Ninh Bình: Tích hợp, cung cấp thanh toán trực tuyến thủ tục đất đai

Đất đai - Ngày đăng : 16:14, 31/05/2021

(TN&MT) - UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành công văn số 09/UBND-PVHCC về tích hợp, cung cấp thanh toán trực tuyến thủ tục đất đai và tạo lập tài khoản công dân.

Ảnh minh hoạ

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh (VP11), UBND các huyện, thành phố tổ chức kết nối kỹ thuật và xác nhận hoàn thành tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia bảo đảm thông suốt, hoàn thành trước ngày 31/5/2021; tổ chức quán triệt, hướng dẫn cán bộ quản trị cấp tỉnh, cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận một cửa các cấp phân quyền, tạo lập tài khoản cho công dân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tích cực, chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ được giao ở trên. Đồng thời, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao kịp thời phản ánh các khó khăn, vướng mắc về UBND tỉnh trong quá trình triển khai cung cấp thanh toán trực tuyến thủ tục đất đai.

Khải Minh