Thanh Hóa: Quan trắc môi trường trong nuôi trồng thủy sản

Môi trường - Ngày đăng : 20:59, 05/02/2021

(TN&MT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt dự toán, bổ sung kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Với tổng kinh phí thực hiện quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản trong năm 2021 là 1.112.000.000 đồng. Nguồn từ sự nghiệp môi trường (vốn đối ứng thực hiện các dự án sự nghiệp xử lý ô nhiễm môi trường và các nhiệm vụ môi trường khác) trong năm.

Triển khai quan trắc môi trường nguồn nước trong nuôi trồng thủy sản

Triển khai quan trắc môi trường nguồn nước cấp cho các vùng nuôi tôm nước lợ tập trung: Lấy mẫu tại 5 vùng cửa lạch, cửa sông gồm Lạch Sung, Lạch Trường, Sông Cung, Sông Yên, Sông Bạng: 01 mẫu/vùng.

Phân tích các thông số nước ao nuôi tôm đại diện: Lấy mẫu tại các vùng: thuộc xã Đa Lộc, Hoằng Phụ, Hoằng Yến, Thanh Thủy, Xuân Lâm: 5 vùng (1 mẫu/vùng) (5 mẫu/lần x 2 lần/tháng x 7 tháng = 70 mẫu. Nước nuôi Ngao: Lấy tại 3 vùng thuộc xã Nga Tân, Quảng Nham, Đa Lộc: 2 vị trí/vùng = 2 mẫu/vùng. Thời gian thực hiện từ tháng 3 đến tháng 9/2021.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT và Chi cục Thủy sản Thanh Hóa có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí và triển khai thực hiện trình tự các bước công việc về lựa chọn nhà thầu, kế hoạch được giao đảm bảo theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Thu Thủy