Lạng Sơn: Triển khai hàng loạt biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí

Môi trường - Ngày đăng : 19:20, 10/02/2022

(TN&MT) - UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành văn bản số 142/UBND-KT về việc thực hiện Chỉ thị số 03/CTTTg ngày 18/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Lạng Sơn giao Sở TN&MT tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường cho cán bộ quản lý môi trường các cấp, các ngành và các cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường không khí, trong đó chú trọng công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh nói chung và các dự án có phát sinh khí thải nói riêng; tổ chức thực hiện công tác quan trắc môi trường theo quy định;

Thường xuyên cải tạo, nâng cấp và vận hành hệ thống các trạm quan trắc tự động, liên tục trên địa bàn theo quy định; công bố kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí trên Cổng thông tin điện tử và phương tiện truyền thông của tỉnh, đồng thời kết nối về Bộ TN&MT để các cơ quan chuyên môn, cơ quan thông tấn, báo chí có thể theo dõi, tiếp cận và đưa tin.

Trường hợp xảy ra ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn có hại cho sức khỏe, cần tham mưu kịp thời cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện cảnh báo cho Nhân dân biết và khuyến cáo thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe. - Tổng hợp báo cáo thông tin số liệu về chất lượng môi trường không khí và thực trạng quản lý môi trường không khí trên địa bàn tỉnh theo quy định.

20210821_091640.jpg
Ảnh minh họa

UBND tỉnh Lang Sơn cũng yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp giảm thiểu khí thải trong hoạt động vận tải và xây dựng công trình giao thông; bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại, nông lâm nghiệp; chú trọng kiểm soát chặt chẽ bụi, các nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong hoạt động xây dựng; tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí từ các lò đốt chất thải y tế…

Đối với UBND các huyện, thành phố, UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn quản lý; Đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh khí thải thuộc địa bàn quản lý thực hiện các giải pháp kiểm soát các nguồn khí thải phát sinh;

Thực hiện chương trình giám sát chất lượng môi trường định kỳ theo đúng chỉ tiêu, tần suất đã cam kết trong bản cam kết bảo vệ môi trường/đề án bảo vệ môi trường đơn giản/kế hoạch bảo vệ môi trường đã được xác nhận; Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường, nhất là các vi phạm về công tác quản lý chất lượng môi trường không khí trên địa bàn.

Hoàng Nghĩa