Sở TN&MT Đồng Nai: Quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019

19/02/2019 10:22

(TN&MT) - Năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Đồng Nai đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ quan trọng của ngành TN&MT. Năm 2019, Sở TN&MT Đồng Nai quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành TN&MT. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

sodn1
Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai trao Danh hiệu Chiến sĩ Thi đua tỉnh Đồng Nai cho các cá nhân Sở TN&MT Đồng Nai

Kết quả nổi bật

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở TN&MT đã tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ quan trọng năm 2018 của ngành TN&MT Đồng Nai. Trong đó, Sở TN&MT đã hoàn thiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở TN&MT theo Kế hoạch của Tỉnh ủy Đồng Nai về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, và đã có Tờ trình để trình UBND tỉnh Đồng Nai xem xét, phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của Sở TN&MT .

Sở TN&MT cũng đã xây dựng, trình phê duyệt Báo cáo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành; lập, trình Bộ TN&MT phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án; chuẩn bị các nội dung để chủ động triển khai thực hiện bồi thường theo báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án được Chính phủ phê duyệt; trình UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch triển khai và Kế hoạch tập huấn, tuyên truyền, phổ biến chủ trương và triển khai chính sách, pháp luật để thực hiện Dự án.

Song song đó, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai; giám sát, đôn đốc các sở, ngành, địa phương thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, định kỳ tổng hợp báo cáo Bộ TN&MT, UBND tỉnh đúng thời gian quy định; trình UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ngoài ra, Sở TN&MT Đồng Nai còn tiếp tục triển khai thực hiện theo Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 20/12/2016 của Tỉnh ủy Đồng Nai về tăng cường quản lý khai thác và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; tham mưu Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU. Hiện nay, Sở TN&MT Đồng Nai đang tập trung triển khai các nội dung kết luận của Tỉnh ủy Đồng Nai tại Hội nghị sơ kết về các nhiệm vụ, giải pháp quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Sở TN&MT cũng đã hoàn thành xây dựng, trình UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, lập danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”; trình UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”; Quyết định về phê duyệt “Đề cương dự án Lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”...

Trong năm 2018, Sở TN&MT Đồng Nai đã rà soát các đơn vị sản xuất kinh doanh có lưu lượng nguồn thải lớn về nước thải, khí thải trên địa bàn tỉnh, yêu cầu lắp đặt trạm quan trắc môi trường tự động, kết nối dữ liệu về Sở TN&MT để theo dõi, giám sát theo quy định. Kết quả, 17/17 trường hợp có lưu lượng nước thải trên 1.000 m3/ngày hoàn thành lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động và kết nối dữ liệu về Sở TN&MT; 08/19 trường hợp hoàn thành lắp đặt trạm quan trắc khí thải tự động, trong đó, 03/08 trường hợp đã kết nối dữ liệu về Sở TN&MT.

Đặc biệt, Sở TN&MT đã hoàn thành các chỉ tiêu về môi trường theo Nghị quyết năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, như: 100% khu công nghiệp (KCN) đang hoạt động có trạm xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn môi trường, 100% KCN có nước thải ổn định được lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động; thu gom và xử lý 100% lượng chất thải y tế phát sinh, 98% lượng chất thải nguy hại, 100% lượng chất thải rắn công nghiệp không nguy hại và 98,1% lượng chất thải sinh hoạt phát sinh, trong đó tỷ lệ chôn lấp rác thải trơ khoảng 48%.

sodn2
Sở TN&MT Đồng Nai có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa của tỉnh nhà

Quyết tâm hoàn thành

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho hay: Phát huy những kết quả đạt được năm 2018, Sở TN&MT quyết tâm triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Trong đó, Sở TN&MT sẽ tập trung triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở và các đơn vị trực thuộc theo Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở TN&MT được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ chủ chốt của Sở giai đoạn 2016 - 2020; lập quy hoạch cán bộ chủ chốt của Sở giai đoạn 2021 - 2025 phù hợp với tổ chức bộ máy của Sở theo Đề án.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT xây dựng và trình ban hành 03 Nghị quyết của HĐND tỉnh Đồng Nai và 08 Quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai về công tác quản lý tài nguyên và môi trường; tổ chức tập huấn, triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật mới; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực và đề xuất bãi bỏ, điều chỉnh phù hợp; phấn đấu giải quyết thủ tục hành chính đúng và trước hạn đạt 93% trở lên đối với hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và 95% trở lên đối với hồ sơ tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

Đối với công tác quản lý đất đai, Sở TN&MT Đồng Nai sẽ tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại 02 khu tái định cư Lộc an - Bình Sơn, Bình Sơn và phần diện tích đất các tổ chức đang sử dụng thuộc Dự án Cảng HKQT Long Thành; triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác theo các Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng HKQT Long Thành và Kế hoạch tập huấn, tuyên truyền, phổ biến chủ trương và triển khai chính sách, pháp luật để thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư…

Mặt khác, Sở TN&MT tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 20/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về khai thác kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh; kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm nhất là tại các cụm công nghiệp, lưu vực sông, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; giảm thiểu phát thải đối với doanh nghiệp công nghiệp, đặc biệt là các ngành có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và phát thải cao; kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh.

Sở TN&MT Đồng Nai sẽ tổ chức thanh tra công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản theo kế hoạch; thành lập các đoàn thanh tra việc sử dụng đất sai mục đích, chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định trên địa bàn các huyện, TX. Long Khánh và TP. Biên Hòa; tham mưu, xử lý kịp thời, đúng quy định những chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, các đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh về tài nguyên và môi trường nói chung và lĩnh vực đất đai nói riêng và trong giải quyết các thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường.

Ngoài ra, Sở TN&MT tổ chức thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai tại Văn bản số 13113, ngày 30/11/2018 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 - 2020 hợp phần Biến đổi khí hậu (BĐKH) thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh; thực hiện chương trình, mục tiêu ứng phó BĐKH và tăng trưởng xanh; xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; đánh giá khí hậu Đồng Nai.

Sở TN&MT Đồng Nai cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sở TN&MT duy trì hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường năm 2019; thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2019; xây dựng hệ thống giám sát hoạt động bảo vệ môi trường trong khai thác đá xây dựng trên địa bàn tỉnh bằng camera; xây dựng cơ sở dữ liệu đất công; rà soát việc triển khai thực hiện phần mềm theo dõi, cập nhật quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sở TN&MT Đồng Nai: Quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO