Chung tay tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

Xã hội - Ngày đăng : 19:04, 31/07/2021

(TN&MT) - Bộ Quốc phòng vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”. Để thực hiện tốt kế hoạch này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã phân công trách nhiệm cho các cơ quan chức năng liên quan trực thuộc Bộ, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành; các ban, bộ ngành Trung ương và cơ quan, đơn vị ngoài Quân đội quan tâm chỉ đạo, phối hợp triển khai cuộc thi.

Cuộc thi "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam" đã được các cơ quan, đơn vị Cảnh sát biển tổ chức dưới nhiều hình thức (ảnh TL 2020).

Theo đó, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển được giao là cơ quan chủ trì, xây dựng, hoàn thiện, in ấn tài liệu, phát hành ngân hàng câu hỏi, đáp án và thể lệ Cuộc thi; tham mưu công tác chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Cuộc thi; phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thiết kế website, quản trị ứng dụng tổ chức Cuộc thi trực tuyến, đảm bảo tổ chức Cuộc thi thông suốt, ổn định, an toàn; tổ chức thông tin, truyền thông và thực hiện các hoạt động phát động, trao thưởng, tổng kết Cuộc thi bằng hình thức phù hợp.

Cảnh sát biển tặng cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân, tuyên truyền vận động bà con ổn định cuộc sống.

Vụ Pháp chế, Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng, Cục Tuyên huấn/Tổng cục Chính trị có nhiệm vụ phối hợp Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao và các Ban, Bộ, ngành Trung ương, chính quyền địa phương trong quá trình tổ chức cuộc thi; phối hợp hoàn thiện nội dung ngân hàng câu hỏi, đáp án; hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong Quân đội tổ chức phát động, hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Bộ Tư lệnh 86 có nhiệm vụ phối họp Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và các cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm các điều kiện kỹ thuật, an toàn, an ninh thông tin và các vấn đề khác có liên quan phục vụ tổ chức Cuộc thi; phối hợp trong quá trình vận hành Cuộc thi trực tuyến; thực hiện thông tin, truyền thông về Cuộc thi rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, Cổng Thông tin điện tử Cảnh sát biển và các phương tiện thông tin đại chúng, báo điện tử, trang tin điện tử khác.  

Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Báo Quân đội nhân dân, Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng và các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông có nhiệm vụ phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển hoặc chủ động tổ chức thông tin, tuyên truyền về Cuộc thi trên các ấn phẩm (báo viết, kênh thông tin điện tử, truyền hình) một cách rộng rãi, cập nhật thông tin đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân.

Cục Tài chính Bộ Quốc phòng được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bảo đảm nguồn kinh phí để triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phân công; hướng dẫn thanh quyết toán, bảo đảm tổ chức Cuộc thi theo đúng quy định của pháp luật.

Để thu hút đông đảo người dân tham gia thi, Bộ Quốc phòng cũng đề nghị các ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ban, Bộ, ngành Trung ương và các cơ quan, đơn vị ngoài Quân đội quan tâm chỉ đạo, phối hợp triển khai Cuộc thi đến các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền sâu rộng về Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin nội bộ của cơ quan, đơn vị; tổ chức cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân tham gia Cuộc thi.

Việc tổ chức thành công Cuộc thi sẽ góp phần triển khai hiệu quả Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, giai đoạn 2019-2023; qua đó góp phần làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân khi thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân trong quản lý, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc; góp phần động viên, khuyến khích cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài hưởng ứng, tham gia xây dựng, phối hợp, cộng tác, hỗ trợ, giúp đỡ Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao./.

Trung Kiên