   
  Điểm mới, nổi bật của phong trào thi đua yêu nước ngành năm 2014 là phát động kịp thời, bám sát, gắn phong trào với các nhiệm vụ chuyên môn, cấp bách của ngành, tiêu chí thi đua được xác định rõ nét hơn, công tác sơ kết, tổng kết được quan tâm kịp thời. Vì thế, đã thu hút được đông đảo cán bộ, công nhân viên chức tham gia. Phong trào thi đua của Bộ đã lan tỏa sâu rộng đến các đơn vị đạt hiệu quả cao.
   
PV:Ông có thể điểm qua những kết quả tiêu biểu đạt được thông qua các phong trào thi đua năm 2014?
   
Ông Lê Văn Hợp: Thông qua các phong trào thi đua yêu nước đã động viên, khích lệ cán bộ, công nhân viên chức của ngành hăng hái thi đua, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý Nhà nước của Bộ. Vì vậy, năm 2014, Bộ TN&MT đã hoàn thành số lượng lớn và chất lượng cao các văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và mở rộng quan hệ quốc tế, cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; nhiều công trình, đề án, dự án trọng điểm được hoàn thành với chất lượng đảm bảo...
   
  Nổi bật nhất phải kể đến là Luật BVMT năm 2014 vừa được Quốc hội thông qua; xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Luật Đất đai năm 2013; dự thảo xây dựng Luật Tài nguyên và môi trường biển và hải đảo; hoàn thành việc xây dựng và trình cấp thẩm quyền ban hành 11 quy trình vận hành liên hồ chứa mùa mưa lũ hằng năm; ban hành bộ tiêu chí cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai và các lĩnh vực; hoàn thiện hệ thống giám sát tài nguyên - môi trường biển bằng công nghệ viễn thám; hoàn thành hiệu quả cao 2 đợt giao lưu trực tuyến với người dân và doanh nghiệp; Vườn Quốc gia Côn Đảo là khu Ramsar thứ 6 của Việt Nam và rất nhiều nhiệm vụ thiết thực; chỉ đạo và xử lý thành công dầu biến thế nhập khẩu có chứa chất thải PCB tại Quảng Ninh...
   
  Các nhiệm vụ chính trị của từng lĩnh vực đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Qua đây, tiếp tục khẳng định phong trào thi đua của ngành đã có sức lan tỏa, đóng góp to lớn vào nhiệm vụ chung. Nhiều tập thể, cá nhân được các cơ quan có thẩm quyền khen thưởng thông qua nhiệm vụ chuyên môn và đột xuất.
   
PV: Bên cạnh những thành công chắc chắn còn hạn chế cần điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn, thưa ông?
   
Ông Lê Văn Hợp: Đúng vậy, công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền của Bộ TN&MT đã đạt được kết quả bước đầu quan trọng, tuy nhiện, vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như: Có đơn vị còn chưa thực sự chú trọng việc tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua , nội dung hoạt động còn mang tính hình thức; cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa được bố trí ổn định; thủ trưởng một số đơn vị chưa quan tâm đúng mức về ý nghĩa, vai trò của công tác thi đua khen thưởng và tuyên truyền…
   
  Bộ TN&MT sẽ tập trung các giải pháp để khắc phục một cách hiệu quả những hạn chế nêu trên là tăng cường công tác quản lý Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng về công tác thi đua khen thưởng; nêu cao vai trò của người đứng đầu, đánh giá tiêu chí thi đua khen thưởng đối với từng đơn vị, nhất là thủ trưởng các đơn vị; kiểm tra kế hoạch, nội dung thi đua của từng đơn vị, lĩnh vực; xây dựng bộ tiêu chí thi đua cho từng lĩnh vực...
   
   
Phong trào thi đua luôn có sức lan tỏa, đóng góp to lớn vào nhiệm vụ chung
   
PV:Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, công tác TĐKT của Bộ năm 2015 tập trung vào nội dung, nhiệm vụ trọng tâm gì, thưa ông?
   
Ông Lê Văn Hợp: Năm 2015 sẽ là năm kết thúc kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011 -2015; năm tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội thi đua, yêu nước ngành TN&MT lần thứ III và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, vì vậy, công tác thi đua khen thưởng và tuyên truyền năm 2015 của Bộ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:
   
Thứ nhất, tiếp tục tăng cường quán triệt tổ chức thực hiện các Chỉ thị số 34/CT-TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”, Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013 và Nghị định 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn và phong trào thi đua của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động.
Thứ hai, tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ III năm 2015. Đây là nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua khen thưởng năm 2015. Đồng thời, xây dựng Kế hoạch chương trình hành động về công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020; Kế hoạch bồi dưỡng, phát triển điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.
   
Thứ ba, Vụ Thi đua khen thưởng và Tuyên truyền với tư cách là Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của Bộ sẽ tham mưu trình Bộ trưởng Bộ TN&MT phát động phong trào thi đua thường xuyên của năm 2015 vào những ngày đầu năm 2015 để tạo động lực và khí thế mới; Phát động phong trào thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2015 - 2020; tham mưu tổ chức một số phong trào thi đua chuyên đề hưởng ứng nhiệm vụ chính trọng tâm của Bộ như cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện thể chế chính sách... hướng đến sự phát triển bền vững của ngành. Bên cạnh đó, Vụ TĐKT&TT sẽ hướng dẫn các đơn vị tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2011 - 2015 và các phong trào thi đua yêu nước khác.
   
Thứ tư, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ làm công tác TĐKT và TT; tăng cường công tác kiểm tra và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TĐKT, khen thưởng cho những tập thể, cá nhân thực sự có công trạng, thành tích.
   
PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!
   
   
        
       Ngày 6/9/2014, Bộ TN&MT đã Ban hành Kế hoạch số 01/KH-BTNMT về việc hướng dẫn các đơn vị trong toàn ngành chuẩn bị và tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ III dự kiến vào quý II năm 2015. Theo đó, cấp đơn vị trực thuộc Bộ sẽ tổ chức Hội nghị vào quý I/2015, cấp Bộ sẽ tổ chức Hội nghị vào cuối quý II, đầu quý III năm 2015.
        
       Các hoạt động trọng tâm của Hội nghị tiên tiến các cấp và Đại hội gồm: Đánh giá tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2011 – 2015; lựa chọn, khen thưởng các điển hình tiên và đề cử tham gia Đại hội cấp trên; tổ chức hội thao, hội diễn văn nghệ, về nguồn, thăm di tích lịch sử văn hóa có ý nghĩa giáo dục chính trị tư tưởng. Đặc biệt Đại hội thi đua yêu nước ngành TN&MT lần thứ III sẽ truyền tải đi thông điệp thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 với nhiều thời cơ và vận hội mới.
        
   
Việt Hùng (thực hiện)
   
   
   
  

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO