Lạng Sơn: Triển khai nhiều hoạt động bảo vệ môi trường

Môi trường - Ngày đăng : 07:16, 31/10/2021

(TN&MT) - Xác định bảo vệ môi trường (BVMT) là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, Sở TN&MT Lạng Sơn đã triển khai có hiệu quả nhiều hoạt động của lĩnh vực này.

Theo lãnh đạo Sở TN&MT Lạng Sơn, nhằm triển khai thực hiện tốt công tác BVMT trong xây dựng nông thôn mới, ngay từ đầu năm 2021, Sở đã ban hành Kế hoạch triển khai và biên tập Sổ tay hướng dẫn thực hiện BVMT trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh, đồng thời phối hợp với Phòng TN&MT các huyện, UBND các xã tổ chức 12 lớp tập huấn, tuyên truyền công tác BVMT nông thôn và hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường năm 2021 với sự tham gia của gần 1.140 học viên.

Thực hiện nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn huyện Bắc Sơn xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, mục tiêu đưa xã Vũ Lễ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 theo phân công tại Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh, Sở đã ban hành kế hoạch triển khai theo dõi, giám sát, hướng dẫn và chỉ đạo đối với huyện Bắc Sơn, đồng thời thường xuyên trao đổi, nắm bắt thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại xã Vũ Lễ và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra thực tế xây dựng nông thôn mới tại xã này.

Đoàn viên Sở TN&MT Lạng Sơn cùng đồng bào Dao xã Vũ Lễ (Bắc Sơn) vệ sinh đường làng, thu gom rác thải.

Để nâng cao nhận thức về BVMT, Sở cũng đã phối hợp với huyện Lộc Bình và huyện Hữu Lũng tổ chức phát động phong trào thu gom rác thải tại khu du lịch Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình và khu du lịch Đồng Lâm, huyện Hữu Lũng; tham gia hỗ trợ tập huấn, tuyên truyền BVMT năm 2021 tại huyện Bình Gia và huyện Tràng Định cho gần 300 học viên.

Bên cạnh đó, Sở đã ban hành kế hoạch và tổ chức tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng: Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021; Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2021; Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021...với sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân và các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh và trình UBND tỉnh xin ý kiến về chủ trương lập Đề án tuyên truyền, triển khai thí điểm mô hình thu gom, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Tổ chức 2 lớp đào tạo nghiệp vụ BVMT trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh cho gần 200 cán bộ, nhân viên trực tiếp kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng.

Từ đầu năm đến nay, Sở đã trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của 4 dự án, phê duyệt điều chỉnh báo cáo ĐTM của 10 dự án cải tạo mở rộng bệnh viện tuyến huyện và 2 dự án bệnh viện tuyến tỉnh, xác nhận Kế hoạch BVMT 4 dự án, cấp 4 sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; ban hành thông báo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 9 dự án; trả lại hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại 8 hồ sơ.

Chủ trì kiểm tra, giám sát 5 đơn vị, phối hợp thanh tra, kiểm tra 56 đơn vị; chủ trì tổ chức giám sát xả thải các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đối với 12 cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, giải quyết 2 đơn kiến nghị và hoàn thành Chương trình quan trắc đợt I năm 2021.

Ngoài ra, Sở tham mưu cho UBND tỉnh ban hành bộ đơn giá sản phẩm quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn năm 2020; tình hình quản lý nguồn thải và hiện trạng cơ sở dữ liệu về nguồn thải trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Hoàn thành báo cáo kết quả điều tra, khảo sát các điểm ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu; xử lý rác thải phát sinh tại cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn huyện Hữu Lũng và xử lý rác thải y tế tại Dự án Bệnh viện đa khoa huyện Văn Lãng…

Hoàng Nghĩa