Sơn La: Đẩy mạnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030

Đất đai - Ngày đăng : 09:18, 08/09/2021

(TN&MT) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Chỉ thị số 27/CT-UBND về đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh thời kỳ 2021 - 2030.

UBND tỉnh Sơn La giao các địa phương tập trung hoàn thành lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện.

Thời gian qua, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đang tổ chức lập đồng thời các quy hoạch, trong đó có lập phương án phân bổ, khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện để tích hợp vào quy hoạch tỉnh; lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) tỉnh; Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 và lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2022, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực và địa phương, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, quá trình tổ chức triển khai thực hiện còn một số hạn chế, vướng mắc: Việc lập, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn chậm; việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch ngành, lĩnh vực có sử dụng đất đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thực hiện chưa đáp ứng được yêu cầu; công tác dự báo nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực chưa sát với thực tiễn.

Do đó, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng đất cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả; khắc phục các mâu thuẫn, chồng chéo trong sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở TN&MT, Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố khẩn trương tập trung triển khai công tác lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và lập kế hoạch sử dụng đất các cấp.

Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh việc tổ chức lập Quy hoạch tỉnh, chú trọng nội dung Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai. Cung cấp các thông tin, số liệu cho Sở TN&MT theo quy định tại Khoản 6, Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ để lập Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh.

UBND các huyện, thành phố hoàn thành lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện làm căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Xác định rõ nguồn vốn để thực hiện các công trình, dự án, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, tính khả thi cao, không để xảy ra tình trạng dự án quy hoạch treo ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Gửi hồ sơ về Sở TN&MT chậm nhất ngày 15/9/2021 để tổ chức thẩm định.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về chỉ đạo việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương, đảm bảo chính xác về số liệu, chất lượng, tính khả thi cao theo đúng quy định.

 

Sở TN&MT phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung hoàn chỉnh Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai, gửi xin ý kiến Bộ TN&MT trước khi tích hợp vào quy hoạch tỉnh. Thời hạn hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2021.

Tập trung hoàn thành lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 tỉnh theo quy định. Thời hạn hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2021, gửi Bộ TN&MT tổ chức thẩm định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.

Các sở, ban, ngành của tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có trách nhiệm rà soát, xác định, đề xuất nhu cầu sử dụng đất và đề xuất các công trình, dự án có sử dụng đất của ngành, lĩnh vực theo từng đơn vị hành chính cấp huyện, gửi Sở KH&ĐT để xây dựng Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong Quy hoạch tỉnh; gửi Sở TN&MT để lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) tỉnh. Thời hạn hoàn thành chậm nhất ngày 15/9/2021.

Nguyễn Nga