--Quảng cáo---

Sở TN&MT Bình Dương: Quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Tài nguyên - Tường Tú - 12:01 04/02/2020

(TN&MT) - Sở TN&MT Bình Dương tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các nội dung liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về TN&MT; kịp thời tham mưu cho cấp thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo điều hành…; phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Đạt nhiều kết quả quan trọng

Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương cho biết, năm 2019, Sở TN&MT đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ đạt hiệu quả. Ngay từ đầu năm, Sở TN&MT đã chủ động, tích cực rà soát các công việc còn tồn đọng để kịp thời xây dựng kế hoạch thực hiện và chủ động báo cáo tham mưu UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo giải quyết; ban hành sớm chương trình, kế hoạch công tác làm cơ sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong năm. Kết quả, Sở TN&MT đã hoàn thành 100% các nội dung đăng ký theo chương trình làm việc của HĐND tỉnh và UBND tỉnh; tất cả các chỉ tiêu về TN&MT đều đạt và vượt so với kế hoạch được giao.

Trong đó, Sở TN&MT Bình Dương đã đẩy mạnh cải cách hành chính với trọng tâm tham mưu ban hành lại Bộ thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường cả 3 cấp; thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh; chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng sang tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 cho các hoạt động của ngành; tập trung thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế trình trạng hồ sơ trễ hẹn, cải thiện chỉ số PCI, PAPI. Qua đó, chỉ số cải cách hành chính của Sở TN&MT xếp thứ 5 trong toàn tỉnh, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn trong năm đạt trên 99,7%.

Sở TN&MT Bình Dương có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương

Đồng thời, Sở TN&MT Bình Dương đã tăng cường, đổi mới và phát huy được vai trò của các tổ chức đoàn thể tham gia tuyên truyền truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện diễn đàn “Ngành TN&MT lắng nghe ý kiến Nhân dân” nhằm đẩy mạnh công tác dân vận, tạo sự đồng thuận, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; 8/9 huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức thành công Hội nghị này.

Ngoài ra, Sở TN&MT Bình Dương đã hoàn thành tham mưu phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện; kịp thời tham mưu UBND tỉnh Bình Dương sửa đổi, bổ sung Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa các loại đất trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần quan trọng trong giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc tách thửa; tham mưu ban hành bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020 - 2024; triển khai kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng năm 2019. Lũy kế đến nay, tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đã đạt 99,81%.

Sở TN&MT Bình Dương còn thực hiện các báo cáo UBND tỉnh Bình Dương và Bộ TN&MT về công tác bảo vệ môi trường năm 2018 và một số nhiệm vụ chuyên môn được giao đúng yêu cầu và thời gian quy định. Đồng thời, Sở TN&MT thực hiện vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được giao cho Sở TN&MT năm 2019 và vượt cả chỉ tiêu của Trung ương và tỉnh Bình Dương đề ra đến năm 2020. Sở TN&MT đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh Bình Dương tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu phục vụ sản xuất; tiếp tục giám sát phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn theo kế hoạch của UBND tỉnh.

Sở TN&MT đã trình UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh; triển khai việc lắp đặt trạm cân, camera giám sát đối với các đơn vị hoạt động khoáng sản; xây dựng phương án cắm mốc bảo vệ hành lang nguồn nước; thẩm định và cấp phép khai thác khoáng sản và tài nguyên nước cho 245 doanh nghiệp; thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản và thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định; tham mưu ban hành quy chế phối hợp về quản lý hoạt động khai thác, kinh doanh cát tại vùng giáp ranh giữa Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh.

Triển khai đồng bộ các giải pháp

Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương cho hay, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Sở TN&MT sẽ tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các nội dung liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong Quy hoạch chung tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2040 và các quy hoạch, kế hoạch của ngành TN&MT; nghiên cứu và kịp thời tham mưu cho cấp thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo điều hành để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quản lý; tăng cường cải cách thủ tục hành chính và đẩy mạnh việc thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Đồng thời, Sở TN&MT Bình Dương tiếp tục thực hiện mô hình “Chính quyền và công sở thân thiện, vì nhân dân phục vụ”; triển khai thực hiện Đề án Thành phố thông minh Bình Dương trong lĩnh vực TN&MT; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để chủ động ngăn ngừa những sai phạm và kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường; tiếp tục kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng; duy trì việc tham gia tiếp dân và tổ chức tiếp dân định kỳ theo quy định; tăng cường tuyên truyền, tập huấn các quy định về TN&MT theo kế hoạch năm 2020.

Năm 2020, Sở TN&MT Bình Dương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; hoàn thiện, đồng bộ hóa hạ tầng công nghệ thông tin giữa cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phối hợp, triển khai nhiệm vụ của ngành TN&MT; tăng cường tuyên truyền và phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức của cộng đồng, của các ngành, các cấp về TN&MT; hoàn thiện xây dựng quy chế phối hợp, thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo giữa nội bộ ngành TN&MT, giữa ngành TN&MT với các ngành khác và địa phương để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với cấp huyện, cấp xã, nhằm đảm bảo sự thống nhất và phối hợp tốt trong việc thực thi nhiệm vụ.

Sở TN&MT sẽ tập trung hoàn thành tham mưu trình HĐND và UBND tỉnh Bình Dương và ban hành các Nghị quyết, Quyết định về điều chỉnh, bổ sung Danh mục các dự án, công trình phải thu hồi đất thực hiện trong năm 2020 cấp huyện; tham mưu UBND tỉnh xem xét chủ trương đầu tư giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất, các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các công trình trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư để thi công các công trình, dự án, nhất là các công trình, dự án trọng điểm; tiếp tục thực hiện thu hồi đất do vi phạm và quản lý tốt quỹ đất công.

Song song đó, Sở TN&MT Bình Dương sẽ xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020 - 2025 và kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh giai đoạn 2015 - 2020. Đồng thời, Sở tăng cường công tác kiểm tra xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của các dự án; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh đến năm 2030; tiếp tục theo dõi và vận hành hệ thống các trạm quan trắc tự động nước thải, nước dưới đất, nước mặt tự động và Trạm Thủy văn Tân Uyên.

Năm 2020, Sở TN&MT Bình Dương sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về TN&MT trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sở TN&MT tập trung xây dựng chương trình công tác năm ngay từ đầu năm. Trong đó, Sở TN&MT Bình Dương phân công nhiệm vụ và thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, định kỳ có sơ kết tiến độ thực hiện. Đồng thời, Sở TN&MT thường xuyên rà soát, tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trong lĩnh vực quản lý về TN&MT theo thẩm quyền của Sở để kịp thời điều chỉnh, giải quyết những vấn đề thực tế đặt ra.

Năm 2019, Sở TN&MT Bình Dương đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ, Quyết định số 12/QĐ-BTNMT ngày 2/1/2019 của Bộ TN&MT về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ TN&MT, Kế hoạch số 296/KH-UBND ngày 18/1/2019 của UBND tỉnh Bình Dương. Trong  đó, Sở TN&MT đã kịp thời tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật; cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp theo Nghị quyết số 01/NQ-CP và số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Bình Dương tiếp tục đổi mới, cải tiến phong cách lãnh đạo, phương thức chỉ đạo điều hành bằng những việc làm cụ thể, có tính đột phá để đạt được hiệu quả thực chất; tăng cường bám sát chỉ đạo, kiểm tra và xử lý kịp thời công việc hàng ngày để đẩy nhanh tiến độ. Đặc biệt, Sở TN&MT phát huy vai trò tập thể gắn với đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, quyền hạn được giao; phát huy hơn nữa tính năng động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động của Sở trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao…

  • Sở TN&MT Bình Dương: Nâng cao chỉ số cải cách hành chính
    Ngành TN&MT - 10:09 04/12/2018
    (TN&MT) - Là một trong những Sở, ngành có tác động trực tiếp đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương; Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Bình Dương đã và đang nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao xếp hạng chỉ số cải cách chính, hướng đến tạo lập môi trường đầu tư bền vững, thân thiện và là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO