Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Thừa Thiên-Huế: Địa chỉ tin cậy trong lĩnh vực môi trường

Môi trường - Ngày đăng : 21:58, 01/01/2022

(TN&MT) - Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Thừa Thiên – Huế đã và đang thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường...

Trong năm 2021, bên cạnh thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ được giao để phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đẩy mạnh công tác tham mưu, hướng dẫn, thực hiện việc nhận, truyền và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường tự động liên tục từ các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo đúng yêu cầu của Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường (thay thế Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường).

Trụ sở Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Thừa Thiên - Huế

Qua đó, đã tăng cường hơn nữa công tác theo dõi, kiểm soát các nguồn thải để thông tin, đề xuất cơ quan quản lý đưa ra các biện pháp quản lý, ngăn ngừa và khắc phục tình trạng ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, các hoạt động cung cấp dịch vụ công về quan trắc môi trường; lập đề án, báo cáo trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường được Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Thừa Thiên - Huế triển khai theo đúng tiến độ, có chất lượng đáp ứng được nhu cầu của các tổ chức, cá nhân và là địa chỉ đáng tin cậy để khách hàng đến giao dịch.

Văn Dinh