Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 51/NĐ-CP về giao khu vực biển: Tiếp thu, chỉnh sửa những nội dung góp ý quan trọng

(TN&MT) - Trước sự bất cập của Nghị định 51 về giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân sử dụng đã không còn phù hợp thực tiễn, thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ năm 2018, Bộ TN&MT, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã xây dựng Nghị định mới thay thế Nghị định 51. Sau thời gian xây dựng và tham vấn ý kiến các Bộ, ngành liên quan, hiện, Dự thảo đã được hoàn thiện lần thứ 4. Vừa qua, để làm rõ và giải trình tiếp thu ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành vào Dự thảo, Bộ TN&MT vừa có Văn bản trình Chính phủ về vệc tiếp thu và xin ý kiến chỉnh sửa một số nội dung quan trọng tại Nghị định này.

T11a
Căn cứ diện tích ghi trên Giấy phép nuôi trồng thủy sản sẽ xem xét, quyết định giao khu vực biển. Ảnh: MH

Thế chấp, góp vốn, chuyển nhượng khu vực biển: Cần xin thêm ý kiến Chính phủ

Góp ý vào Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 51/NĐ-CP, tại Công văn số 1140/BTP-PLDSKT, Bộ Tư pháp đề nghị Bộ TN&MT  cần khẩn trương xây dựng Nghị định quy định về thế chấp quyền sử dụng khu vực biển; việc cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển được giao giữa các tổ chức, cá nhân Việt Nam; việc tổ chức, cá nhân Việt Nam cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển được giao cho nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để nuôi trồng thủy sản; quyền của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được giao khu vực biển, được thuê, nhận góp vốn, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển từ tổ chức, cá nhân Việt Nam; việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi khu vực biển vì mục đích quốc gia, quốc phòng, an ninh; cùng với đó là quy định về trình tự, thủ tục thực hiện… theo quy định tại Khoản 5, Điều 46, Khoản 3, Điều 47, Luật Thủy sản.

Vấn đề trên, Bộ TN&MT đã báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong Tờ trình số 103/TTr-BTNMT ngày 25/12/2018 về việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP. Trong đó, đã báo cáo các quy định liên quan đến các nội dung nêu trên là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân và doanh nghiệp nên cần phải có thời gian nghiên cứu thấu đáo và báo cáo xin ý kiến của các cấp có thẩm quyền quyết định trước khi xây dựng văn bản quy định về các nội dung này. Khi nhận được ý kiến trả lời chính thức, Bộ TN&MT sẽ chỉnh sửa, bổ sung

Thống nhất hạn mức giao khu vực biển

Tại Công văn số 2723/BNN-TCTS ngày 22/4/2019, Bộ NN&PTNT đề nghị bổ sung quy định về hạn mức giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản và làm rõ hạn mức giao thuộc thẩm quyền cấp huyện là 1 ha.

Bộ TN&MT thấy rằng, việc giao khu vực biển căn cứ vào văn bản cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật (giao gián tiếp); tức là chỉ giao khu vực biển khi các cơ quan quản lý Nhà nước đã cấp giấy phép chuyên ngành. Đối với giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản, khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Bộ NN&PTNT, UBND cấp tỉnh) đã cấp Giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển, trong đó, đã ghi rõ diện tích khu vực biển để nuôi trồng thủy sản, căn cứ diện tích ghi trên Giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển đã được cấp, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển sẽ xem xét, quyết định giao khu vực biển.

Dự thảo Nghị định đã có quy định về hạn mức giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 44, Luật Thủy sản, theo đó, hạn mức giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản quy định tại khoản này không quá 1 ha. Quy định này kế thừa quy định về hạn mức diện tích mặt nước biển được giao để nuôi trồng thủy sản không quá 1 ha được quy định tại Khoản 1, Điều 12, Nghị định số 27/2005/NĐ-CP ngày 8/3/2005 của Chính  phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thủy sản năm 2003. Tại các buổi làm việc để thống nhất nội dung dự thảo Nghị định, đại diện Bộ NN&PTNT đã thống nhất về hạn mức giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản theo quy định như dự thảo Nghị định mà Bộ TN&MT đưa ra.

Giữ nguyên nội dung thu phí giao khu vực biển

Tại Công văn số 5068/BTC-QLCS ngày 3/5/2019, Bộ Tài chính đề nghị lược bỏ Điều 37 và các quy định về trách nhiệm của các cơ quan trong lĩnh vực tài chính tại Điều 42 dự thảo Nghị định. Bộ TN&MT đã tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính và lược bỏ Khoản 1, Điều 37 dự thảo Nghị định quy định về tiền sử dụng khu vực biển để phù hợp với Điều 13, Điều 15, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước. Đối với Khoản 2, Điều 37 dự thảo trước đây (nay là toàn bộ Điều 37), Bộ TN&MT thấy rằng, trong các văn bản quy phạm pháp luật về tài chính hiện hành chưa quy định nội dung chi cho nhiệm vụ giao khu vực biển, đây là nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện trong quá trình thẩm định Hồ sơ đề nghị giao khu vực biển. Trên cơ sở kế thừa các nội dung đã được quy định tại Khoản 2, Điều 8, Thông tư Liên tịch số 198/2015/TTLT-BTC-BTNMT ngày 7/12/2015 của Bộ Tài chính và Bộ TN&MT quy định phương pháp tính, phương thức thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền sử dụng khu vực biển, Bộ đã biên tập, chỉnh sửa để hoàn thiện các nội dung về kinh phí chi cho nhiệm vụ giao khu vực biển như thể hiện tại Điều 37 dự thảo Nghị định. Do vậy, đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định.                  

Minh Hiếu

  Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục