--Quảng cáo---

Sở TN&MT Bình Dương: Quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019

Ngành TN&MT - 11:19 14/02/2019

(TN&MT) - Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Bình Dương đã tập trung tổ chức thực hiện Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh Bình Dương để thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của ngành TN&MT Bình Dương.

BD1
Sở TN&MT Bình Dương có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường của tỉnh nhà

Nâng cao hiệu quả quản lý đất đai

Năm 2018, Sở TN&MT Bình Dương đã hoàn thành công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Bình Dương và thực hiện công bố công khai quy hoạch theo quy định; tham mưu UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đối với thị xã Dĩ An; đang trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt đối với các đơn vị: thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên và thị xã Thuận An, huyện  Bàu Bàng và huyện Bắc Tân Uyên; hiện đang thẩm tra hồ sơ của các huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo và thành phố Thủ Dầu Một.

Đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, toàn ngành TN&MT Bình Dương đã thực hiện được 4.275 hồ sơ với 3832 giấy chứng nhận. Trong đó, cấp cho tổ chức 18 hồ sơ với 29 giấy chứng nhận, cá nhân 4.257 hồ sơ với 3.803 giấy chứng nhận; lũy kế đến nay trên toàn tỉnh Bình Dương đạt tỷ lệ 99,81% tương ứng diện tích trên 243.227 ha. Trong đó, diện tích cấp giấy chứng nhận cho tổ chức trên 97.559 ha đạt 99,53% so với diện tích cần cấp và hộ gia đình, cá nhân đạt 99,99% tương ứng với diện tích trên 145.667 ha.

Về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Sở TN&MT Bình Dương đã tổ chức thực hiện 18 công trình, đã tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 503 hồ sơ với tổng số tiền là 765 tỷ đồng; tiến hành kiểm kê tài sản cho 58 tổ chức và 1.237 hộ gia đình, cá nhân; giải quyết nội dung kiến nghị về đơn giá bồi thường, chính sách bồi thường cho 30 trường hợp; chỉnh lý và bàn giao cho các hộ 189 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; báo cáo UBND tỉnh Bình Dương tiến độ giải ngân vốn bồi thường năm 2017 và kế hoạch thực hiện giải ngân vốn năm 2018.

Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương nhận định: Năm 2018, công tác quản lý đất đai của ngành có nhiều chuyển biến tích cực. Theo đó, đã tham mưu UBND tỉnh Bình Dương ban hành Danh mục quỹ đất do Nhà nước quản lý, Đề án tăng cường quản lý và sử dụng quỹ đất công đến năm 2020, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; thực hiện tốt quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa, xử lý nghiêm và hạn chế được tình trạng phân lô bán nền; đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các công trình trọng điểm của tỉnh.

Cải thiện đáng kể chất lượng môi trường

Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương cho biết: Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giao cho Sở TN&MT năm 2018 theo Quyết định số 3612 ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Bình Dương đã được thực hiện vượt cả chỉ tiêu của Trung ương và tỉnh Bình Dương đề ra đến năm 2020. Công tác quản lý Nhà nước về môi trường tiếp tục nâng cao tính hiệu lực và hiệu quả với nhiều biện pháp phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm như: hạn chế các dự án đầu tư ngoài khu - cụm công nghiệp, nâng cao chất lượng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Cùng với đó, tăng cường công tác hậu kiểm, tăng cường kiểm soát ô nhiễm qua quan trắc tự động, đến nay trên địa bàn tỉnh Bình Dương không còn doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, các điểm nóng về ô nhiễm môi trường được xử lý và kiểm soát và không để phát sinh điểm nóng mới; các doanh nghiệp sau khi được kiểm tra, xử phạt và nhắc nhở đa số điều thực hiện khắc phục theo yêu cầu; kết quả quan trắc cho thấy chất lượng các thành phần môi trường trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh đã được cải thiện đáng kể so với năm 2017.

Sở TN&MT cũng đã tham mưu UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt đơn giá vận hành hệ thống quan trắc tự động theo Thông tư 24/2017/TT-BTNMT của Bộ TN&MT về quy định kỹ thuật quan trắc môi trường; tổ chức thực hiện Sơ kết Kế hoạch thí điểm phân loại rác tại nguồn và tập trung chỉ đạo quyết liệt để các huyện, thị nhanh chóng đưa vào thì điểm phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn; xây dựng Quy chế phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp trong quản lý môi trường đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Mặt khác, duy trì ổn định hoạt động quản lý và vận hành 75 trạm quan trắc, trong đó có 71 trạm đã được lắp đặt thiết bị đo chất lượng nước thải tự động, kết quả quan trắc cho thấy có trên 90% nguồn thải xử lý nước thải tốt; hoàn thành các chương trình quan trắc không khí, nước mặt 12 đợt năm với 21.454 chỉ tiêu phân tích/889 mẫu; quan trắc đất 2 đợt với 740 chỉ tiêu/36 mẫu và hoàn thành chương trình quan trắc nước dưới đất với 3.360 chỉ tiêu/80 mẫu; thực hiện lấy mẫu giám định theo yêu cầu của các đơn vị quản lý của tỉnh tại 994 đơn vị.

BD 2
Sở TN&MT Bình Dương xác định, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Sở năm 2019

Tăng cường quản lý, sử dụng tài nguyên

Năm 2018, Sở TN&MT Bình Dương đã hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường giai đoạn 2016 - 2020 tầm nhìn đến 2030; trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh; tăng cường quản lý Nhà nước và phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát ở lòng hồ Dầu Tiếng; tăng cường kiểm tra, quản lý công tác khai thác đất san lắp và cải tạo mặt bằng, đặc biệt trên địa bàn các huyện Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng và Phú Giáo.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT đã cấp và tham mưu UBND tỉnh Bình Dương cấp 260 giấy phép khai thác tài nguyên nước và khoáng sản; triển khai thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Theo đó, đã hướng dẫn 320 doanh nghiệp đã được cấp phép khai thác tài nguyên nước thực hiện hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; thẩm định, phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho 60 đơn vị với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, Sở TN&MT đã thực hiện xong Đề án “Điều tra, đánh giá tác động những nguồn có khả năng gây ô nhiễm chất lượng nước dưới đất và đề xuất giải pháp bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương”; xây dựng và đưa vào vận hành phần mềm quản lý tài nguyên nước dưới đất phục vụ công tác quản lý; hướng dẫn, giám sát các doanh nghiệp thuộc vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trám lấp 20 giếng khoan; vận động trám lấp được khoảng 200 giếng hư hỏng không sử dụng, nâng tổng số giếng hư hỏng được trám lấp lên 4.800 giếng.  

Sở TN&MT còn tham mưu UBND tỉnh Bình Dương trình Bộ TN&MT về lập danh mục nhiệm vụ và dự toán kinh phí triển khai Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; báo cáo Sơ kết 5 năm tình hình thực hiện Kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 3453/QĐ-UBND ngày 11/12/2012; thực hiện Dự án Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thị xã Dĩ An và tuyên truyền Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu của tỉnh Bình Dương.

Giải pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ 2019

Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương cho hay: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019, Sở TN&MT sẽ quyết liệt thực hiện các giải pháp quan trọng, như: tăng cường công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức của cộng đồng, của các ngành, các cấp về tài nguyên và môi trường; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn chỉ đạo triển khai với theo dõi, đôn đốc, thanh kiểm tra công vụ; thường xuyên rà soát, tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật theo thẩm quyền để kịp thời điều chỉnh, giải quyết những vấn đề thực tế đặt ra.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới, cải tiến phong cách lãnh đạo, phương thức chỉ đạo điều hành bằng những việc làm cụ thể, có tính đột phá để đạt được hiệu quả thực chất; tăng cường bám sát, chỉ đạo, kiểm tra, xử lý kịp thời công việc hàng ngày để đẩy nhanh tiến độ công việc; phát huy vai trò tập thể gắn với đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; tăng cường hoàn thiện xây dựng quy chế phối hợp, thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo giữa nội bộ ngành, giữa ngành với các ngành khác và địa phương.

Ngoài ra, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với cấp huyện, cấp xã, nhằm đảm bảo sự thống nhất và phối hợp tốt trong việc thực thi nhiệm vụ của các đơn vị để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; đẩy mạnh việc hoàn thiện, đồng bộ hóa hạ tầng công nghệ thông tin giữa cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phối hợp, triển khai nhiệm vụ của ngành TN&MT.

Mặt khác, Sở TN&MT Bình Dương cũng sẽ tập trung chỉ đạo khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động công vụ; thường xuyên quán triệt, nhắc nhở cán bộ công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế cơ quan; đôn đốc thực hiện nghiêm văn hóa nơi công sở; tổ chức kiểm điểm kết quả thực hiện 27 biểu hiện suy thoái “tự diễn biến“, ‘‘tự chuyển hóa“ trong nội bộ Sở TN&MT theo Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương...


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO