Phú Yên đoàn kết chiến thắng đại dịch COVID-19

Xã hội - Ngày đăng : 16:45, 28/09/2021

(TN&MT) - UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” với chủ đề “Phú Yên đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Kế hoạch nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”.

Kế hoạch đặt ra các nội dung thực hiện với mục đích vừa phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe nhân dân. Đề cao tinh thần thi đua, khuyến khích sáng tạo, phát huy sáng kiến, huy động mọi nguồn lực, đề xuất các giải pháp và biện pháp trên các lĩnh vực để đẩy lùi dịch bệnh, hạn chế thiệt hại về người, tài sản.

Tổ chức phong trào thi đua với nội dung, hình thức thiết thực, phù hợp nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, động viên các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân tích cực, chủ động tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Thành phố Tuy Hòa phục hồi sau dịch COVID-19 

Phong trào thi đua tập trung vào 5 nội dung chính: Thi đua thực hiện tốt các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành, Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. Triển khai toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, mạnh mẽ và hiệu quả các giải pháp, động viên, khích lệ người dân tự giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch; tập trung mọi nguồn lực để kiểm soát tốt hơn đại dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp, địa phương, đơn vị trong công tác chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống đại dịch.

Thi đua phát huy sáng kiến, giải pháp ổn định sản xuất kinh doanh, cung ứng hàng hóa, xuất nhập khẩu, thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác, huy động các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống đại dịch, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội.

Thi đua đảm bảo an sinh xã hội, việc làm, chăm lo sức khỏe và đời sống nhân dân, đặc biệt là người có công, gia đình chính sách, người nghèo, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế và lực lượng tuyến đầu chống dịch; tiếp tục có biện pháp thiết thực, cụ thể hỗ trợ cho người dân, người lao động, người sử dụng lao động vượt qua khó khăn trong đại dịch.

Thi đua giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; chủ động đấu tranh với các thế lực phản động, thù địch lợi dụng tình hình đại dịch để gây rối, chống phá.

Thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19; tuyên truyền sâu rộng để người dân hiểu, tin tưởng, tạo sự đồng thuận trong thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống đại dịch.

Phú Yên khắc phục khó khăn trở lại cuộc sống bình thường 

Giải pháp thực hiện của Kế hoạch là đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, sinh động, phù hợp với các biện pháp phòng, chống đại dịch COVID-19 và những yêu cầu nghiêm ngặt trong phòng chống đại dịch để nâng cao nhận thức, ý thức người dân; cổ vũ mọi người dân thi đua chấp hành tốt các quy định của chính quyền các cấp; phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn với tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ”, “mỗi gia đình, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp là một pháo đài chống dịch”.

UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai phong trào thi đua sâu rộng, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, các đơn vị và doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

Đề cao vai trò nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở trong chỉ đạo và tổ chức triển khai phong trào thi đua; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với việc thực hiện tốt quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các mô hình tiêu biểu, cách làm hay trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Mỹ Bình